Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv- och läsutveckling

90 hp

Vill du arbeta med barn som har svårigheter i språk- skriv och läsutvecklingen? Inom Speciallärarprogrammet får du utveckla dina kunskaper om specialpedagogik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga, pedagogiska och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap till att skapa språk-, skriv- och läsutvecklande miljöer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Med din spetskompetens kommer du att arbeta med att förebygga och åtgärda svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen. En viktig del i arbetet är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till både kolleger och vårdnadshavare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Som speciallärare har du också en viktig roll i utredningen av svårigheter och ska analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan. Du förväntas även kunna arbeta direkt med elever som är i svårigheter.

Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling.

En speciallärarexamen från Uppsala universitet ger dig kompetens att

 • arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
 • leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet
 • utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer.

Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar, leda pedagogisk utveckling samt att analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, samt att granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

Examen

Programmet leder till en speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training). Efter examen kan du ansöka hos Skolverket om att utöka din lärarlegitimation eller förskolelärarlegitimation med behörighet att att undervisa som speciallärare.

Programmet är uppdelat i tre områden om vardera 30 högskolepoäng (hp).

Inom det första området introduceras du för det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet och olika inkluderings- och exkluderingsprocesser inom detta. Du får även kunskaper i att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Området avslutas med en kurs där du får verktyg att leda kvalificerade samtal i en pedagogisk miljö, med fokus på handledning.

Inom det andra området får du kunskaper och verktyg att främja barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling med avseende på att bedöma den och lära dig om olika svårigheter som kan uppstå i den. Du får även lära dig om insatser som förebygger svårigheter, om olika utredande insatser, samt om åtgärdande insatser på både gruppnivå och individnivå.

Inom det tredje området läser du två teori- och metodkurser som förbereder dig att som speciallärare arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt att fördjupa dig inom vetenskaplig teori och metod som förberedelse inför ett avslutande självständigt arbete med relevans för specialiseringen.

Kurser inom programmet

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela studietiden. Campusförlagd undervisning sker i huvudsak en dag varannan vecka. Observera att examinationer förekommer utöver denna dag.

Termin 1

 • Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
 • Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp

Termin 2

 • Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp
 • Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp

Termin 3

 • Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
 • Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp

Termin 4

 • Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp

Termin 5

 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp

Termin 6

 • Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp

Under utbildningen förenas teoretiska och verksamhetsinriktade studier för att du ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Programmets undervisnings- och arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella arbeten, grupparbeten, helgruppsdiskussioner och övningar. De olika kurserna innehåller således både individuellt och gemensamt arbete i grupper där ni bearbetar och fördjupar er i olika uppgifter, case, dilemman och gruppdiskussioner.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver du som studerande sätta av tid för exempelvis fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, salstentamen, litteraturstudier samt examination. Examination sker muntligt och skriftligt, samt via aktivt deltagande i obligatoriska moment. På utbildningen arbetar forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Kurserna ges på campus i Uppsala.

Som speciallärare med inriktning mot elevers språk-, skriv- och läsutveckling kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Inriktningen på din lärarexamen avgör vilka skolformer och årskurser som du blir behörig att undervisa i som speciallärare.

Efterfrågan på speciallärare är hög och det innebär att arbetsmarknaden för yrkeskategorin är god. I förskolan och i skolan är behovet av lärare med fördjupade kunskaper inom specialpedagogik stor.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin