Masterprogram i kulturantropologi

120 hp

Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor – varför de är som de är. Hur de tänker och organiserar sig socialt och politiskt i relation till kön, sexualitet, religion och etnicitet med mera. Du lär dig om etnografisk forskning och av lärarnas egna erfarenheter från fältarbete. Studenter vid masterprogrammet i kulturantropologi kommer från många delar av världen, vilket bidrar till att du får en rik lärupplevelse och ett globalt nätverk som är mycket användbart i ditt framtida arbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i kulturantropologi ger dig en möjlighet att studera kultur- och socialantropologi i en internationell lärmiljö där ungefär hälften av studenterna kommer från utlandet. Mångfalden av studentbakgrunder bidrar till en rik pedagogisk erfarenhet och ger dig ett globalt professionellt nätverk som kommer att vara mycket användbart i din framtida karriär inom området.

Det tvååriga programmet breddar och fördjupar dina antropologiska kompetenser ytterligare. Vår undervisning är förankrad i etnografisk forskning och inspirerad av lärarnas egna fältforskningserfarenheter och insikter.

Förutom att anmäla dig till kurser i tillämpad antropologi vid institutionen har du ytterligare möjligheter att välja kurser inom andra relevanta discipliner vid universitetet. Du kan även välja att studera en termin vid ett annat universitet i Europa eller någon annanstans i världen, eller att genomföra praktik.

Under programmets gång kan du förvänta dig att:

 • studera kultur- och socialantropologi i ett internationellt sammanhang
 • studera kurser grundade i etnografisk forskning
 • utföra ditt eget kvalitativa fältarbete
 • göra praktik i en organisation som passar dina egna intressen.

Studentprofil

Du har studerat kultur- eller socialantropologi, exempelvis i en kandidatexamen i kultur- eller socialantropologi. Du kan också ha läst antropologi inom utvecklingsstudier, statsvetenskap, sociologi eller arkeologi.

Du har antagligen ägnat en del tid åt att arbeta eller resa för att uppleva världen. Detta har ökat ditt intresse för att förstå världen ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Du har en stark motivation och är beredd att ta ansvar för att forma din utbildning genom det kursutbud som Uppsala universitet erbjuder. Du är van att själv planera ditt arbete och hålla dig inom givna tidsramar.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmets fokus är kultur- och socialantropologi. För att ge dig tid att komma på plats är den första terminen redan planerad. Fyra obligatoriska kurser är schemalagda, bland dem en metodkurs i etnografi. Under den första terminen kommer du också att lägga tid på att utforma ditt uppsatsprojekt. Under första terminen läser du tillsammans med studenterna på masterprogrammet i etnologi och folkloristik.

Följande tre terminer är mer flexibla, för att låta dig fördjupa dig och välja kurser som passar ditt forskningsfokus. Under dessa terminer kommer du att göra fältarbete i ungefär två månader och arbeta på ditt examensarbete med handledarstöd.

De flesta studenter väljer att studera till en masterexamen (två år), men det är också möjligt att läsa till en magisterexamen (ett år). Det ettåriga programmet ger fördjupade kunskaper om teori och metod inom antropologi och innehåller möjlighet att genomföra en mindre antropologisk fältstudie.

Om du redan har en magisterexamen i kulturantropologi kan du bli antagen till programmets andra år och kommer då att skriva en uppsats om 15 högskolepoäng (hp).

Du kan också dra nytta av möjligheterna att göra inspirerande och utmanande internationella studentutbyten och praktik. Praktik kan göras i Sverige, men tidigare studenter har även gjort praktik i till exempel Sydafrika, Luxemburg och Filippinerna.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp
 • Samtida kulturteori, 7,5 hp
 • Etnografi, 7,5 hp
 • Introduktion till examensarbete på avancerad nivå i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp

Exempel på valfria kurser inom antropologi

 • Politisk ekologi, 7,5 hp
 • Aktuella frågor inom medicinsk antropologi, 7,5 hp
 • Antropologi och etnologi i praktiken, 7,5 hp
 • Etnografi och kulturell mångfald, 7,5 hp
 • Aktuella debatter inom kulturantropologi, 7,5 hp

Ytterligare kurser finns som valbara kurser och du kan välja bland mer än 50 kurser inom historisk-filosofiska fakulteten.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Korea och Ryssland (Sibirien).

Du har möjlighet att göra praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands.

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Normalt sett läses två kurser parallellt. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier, mestadels på campus i Uppsala. Enstaka föreläsningar och seminarier kan äga rum på distans via Zoom. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, som ibland sker i grupp, samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.

Kurserna i kulturantropologi ges på engelska och många studenter tar också etnologiska kurser vid institutionen (även dessa ges på engelska).

Du har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (7,5 respektive 15 hp). Praktiken utförs i Sverige eller utomlands.

Masterprogrammet i kulturantropologi ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, musei- och utställningsverksamhet, och turism. Det ger dig även en solid grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi och andra närliggande ämnen.

Studenter som nyligen har gått programmet har bland annat fått anställning som:

 • utbildare inom organisationen Friends som jobbar mot mobbing
 • intendent vid ett kommunalt museum i Tyskland
 • utvecklare inom innovationsbyrån Vinnova.

Efter några års erfarenhet har våra före detta studenter fått viktiga positioner inom biståndsorganisationer, som exempelvis Sida. Andra har startat egna företag så som Inculture som utför antropologiska studier för världsledande företag.

Det finns många möjligheter, och enligt vår erfarenhet är det examensarbetets fokus som i mångt och mycket avgör vilken typ av jobb studenter senare får. Så om du vet var du vill arbeta kan en masterexamen från oss och ett examensarbete med rätt fokus ta dig dit.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin