Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

120 hp

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat. En chef ska även främja lärande som är relevant för verksamhetens mål, uppgifter och utveckling. I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets roll och villkor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Programmet behandlar pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Det innebär att du ges möjlighet att förvärva kunskap och kompetens inför uppgifter som rör styrning och ledning, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll.

Under utbildningen möter du olika teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap. Du får möjlighet att fördjupa dig i forskning på området men också att reflektera över vad pedagogiskt ledarskap kan innebära i praktiken.

Kurserna i programmet behandlar

 • pedagogiskt ledarskap som fenomen och kunskapsområde
 • professionellt lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
 • politisk styrning av utbildningsorganisationer
 • förändringsarbete i samverkan mellan forskare och praktiker.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vänder sig till dig som är verksam som ledare och till dig som är intresserad av ledning inom skola och utbildning, idéburna organisationer, folkrörelser och frivilligorganisationer.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogiskt ledarskap som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap ges på halvfart och omfattar 120 hp om utbildningen ska leda till en masterexamen och 60 hp om den ska leda till en magisterexamen.

Utbildningen består av kurser inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap, teori- och metodkurser och ett antal valbara kurser.

För en masterexamen läser du fyra kurser om vardera 7,5 hp och ett examensarbete om 30 hp inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap, samt två kurser om vardera 7,5 hp i teori- och metod. För en magisterexamen läser du minst två kurser om vardera 7,5 hp och ett examensarbete om 15 hp inom området pedagogiskt ledarskap, samt en teori- och metodkurs om 7,5 hp. Samtliga kurser ges på halvfart.

Dina valbara kurser kan du välja fritt bland utbudet av kurser inom de olika huvudområdena vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Se kursutbudet vid institutionen och information om när kurserna ges. Du kan även välja kurser som ges vid andra fakulteter eller universitet.

Kurser inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap:

 • Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde 7,5 hp
 • Styrning av utbildningsorganisationer 7,5 hp
 • Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer 7,5 hp
 • Forskning och utveckling i samverkan 7,5 hp
 • Examensarbete 30 hp (för masterexamen) eller examensarbete 15 hp (för magisterexamen)

Kurser i teori- och metod:

 • Vetenskaplig teori, forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen I 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori, forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen II 7,5 hp

Du startar utbildningen med kursen Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde, och en första kurs i teori- och metod. Du kan påverka upplägget av dina fortsatta studier genom att växelvis välja att läsa kurser inom ditt huvudområde och valbara kurser. Du har även möjlighet att påverka din studietakt genom att under en eller flera terminen läsa kurser parallellt med varandra.

Studier på avancerad nivå kännetecknas av att du som student ska tillägna dig förmåga till problematisering, originalitet och självständighet. Detta uppnås genom nära anknytning till forskningsrelaterad litteratur och erfarenhet inom ämnesområdet samt att undervisningen i stor utsträckning består av aktivt seminariearbete utifrån egna PM eller andra förberedda uppgifter.

Andra förekommande undervisningsformer är föreläsningar, fältstudier och PM-arbeten. I samband med examensarbete ges handledning, individuellt eller i grupp. Examinationer sker i regel genom hemtentamen, men andra examinationsformer kan förekomma. Utbildningen sker med utgångspunkt i aktuell forskning och de lärare som är knutna till masterprogrammet har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning inom området.

Undervisningen sker på svenska men kurserna kan också komma att ges på engelska.

Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap har hög relevans för dig som har ledningsfunktioner eller på annat sätt är verksam inom skola, högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet. Delar av programmet är också relevant för rektorer som efter avslutat Rektorsprogram vill ta en filosofie masterexamen. Kurserna inom Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet räknas till huvudområdet pedagogiskt ledarskap.

Programmet ger möjlighet att söka forskarutbildning. Avslutad utbildning kan också ge möjlighet till tjänster inom exempelvis olika myndigheter och organisationer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin