Kursplan för Utbildningssociologi, traditioner

Sociology of Education, Traditions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-09-17
 • Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- kunna karaktärisera ett antal samhällsvetenskapliga traditioner av central betydelse för utbildningssociologin

- kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner

- ha tränat förmågan att tillägna sig tidigare forskning som ett led i egna undersökningar

Innehåll

Kursen ger en överblick över klassiska och nyare samhällsvetenskapliga författarskap och forskningstraditioner som är centrala för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

- centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen

- samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild tonvikt vid utbildningssociologin

- prov på aktuell utbildningssociologisk forskning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp. Fastställd 2010-06-11.

Litteraturlistan gäller fr.o.m. höstterminen 2010.

 • Archer, Margaret Scotford Social origins of educational systems : university edition

  London: Sage, cop. 1984

  180 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude Les héritiers : les étudiants et la culture

  Paris, c 1964: 1964

  Paris: Minuit, pp 7-115. Eng övers: The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp 1-76. 108 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowles, Samuel; Gintis, Herbert Schooling in capitalist America : educational reform and the contradictions of economic life

  New York: Basic Books, 1976

  200 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald Läsestycken för samhällsvetare

  5:e upplagan: Uppsala: SEC/ILU. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6., 1998

  66 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collins, Randall The credential society : an historical sociology of education and stratification

  New York: Acad. Press, cop. 1979

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Émile L'évolution pédagogique en France

  2. éd.: Paris, c 1969: 1969

  1938. Paris: P.U.F. Eng. övers: The Evolution of Educational Thought. London: Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977. 403 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Education, globalization and social change Lauder, Hugh; Brown, Philip; Dillabough, Jo-Anne; Halsey, Albert Henry

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  sid 1-188. 189 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel L'archéologie du savoir

  Paris: Gallimard, 1969

  Sv. övers. Vetandets arkeologi. Arkiv, Lund 2002]; urval 150 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates

  Harmondsworth: Penguin, 1991

  Kapitlen "Introduction", p. 11-13, "On the Characteristics of Total Institutions", p. 13-115, "The Underlife of a Public Institution", p. 157-280. Sv övers: Totala institutioner. Fyra essäer om anstaltslivet sociala villkor. Stockholm: Norstedts, 2004; 220 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parsons, Talcott The School Class as a Social System: Some of its functions in American society

  1959

  Harvard Ed. Rev., Vol XXIX, No. 4, pp 297-318. Omtryck bl.a. Parsons: Social structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan, 1964. 22 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk