Masterprogram i global hälsa

120 hp

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledande roll inom global hälsa, både på nationell och internationell nivå. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan. Utbildningen kombinerar obligatoriska och valfria kursmoduler och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa. Du kommer ha en stark bas för att utveckla din karriär inom forskning och projektledning inom den globala hälsoarenan.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet ger dig fördjupad förståelse och lösningar för dagens utmaningar inom global hälsa. Masterprogrammet förbereder dig att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor genom Agenda 2030 och därefter, som implementerare och/eller forskare. Baserad på vetenskaplig evidens samt studenters och lärares olika erfarenheter och bakgrund syftar programmet till att ge ett transdisciplinärt förhållningssätt till global hälsa. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa strävar programmet efter att integrera ett flertal ämnen med relevans för global hälsa, inkluderande nutrition, migration och stärkande av hälsosystem.

Under programmet kan du förvänta dig att:

 • analysera utmaningarna inom global hälsa
 • utveckla, implementera och utvärdera interventioner för att förbättra global hälsa, inklusive hållbar hälsa
 • studera tillsammans med kursdeltagare från olika delar av världen.

Du kommer att få kunskap i global hälsa, och bana väg för kurser med fokus på kvinnors och barns hälsa, global nutrition och migration. Du kommer att ha möjlighet att välja olika ämnen inom global hälsa eller genomföra en fältstudie eller ett internship hos en relevant organisation. Genom hela programmet får du undervisning och träning i forskningsmetoder för global hälsa, vilket förbereder dig för masteruppsatsen som du skriver den sista terminen på programmet.

Studentprofil

Du har ett stort intresse för global hälsa. Du har en utbildning i hälsa, medicin eller nutrition och förmodligen arbetslivserfarenhet inom något av nämnda områden. Du har kanske även en bakgrund inom utvecklingsarbete kopplat till global hälsa. Du har bra sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt analysera problem och reflektera, och du är tillräckligt kreativ och innovativ för att ta fram egna idéer och presentera dem.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Under den första terminen får du en genomgång av området global hälsa och en kort översikt inom global nutrition, icke-smittsamma sjukdomar, barnhälsa, migration, hälsosystem i ett globalt perspektiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, och nutritionsrelaterade icke-smittsamma sjukdomar, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration och hälsa. Terminen avslutas med fokus på tillämpade forskningsmetoder, inklusive implementering och projektledning.

Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom programmet. Du kan välja fördjupningskurser som erbjuds inom programmet eller av andra lärosäten, göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats (Field Study), eller praktisera inom en organisation inom global hälsa. Under del av termin 3 finns även möjlighet till internationellt utbyte med Ludwig-Maximilians-Universität i München eller med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Under den fjärde terminen kommer du att helt fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

Kurser inom programmet

År 1

År 2

Studera utomlands

Under programmets tredje termin ges möjlighet att delta i ett studentutbyte och att studera utomlands. Vi har utbytesavtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Utbildningen är förankrad i internationell forskning i global hälsa och innehåller presentationer av institutionens egna forskare, ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, dels av inlämningsuppgifter och dels av aktiv deltagande i seminarier och presentationer. Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Masterprogrammet i global hälsa förbättrar dina karriärmöjligheter inom områden så som mödrahälsa, barns hälsa, global nutrition, migration och hälsa, forskning och projektledning inom den globala hälsoarenan. Det finns jobbmöjligheter inom statliga, frivilliga och mellanstatliga organisationer, nationellt och internationellt. Din masterexamen är en bra grund för en framtida karriär, inklusive doktorandstudier, i global hälsa.

Vår senaste alumnundersökning visar att majoriteten av våra studenter fick anställning inom sex månader efter avslutad utbildning i global hälsa. Många av våra alumner har även doktorerat eller är för närvarande doktorander. Tidigare studenter arbetar vid olika institutioner, såsom:

 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Region Uppsala
 • University of Cambridge
 • University of Cologne
 • University Hospital of Cologne
 • Queen Mary University of London
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • Världsbanken
 • Världshälsoorganisationen
 • Röda Korset
 • Health Poverty Action
 • Heartland International Health Centers
 • African Population och Health Centre

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin