Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

120 hp

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat. En chef ska även främja lärande som är relevant för verksamhetens mål, uppgifter och utveckling. I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets roll och villkor.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Programmet behandlar pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Det innebär att du ges möjlighet att förvärva kunskap och kompetens inför uppgifter som rör styrning och ledning, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll.

Under utbildningen möter du olika teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap. Du får möjlighet att fördjupa dig i forskning på området men också att reflektera över vad pedagogiskt ledarskap kan innebära i praktiken.

Kurserna i programmet behandlar

  • pedagogiskt ledarskap som fenomen och kunskapsområde
  • professionellt lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
  • politisk styrning av utbildningsorganisationer
  • förändringsarbete i samverkan mellan forskare och praktiker.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vänder sig till dig som är verksam som ledare och till dig som är intresserad av ledning inom skola och utbildning, idéburna organisationer, folkrörelser och frivilligorganisationer.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogiskt ledarskap som huvudområde. Efter två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningen ges som standard på halvfart. Du läser då en kurs i taget genom hela programmet. Du kan även läsa utbildningen på helfart. Då läser du istället två kurser i taget, parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du kommer att läsa 60 hp inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Därutöver läser du 15 hp teori- och metodkurser. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnen, exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller teologi. Kurser inom andra fakulteter och institutioner kan ha annan studietakt och schemaläggning.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ditt huvudområde, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Studier på avancerad nivå kännetecknas av att du som student ska tillägna dig förmåga till problematisering, originalitet och självständighet. Detta uppnås genom nära anknytning till forskningsrelaterad litteratur och erfarenhet inom ämnesområdet samt att undervisningen i stor utsträckning består av aktivt seminariearbete utifrån egna PM eller andra förberedda uppgifter.

Andra förekommande undervisningsformer är föreläsningar, fältstudier och PM-arbeten. I samband med examensarbete ges handledning, individuellt eller i grupp. Examinationer sker i regel genom hemtentamen, men andra examinationsformer kan förekomma. Utbildningen sker med utgångspunkt i aktuell forskning och de lärare som är knutna till masterprogrammet har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning inom området.

Undervisningen sker på svenska men kurserna kan också komma att ges på engelska.

Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap har hög relevans för dig som har ledningsfunktioner eller på annat sätt är verksam inom skola, högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet. Delar av programmet är också relevant för rektorer som efter avslutat Rektorsprogram vill ta en filosofie masterexamen. Kurserna inom Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet räknas till huvudområdet pedagogiskt ledarskap.

Programmet ger möjlighet att söka forskarutbildning. Avslutad utbildning kan också ge möjlighet till tjänster inom exempelvis olika myndigheter och organisationer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin