Kursplan för Praktik

Internship

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PR004
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-21
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen inom något av de i programmet ingående huvudområdena samt Sv B/Sv2 B och Eng B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en valfri programkurs. Den ingår i Masterprogram i språk, 120 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

- genomgått ansökningsförfarandet, något som förutsätter utarbetande av ansökningshandlingar, CV m.m.
- tillämpat förvärvade kunskaper och färdigheter i sitt huvudområde i arbetslivet
- fått tillfälle att formulera ett ämne för det avslutande självständiga arbetet
- slutfört varierade och meningsfulla arbetsuppgifter
- utvecklat förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
- bildat sig en uppfattning om vad utbildningen kan leda till
- fått möjligheter att bygga upp ett personligt kontaktnät.
Vid praktik utomlands dessutom ha
- utvecklat förmågan att kommunicera på det aktuella språket i både skrift och tal
- förvärvat erfarenheter av att leva i en främmande miljö.

Innehåll

För att syftet med praktiken skall uppnås är det viktigt att praktikanten får möjlighet att arbeta med en eller fler mer omfattande arbetsuppgifter (utredningar eller projektarbeten) som löper över en längre tidsperiod. I den teoretiska utbildningen utgör problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat viktiga inslag. Praktiken ska leda till ökad anställningsbarhet.

Undervisning

Praktikplats
Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Praktik kan ske endast på en av institutionen i förväg godkänd praktikplats. Det är den enskilde studenten som ansvarar för att han/hon får en praktikplats.

Omfattning
Praktiken omfattar en halv termin (ca 10 veckor) och fullgörs normalt under terminstid.

Examination

För att bli godkänd på kursen fordras att praktikanten tillfredsställande utfört tilldelade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik visar studenterna resultatet av sitt lärande genom dels en skriftlig utvärdering, dels en muntlig presentation vid ett seminarium. Examinator är den ansvariga för Masterprogram i språk.
Praktiken bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen förläggs i normalfallet till tredje terminen inom Masterprogram i språk. Kursen tillhör inget huvudområde.

För fördjupning till magisterexamen krävs minst 30 hp inom huvudområdet varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. För masterexamen krävs minst 60 hp inom huvudområdet varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.