Kursplan för Utbildningssociologi, traditioner

Sociology of Education, Traditions

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • karaktärisera ett antal centrala samhällsvetenskapliga traditioner av relevans för utbildningssociologin
 • analysera skillnader och likheter mellan sådana traditioner när det gäller konstruktionen av forskningsobjekt, ställande av forskningsfrågor, och val och användning av empiriska data, forskningsmetoder och undersökningstekniker
 • analysera förhållandet mellan utbildning och social klass

Innehåll

Kursen behandlar centrala klassiska och nyare samhällsvetenskapliga och humanistiska författarskap och forskningstraditioner av relevans för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

 • särskilt inflytelserika klassiska och nyare författarskap samt grundläggande problem inom samhällsvetenskapen
 • samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild fokus på utbildningssociologin
 • förhållandet mellan utbildning och social klass

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Becker, Gary The Economic Way of Looking at Behavior: The Nobel Lecture

  Ingår i:

  Journal of political economy.

  vol. 101 (1993) nr. 3 s. 385-409

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre La distinction : critique sociale du jugement

  Paris: Ed. de minuit, 1979

  s. 1-187, 188 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowles, Samuel; Gintis, Herbert Schooling in capitalist America : educational reform and the contradictions of economic life

  New York: Basic Books, 1976

  s. 1-243, 244 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald Läsestycken för samhällsvetare

  5:e upplagan: Uppsala: SEC/ILU. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6., 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crompton, Rosemary Class and stratification

  3. ed.: Cambridge: Polity, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Émile L'évolution pédagogique en France

  2. éd.: Paris, c 1969: 1969

  205-400, 196 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel L'archéologie du savoir

  Paris: Gallimard, 1969

  s. 1-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates

  Harmondsworth: Penguin, 1991

  s. 1-124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude; Krais, Beate; Passeron, Jean-Claude

  Cinquieme edition, publié initialement 2005: Berlin ;New York: De Gruyter, 2005

  Urval, cirka 100 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moi, Toril Simone de Beauvoir : the making of an intellectual woman

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2008

  s. 1-114, 115 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parsons, Talcott The School Class as a Social System : Some of its functions in American society

  Ingår i:

  Harvard educational review.

  vol. 29 (1959) nr. 4 s. 298-318

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Andra vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt kursledarens anvisningar.