Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv- och läsutveckling – Ingår i Lärarlyftet

90 hp

Vill du arbeta med barn som har svårigheter i språk- skriv och läsutvecklingen? Inom Speciallärarprogrammet får du utveckla dina kunskaper om specialpedagogik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga, pedagogiska och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap till att skapa språk-, skriv- och läsutvecklande miljöer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Med sin spetskompetens arbetar specialläraren med att förebygga och åtgärda svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen. En viktig del i arbetet är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till både kolleger och vårdnadshavare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Specialläraren har också en viktig roll i utredningen av svårigheter och ska analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan. Specialläraren förväntas även kunna arbeta direkt med elever med svårigheter.

Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling.

En speciallärarexamen från Uppsala universitet ger dig kompetens att

 • arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
 • leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möte behoven hos alla barn och elever
 • utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer, att stödja barn och elever, samt utveckla verksamhetens lärmiljöer
 • kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen
 • individanpassa arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
 • bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar och att leda pedagogisk utveckling samt att följa upp och utvärdera arbete. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig i att bedöma, granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

Examen

Programmet leder till en speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training). Efter examen kan du ansöka hos Skolverket om att utöka din lärarlegitimation eller förskolelärarlegitimation med behörighet att att undervisa som speciallärare.

Programmet är uppdelat i tre områden om vardera 30 högskolepoäng (hp).

Det första området introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Området innehåller även en kurs som fokuserar på att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Området avslutas med en kurs som behandlar olika typer av kvalificerade samtal i en pedagogisk miljö, exempelvis handledning.

Det andra området fokuserar på barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området berör svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området avslutas med en kurs som är inriktad på förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter.

Det tredje området innehåller två teori- och metodkurser som förbereder inför ett avslutande självständigt arbete där du fördjupar dig inom ett område av relevans för specialiseringen.

Kurser inom programmet

Upplägg höstterminen 2024, helfart

Utbildningen som startar på hösten är upplagd så att du läser en kurs i taget på helfart under hela studietiden. Campusförlagd undervisning sker i huvudsak två dagar varannan vecka. Observera att examinationer förekommer utöver dessa två dagar.

Termin 1

 • Perspektiv på specialpedagogogik, 7,5 hp
 • Inkludering och exkludering i pedagogiska sammanhang, 7,5 hp
 • Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp
 • Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp

Termin 2

 • Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
 • Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp
 • Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp

Termin 3

 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp
 • Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp

Upplägg vårterminen 2024, helfart

Utbildningen som startar på våren är upplagd så att du läser en kurs i taget på helfart under hela studietiden. Campusförlagd undervisning sker i huvudsak två dagar varannan vecka. Observera att examinationer förekommer utöver dessa två dagar.

Termin 1

 • Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
 • Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
 • Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp
 • Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp

Termin 2

 • Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
 • Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp
 • Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp

Termin 3

 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
 • Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp
 • Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp

Under utbildningen förenas teoretiska och verksamhetsinriktade studier för att du ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Programmets undervisnings- och arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella arbeten, grupparbeten, helgruppsdiskussioner och övningar. De olika kurserna innehåller således både individuellt och kollektivt arbete i studentgrupper där ni bearbetar och fördjupar er i olika uppgifter, case, dilemman och gruppdiskussioner.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver du som studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier samt examination. Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska praktiska moment. På utbildningen arbetar forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Kurserna ges på campus i Uppsala.

Som speciallärare med inriktning mot elevers språk-, skriv- och läsutveckling kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Inriktningen på din lärarexamen avgör vilka skolformer och årskurser som du blir behörig att undervisa i som speciallärare.

Efterfrågan på speciallärare är hög och det innebär att arbetsmarknaden för yrkeskategorin är god. I förskolan och i skolan är behovet av lärare med fördjupade kunskaper inom specialpedagogik stor.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin