Masterprogram i bioinformatik – Biologibakgrund

120 hp

Vill du förstå funktionen hos människans arvsanlag, återskapa släktförhållanden mellan olika arter eller utveckla nya läkemedel? Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder dig en utbildning i det tvärvetenskapliga området bioinformatik där teori och praktik från matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. Du kommer att få kunskap som är central inom flera forskningsområden för att själv kunna bidra till bioinformatikens snabba utveckling

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder avancerade kurser i bioinformatik, där teori och praktik från flera vetenskapsområden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. Under programmet möter du lärare som är aktiva forskare och som driver utvecklingen inom området. Dessutom har du stora möjligheter att själv vara med och bidra till bioinformatikens snabba utveckling, genom att göra praktik i en forskargrupp. Där kan du till exempel kan få möjlighet att vidareutveckla ett program för analys av nya läkemedelskandidater eller analysera stora mängder sekvensdata från komplexa miljöer, populationer eller cancerprover.

Under utbildningen kommer du att

  • bidra till den snabba utvecklingen av bioinformatik
  • få praktisk erfarenhet i en forskargrupp eller i näringslivet
  • få ett brett nätverk och upprätta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare.

Genom våra lärare får du ett brett kontaktnät som gör att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med möjliga framtida arbetsgivare, till exempel inom forskning vid universitet, inom kliniska tillämpningar vid sjukhus eller kanske inom industriella användningsområden vid ett bioteknikföretag.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen med ett stort antal kurser i biologi och lite matematik eller statistik. Utöver din teoretiska kunskap har du även erfarenhet av att applicera dina färdigheter praktiskt. Du har en naturligt analytisk attityd och är villig att uttrycka dina tankar i både skrift och tal. Du har inga problem med att förstå engelska och kan kommunicera med och presentera för specialister inom andra områden.

En doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, och du värdesätter att komma i kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom fältet.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bioinformatik som huvudområde. Under tredje terminen finns möjlighet att avlägga en teknologie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar. Genom projektkurser får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.

Programmet samläser kurser tillsammans med bioinformatikprofilen på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

År 1

Vilka kurser du läser under första året på masterprogrammet i bioinformatik beror på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik. Första terminen läser alla studenter kursen Introduktion till bioinformatik som introducerar viktiga koncept och metoder inom bioinformatiken.

Under andra terminen följer kurser såsom Genomanalys, Molekylär evolution, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Statistisk slutledning för tekniska tillämpningar och Big data i biovetenskap.

År 2

Andra året läser du mer specialiserade kurser inom bioinformatik, till exempel: Fylogenianalys, Proteomik och metabolomik, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenomisk analys.

Andra året avslutas med ett examensarbete som genomförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner vid universitetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper.

Genom inbjudna gästföreläsare som arbetar i olika bioinformatiska miljöer och projekt får du inblick i hur en bioinformatiker arbetar, samt vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.

Du kan också få tips om viktiga kurser eller särskilt användbara programverktyg samt information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Det kontaktnät du får ger dig möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete på:

  • laboratorier
  • läkemedelsföretag
  • sjukhus,
  • bioteknikföretag
  • programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

Just nu arbetar de flesta av våra alumner i forskningsnära miljöer inom akademin eller i nära samarbete med universitetet, men även statliga verk som Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har en spännande utveckling inom bioinformatikområdet. Även inom bioteknikindustrin och på sjukhus finns det en ökande efterfrågan av bioinformatiker.

Arbetsmarknaden är internationell då metoder och frågeställningar är likartade i alla delar av världen. Våra forskningsinstitutioner har samarbeten över hela världen och deras kontaktnät blir en värdefull resurs för dig. Våra studenter gör ofta praktik eller arbetar utanför Sverige efter examen. En snabb utveckling inom bioteknikområdet har gjort att efterfrågan på bioinformatisk kompetens ökar framförallt inom akademisk forskning och sjukhus men även inom statliga verk och företag.

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en master­examen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin