Nordiskt masterprogram i miljörätt

120 hp

Nordiskt masterprogram i miljörätt involverar studier i Sverige, Finland och Norge, och ger dig fördjupande kunskaper i internationell och Europeiska unionens (EU) miljörätt med nordiska fallstudier. Du får en bred förståelse för miljörättens principer och mekanismer. Programmet ger även en specialisering i juridiken kring klimat- och energiomställning såväl som naturresursanvändning och skydd av biologisk mångfald, det vill säga de områden som ofta beskrivs som vår tids mest akuta miljöutmaningar.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, Joensuu, Tromsø, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, Joensuu, Tromsø, 100 %, Campus, Engelska

Programmet behandlar internationell- och EU-miljörätt med tillämpningsexempel hämtade från de nordiska länderna. Målet är att skapa goda förutsättningar för dig som vill arbeta juridiskt inom miljöområdet, nationellt eller internationellt, men även för dig som vill genomföra en forskarutbildning i miljörätt vid universitet.

Programmet ger grundläggande teoretisk och metodologisk kunskap i miljörätt. Därutöver får du fördjupade juridiska kunskaper och färdigheter inom två centrala miljöområden; förvaltning av naturresurser och skyddet för biologisk mångfald, samt klimatförändring och energiomställning.

Du studerar i tre nordiska länder, först vid Uppsala universitet i Sverige, därefter vid Östra Finlands universitet i Joensuu och slutligen vid UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø. Detta ger dig internationella erfarenheter inom och vid sidan av utbildningen. Varje universitet har sin egen kulturella och sociala miljö. Observera att anmälan till programmet endast sker vid Uppsala universitet.

Programmet är tvåårigt och har ett givet utbud av kurser. Det finns en stark forskningsanknytning i utbildningen, dels genom att nästan alla lärare är disputerade, dels genom krav på studenterna att göra egna utredningar inför seminarier. Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp. Juridikstudenter från hela världen kan söka till programmet, vilket skapar en mycket internationell studiemiljö.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosäten som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science, 120 credits) (Uppsala universitet), Master of International and Comparative Law (Itä-Suomen yliopisto), Master of Laws (UiT Norges arktiske universitet).

Programmet omfattar fyra terminer.

Första terminen Uppsala universitet (UU)
Programmets första termin tillbringas i Uppsala. Under denna termin behandlas två teman. Det första är en allmän introduktion till rättens roll i utformningen och genomförandet av miljöpolitik. Detta omfattar olika miljörättsliga instruments och principers funktioner och potential, samt hur lagstiftning och rättsprinciper kan motverka genomförande av miljömål och grön tillväxt. Du lär dig även hur miljölagstiftning på internationell- och EU-nivå interagerar med nationell lagstiftning.

Det andra temat på terminen är mer materiellrättsligt och omfattar effektiv förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald enligt vad som föreskrivs i internationell rätt, EU-rätt och i de nordiska ländernas rättsordningar. Olika aspekter av naturresursförvaltning och skydd av biologisk mångfald behandlas mer fördjupat under efterföljande terminer.

Andra terminen: Östra Finlands universitet (UEF)
Programmets andra termin tillbringas vid juridiska fakulteten vid Östra Finlands universitet (UEF), Joensuu. Universitetet är hemvist för Center for Climate Change, Energy and Environmental Law (CCEEL). Vid UEF läser du kurser om totalt 30 ECTS inom följande teman; klimatförändringens juridik och politik; internationell miljörätt; grön omställning; internationell skogsjuridik; internationell vattenjuridik; miljömässig och social konsekvensbedömning. Alla programkurser vid UEF ges av internationella experter, vilka ger unika insikter i utvecklingen inom internationell-, europeisk- och nationell miljörätt.

Tredje terminen: Norges arktiske universitet (UiT)
Den tredje terminen tillbringas vid UiT, Norges arktiska universitet i Tromsø, där ett av världens största forskningscentra för havsrätt (Norsk havsrättscentrum, NCLOS) finns.

Den första kursen denna termin omfattar havsmiljörätt och hållbart nyttjande av marina levande resurser inklusive skydd av biologisk mångfald vid sådant nyttjande, i områden inom såväl som utanför nationell jurisdiktion.

