Masterprogram i vindkraftsprojektering

120 hp

Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften för att klara klimatmålen och energiförsörjningen samt möta efterfrågan på förnybar el. Det finns därför ett stort behov av yrkeskunniga, både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i vindkraftsprojektering är ett tvärvetenskapligt program och är öppet för naturvetare, samhällsvetare och teknologer. Programmet lägger grunden för både en karriär inom den globala vindkraftsindustrin och för vidare forskarstudier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Det är nödvändigt att producera elektricitet med förnybara energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft för att minska koldioxidutsläppen i världen och klara energiförsörjningen. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige för att möta industrins och transportsektorns stora behov. Energimyndigheten uppskattar att elkonsumtionen kommer mer än fördubblas innan 2050 vilket kommer att leda till ett stort underskott av el från början av 2030-talet. Liknande utveckling ser vi i många europeiska länder och resten av världen. Därför finns det ett stort behov av kunnig och kompetent personal som kan leda och genomföra energiomställningen.

Tidigare studenter vid programmet har idag nyckelpositioner inom vindkraftsindustrin över hela världen. Under dina studier kommer du att få träffa lärare, branschföreträdare och forskare alla med expertkunskaper som bidrar till utvecklingen inom vindkraftområdet. Du kommer att kunna söka praktikplatser inom branschen och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och träffa många gästföreläsare som är experter i branschen.

Under programmet kommer du att

 • lära dig planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt,
 • ha ett nära samarbete med branschföreträdare och forskare,
 • fördjupa dig inom ett specialområde,
 • välja praktikkurs hos företag

Studentprofil

Du har en kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och vill komplettera dina kunskaper för att kunna arbeta inom förnybar energi.
Som eventuellt blivande projektledare är det viktigt att kunna kommunicera vilket vi också lägger stor vikt vid. Vi ger dig möjligheter att tillämpa dina nyvunna kunskaper på verkliga exempel. Våra studenter kommer från olika länder och bakgrunder vilket skapar en dynamisk lärandemiljö.

En framtida doktorandtjänst är något som du eventuellt har funderat kring, men arbete inom vindkraftsbranschen är något som du också överväger.

Längre ner på denna sida hittar du en länk till “Är programmet rätt för dig?” Där kan du hitta studentintervjuer och länkar till våra konton på sociala medier.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vindkraftsprojektering som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Detta tvååriga tvärvetenskapliga masterprogram har tre huvudteman: planering för vindkraft, utveckling av vindkraftsprojekt samt projektledning/förvaltning av vindkraftsparker. Du blir introducerad till alla dessa ämnen redan i början av programmet. Undervisningen är tematiskt upplagd så ofta studerar du flera aspekter av vindkraftsutveckling samtidigt.

År 1

Första terminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Under vårterminen lär du dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupar dina kunskaper i vindkraftsteknik. De kunskaper som du har fått i tidigare kurser kommer du att kunna tillämpa i en projektkurs där du får göra en förstudie. Terminen avslutas med kurserna forskningsmetodik i vindkraftsprojektering och trender i vindkraftsindustrin. Här får du kunskap om den senaste tekniken och utmaningarna inom vindkraftsindustrin, vilket också ger dig viktiga verktyg för framtida forskning.

År 2

Början av andra året innehåller fördjupningskurser om ledning och finansiering av vindprojekt och byggnation, samt drift och underhåll av vindkraftsparker. Under terminens andra halva kan du välja en av fem specialiseringskurser där du kan fördjupa dig i:

 • praktikkurs inom vindkraftsprojektering
 • planering för vindkraft
 • vindresursbedömning (kräver bakgrund inom fysik, mekanik eller meteorologi)
 • vindkraftteknik (kräver en kandidatexamen i teknik)
 • multikriteriebeslutsanalys för vindkraftsprojektering.

Under denna termin är det också möjligt att läsa en utbytestermin vid ett annat universitet, eller påbörja ett utökat examensarbete på 45 hp.

Under den sista terminen kommer du att utföra ett individuellt forskningsprojekt för examensarbetet på 30 hp eller avsluta det utökade examensarbetet på 45 hp. I examensarbetet har du möjlighet att utforska och fördjupa dig i de ämnen som känns mest relevanta för dig. Det är också möjligt att skriva sin uppsats för ett branschrelaterat företag under denna termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningen på masterprogrammet i vindkraftsprojektering sker i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datalaborationer med mjukvaror som används i industrin, samt individuellt arbete. Eftersom mycket av utbildningen är baserat på grupparbeten och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det viktigt att du är aktiv under hela studieperioden. Klassens storlek, upp till ca 30 personer, bjuder in till en välkomnande atmosfär som möjliggör en god inlärningsmiljö.

Alla kurser fokuserar på relevanta kunskaper och färdigheter för vindkraftsindustrin och vindkraftsforskningen samt använder studentaktiva lärmetoder. Du får studera verkliga fall och öva på att förhandla, förbereda och genomföra rollspel av olika slags samråd och leda möten. Kurserna har olika examinationsformer såsom rollspel, muntliga presentationer, skriftliga rapporter, muntliga och skriftliga tentor. Det finns möjlighet till praktik.

Under programmet kommer du att delta i studiebesök till vindkraftsparker. På plats kommer projektledaren att lära dig om byggnation av vindkraftsparker, och hur du uppskattar och klassificerar terrängen runt ett vindkraftsverk så att du kan beräkna energiproduktionen med hjälp av branschspecifika datorprogram. Du får också klättra upp i ett vindkraftsverk och se alla delar av vindkraftverkets maskinhus.

Programmet är förlagt till Campus Gotland.

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige och världen. Därför finns det en mycket stor efterfrågan på utexaminerade från detta program. Många fick jobb inom tre månader efter examen och en del redan innan examen.

Programmet förbereder dig för ledande befattningar inom den globala vindkraftsindustrin och för forskarstudier.

Några av de befattningar som våra tidigare studenter innehar är:

 • projektledare,
 • senior projektledare,
 • konsult inom förnybar energi,
 • vindresursanalytiker,
 • doktorand,
 • miljöhandläggare,
 • projektör,
 • tekniskt råd inom vindkraftsplanering,
 • platschef,
 • marknadschef,
 • affärsutvecklingschef,
 • förvaltningschef,
 • forskning- och utvecklingsingenjör,
 • verkställande direktör driftsteknik vindkraft,
 • universitetslärare,
 • forskningsassistent.

Det finns också fler karriärmöjligheter beroende på din bakgrund och ditt intresse.

Se intervjuer med våra tidigare studenter på Youtube (på engelska).

Söker du ditt första jobb efter att ha gått detta program kommer du att ha gedigna kunskaper och färdigheter inom vindkraftsprojektering, vilket ger goda karriärmöjligheter. Har du dessutom tidigare arbetserfarenhet kommer du att kvalificera dig för högre ledningsbefattningar inom branschen. Du kan också gå vidare till forskarstudier. Du får också utmärkta möjligheter att nätverka med de många gästföreläsare som bjuds in till programmet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin