Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv C

Classical Archaeology and Ancient History C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  Antikens kultur och samhällsliv B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

- ha erhållit en fördjupad kunskap utöver baskurserna vanligen i anknytning till pågående forskning vid institutionen.

- ha förmåga att självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt och historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats.

- ha förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i olika former kommunicera denna. Ha kännedom om referenshanteringsprogram.

Innehåll

Moment 1 Teori och metod (7,5 hp)

Studier av teori och metod, inkl. orientering om källmaterialsökning.

Moment 2 Skrivkurs (7,5 hp)

Den vetenskapliga texten, analyser och övningar. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 3 Examensarbete (15 hp)

Utarbetande av en vetenskapligt dokumenterad uppsats. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av antikt källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. På moment 1 och 3 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. På Moment 2 ges betygen Underkänd eller Godkänd. Uppsatsen ventileras på seminarium. På hel kurs ges betygen Godkänd och Väl godkänd. Examination på engelska kan förekomma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

För aktuell kurslitteratur, vänligen kontakta institutionen