Den andra kursen ger avancerade kunskaper om kopplingen mellan klimat och energi, inklusive klimatlagstiftningens konsekvenser för energisektorn, förnybar energi, handel med utsläppsrätter, samt avskiljning och lagring av koldioxid. Kursen infattar Arktiska fallstudier.

Fjärde terminen: Masteruppsatsen
Den fjärde terminen administreras av UiT. Du behöver inte uppehålla dig i Tromsø under hela terminen. Under terminen skriver du en individuell masteruppsats om ett ämne relaterat till de ämnen som lärs ut i programmet. Ämnet ska godkännas av UiT som även utser en akademisk handledare.

Alla studenter är skyldiga att gå en obligatorisk kurs i juridisk metod, disponering av uppsatser och skrivfärdigheter. Varje uppsats bedöms och betygsätts av två examinatorer utsedda av UiT. För att antas till fjärde terminen måste du ha fullgjort 75 hp av programmets kurser.

Kurser inom programmet

Termin 1, Uppsala universitet

 • Rättens roll i miljöpolitiken, 15 hp
 • Lagstiftning om förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald, 15 hp

Termin 2, Universitetet för Östra Finland, Joensuu

 • Klimatlagstiftning och politik, 5 hp
 • Internationell ekonomisk rätt och den gröna omställningen, 5 hp
 • Karriärer inom miljörätt, 5 hp
 • Internationell rätt och skog, 5 hp
 • Miljökonsekvensbedömning, 5 hp
 • Internationell vattenrätt, 5 hp

Termin 3, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

 • Energi- och klimaträtt, 15 hp
 • Skydd av marina miljöer med inriktning på lagstiftning om levande marina resurser, 15 hp

Termin 4, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

 • Examensarbete i miljörätt, 30 hp, vid UiT Norges Arktiske universitet, Tromsø. Seminarier i början, och i mitten av terminen. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt, men kan i de flesta fall ske via videolänk.

Programmet innehåller olika undervisningsformer, främst föreläsningar och seminarier. Undervisningsformerna varierar beroende på de olika kursernas mål. Undervisningen är i hög grad inriktad mot problemlösning, kritiskt tänkande och aktivt studentdeltagande i form av förberedelse till seminarier samt muntliga och skriftliga prestationer vid dessa. Du arbetar ofta i en grupp med andra studenter. Seminarierna omfattar bland annat analyser av rättsfall och konstruerade hypotetiska fall, liksom processpel. ​Normalt antas omkring 25 studenter till programmet.

Utbildningen är i huvudsak teoretisk. Nästan alla lärare har en doktorsexamen i juridik, många är professorer. Men även praktiskt verksamma jurister från domstolar, företag, myndigheter och intressegrupper engageras som lärare.

Examination sker på olika sätt. Skriftlig tentamen är vanligast, men även muntliga och skriftliga prestationer vid seminarier värderas. Den institution som ansvarar för kursen är också ansvarig för examinationen av denna. När så är möjligt involveras praktiker som rådgivare (inte att sammanblandas med handledare och examinator) under arbetet med masteruppsatsen.

Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.

Miljörätten är omfattande och växande internationellt, inom EU och nationellt. Därför efterfrågas experter som kan hantera det komplexa rättsområdet. Detta gäller inte minst i samband med hållbart nyttjande av naturresurser och skydd för biodiversitet samt inom klimat- och energiområdet.

Det behövs miljörättsexperter bland annat vid departement, vid statliga och kommunala myndigheter, i domstolar, inom EU-kommissionen och FN:s miljöprogram, men även på det privata området: företag, advokatbyråer, miljöorganisationer med mera. En examen från det nordiska miljörättsprogrammet bör vara mycket konkurrenskraftig. Det finns inget annat masterprogram i Norden med samma upplägg.

En examen från programmet är också mycket värdefull om du ansöker om forskarutbildning i miljörätt. Miljörättsforskningen är mycket aktiv, inte minst i Norden. Universiteten efterfrågar kompetenta forskare och lärare i ämnet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin