Språkvetarprogrammet

180 hp

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse och vill utveckla gedigna kunskaper i ett eller flera språk samtidigt som du får övergripande kunskaper om språkvetenskap. Utbildningen kan leda till många olika yrken och våra tidigare studenter arbetar idag som översättare, redaktörer, språkforskare, undertextare och mycket mer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja mellan 26 olika språk varav 20 går att läsa som huvudspråk. Det ger dig en unik möjlighet att specialisera dig. Förutom ett huvudspråk kan du välja ytterligare ett språk för att bredda din kompetens. Valfriheten är stor och du kombinerar dina kurser så att du själv skapar din specifika yrkesprofil.

Språkvetarprogrammet erbjuder ett brett utbud av språkrelaterade kurser, allt ifrån lingvistik till språkkurser som stegvis fördjupar dina kunskaper. Det ger dig den kompetens du behöver för att arbeta professionellt med språk. Du utvecklar förutom den teoretiska grunden i tal, skrift och läsförståelse också praktiska färdigheter. Exempel på sådana kan vara språkvård och översättning. Efter utbildningen kan du även fortsätta dina språkstudier på avancerad nivå.

Utbildningen ger dig

 • en stabil språkvetenskaplig grund
 • specialisering i ett språk
 • möjlighet till praktik eller studier utomlands
 • branschkontakter för ditt kommande yrkesliv.

Programgemensamma seminarier ger dig inblick i arbetsmarknaden och de tillämpningsområden som finns för språkvetare. Du får också en tydlig arbetslivsanknytning genom möjligheten att göra en kortare eller längre praktik i Sverige eller utomlands.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och våra studenters önskemål.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med något av programmets ämnen som huvudområde.

Programmet börjar med en gemensam termin med övergripande kurser i språkvetenskap. Det ger dig en orientering i allmän språkvetenskap och kunskap om språkens uppbyggnad och funktion. Från och med andra terminen läser du det språk som du vill specialisera dig på och som blir ditt huvudområde i examen. Huvudspråken har antingen tre eller fyra terminers fördjupning. Beroende på vilket språk du väljer kommer terminsuplägget därför att se olika ut.

Följande språkämnen kan du läsa som huvudområde:

 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • indologi (hindi)
 • iranska språk (kurdiska och persiska)
 • italienska
 • kinesiska
 • latin
 • lingvistik
 • polska
 • ryska
 • semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska)
 • serbiska/kroatiska/bosniska
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • turkiska språk
 • tyska

Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet som du väljer själv. Du kan också välja ett biområde som inte är språkligt. Om du väljer att läsa ytterligare ett språk kan du, förutom de tidigare nämnda, även studera:

 • bulgariska
 • katalanska
 • keltiska språk
 • samiska
 • swahili
 • ungerska
 • USA-kunskap

Utöver de språk som du kan läsa som huvud- eller biområde finns det en rad språk du kan läsa i mindre omfattning. Det gäller till exempel albanska, danska, isländska, norska, slovenska och uzbekiska. Längre fram i programmet finns även ytterligare programgemensamma kurser som ger dig praktiska färdigheter i språkvård och översättning.

Kurser inom programmet

Nedan följer förslag på studiegång för termin 2–6. Termin 1 har en fast studiegång.

Termin 1

 • Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
 • Fonetik I, 7,5 hp
 • Världens språk, 7,5 hp
 • Sociolingvistik, 7,5 hp

Termin 2–3

 • Huvudområde A-kurs, 30 hp
 • Huvudområde B-kurs, 30 hp

Termin 4

 • Språkvård, 7,5 hp
 • Översättning, 7,5 hp
 • Samt ett av följande alternativ:
  • Valfri kurs 7,5 hp och praktik 7,5 hp
  • Valfria kurser, 15 hp
  • Praktik, 15 hp

Termin 5

Ett av följande alternativ:

 • Praktik (praktik kan göras motsvarande 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp och kan göras i utlandet)
 • Utlandsstudier, 30 hp
 • Biområde A-kurs, 30 hp (om du inte vill räkna termin 1 som biområde lingvistik)
 • Huvudområde C-kurs, 30 hp (om nybörjarspråk)

Termin 6

 • Huvudområde C-kurs inklusive självständigt arbete, 30 hp

eller

 • Huvudområde D-kurs inklusive självständigt arbete, 30 hp (om nybörjarspråk)

Studera utomlands

Under utbildningens senare del har du möjlighet att vistas utomlands via något av universitetets utbytesavtal. Du kan ofta få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Utbildningen bedrivs på helfart och en del kurser går parallellt, medan andra ges en i taget. De flesta kurser är campuskurser och du studerar främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner på campus Engelska parken.

Undervisningsformerna är varierade med föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och gruppövningar. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment. Användningen av datorer ingår som en naturlig del i utbildningen, särskilt som hjälpmedel för språklig analys.

På kurserna tillämpas ofta löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande, men traditionella tentamina förekommer också som examinationsform. Betyg sätts på varje delkurs.

Under hela utbildningen kommer du att kunna delta i en särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken. Seminarierna kommer att ge insikter i en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger dig tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

Du kan också välja att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Dina kunskaper är efterfrågade i många olika sektorer och våra tidigare studenter arbetar idag som till exempel informatörer, förlagsassistenter, redaktörer, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare. Bland arbetsgivarna återfinns, bland andra, Diction, Adme animationsbyrå och Adwise mediabyrå, Uppsala universitet samt Institutet för språk och folkminnen.

Efter examen kan du även bygga på din grundutbildning med en kompletterande lärarutbildning och bli ämneslärare i språk. Du kan också välja att fortsätta studera språk på avancerad nivå och därefter söka in på en forskarutbildning.

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du också att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Det ger dig tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där våra studenter tidigare erbjudits praktik är ambassader i Sverige och i utlandet, olika förlag, privata företag, Språkrådet, universitet i utlandet samt översättningsbyråer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin