Kursplan för Signaler och transformer

Signals and Transforms

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE746
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, Envariabelanalys samt Linjär algebra och geometri I. Numeriska metoder och simulering samt Digitalteknik och elektronik ska vara genomgångna.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för följande transformers definitioner och egenskaper: Laplacetransformen, z-transformen, Fouriertransformen,
 • tillämpa transformregler för att beräkna enkla funktioners transformer, och kunna använda tabeller för att beräkna inversa transformer,
 • redogöra för grundläggande kunskaper i analys för signalbehandlingssystem med hjälp av transformer,
 • redogöra för grundläggande teori om linjära tidsinvarianta system och deras egenskaper, såsom linearitet, tidsinvarians, stabilitet och kausalitet,
 • analysera och syntetisera enkla analoga system,
 • redogöra för grundläggande principer för sampling av tidskontinuerliga signaler inklusive samplingskriteriet och signalrekonstruktion,
 • analysera och syntetisera enkla digitala filter,
 • använda transformmetoder inom något av utbildningsprogrammets tillämpningsområden och i detta sammanhang kunna genomföra och presentera ett mindre projekt.

Innehåll

Grundläggande teori för och egenskaper hos Fourierserier, Fourier-, Laplace- och z-transformen av diskreta och kontinuerliga signaler och system: linearitet, fördröjning, dämpning och skalning, beteende under derivering och integration. Faltning. Begynnelse- och slutvärdessatserna. Tillämpningar på differential- och differensekvationer.
Diskreta och kontinuerliga linjära tidsinvarianta system: kausalitet och tidsinvarians. Stabilitetsvilllkor.
Ohms och Kirchhoffs lagar på komplex form och begreppet impedans. Operationsförstärkare. Passiva och aktiva analoga filter och begreppen överföringsfunktion, poler, nollställen, beloppsytor, gränsfrekvens och Bodediagram.
Samplingsteoremet. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Exempel på tillämpningar.
Projekt med syfte att fördjupa förståelsen för transformernas egenskaper samt deras användning inom relevanta tillämpningsområden.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar. Laborationer kan förekomma som del av det speciella projektet. Inlämningsuppgifter under kursens gång enligt anvisningar som lämnas vid kursstarten.

Examination

Skriftliga mindre prov i kombination med en kompletterande skriftlig tentamen (6 hp), muntlig och skriftlig redovisning av projekt (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lathi, Bhagawandas Pannalal Linear systems and signals

  2. ed.: New York: Oxford Univ. press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mandal, Mrinal Kr.; Asif, Amir Continuous and discrete time signals and systems

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.

  Se bibliotekets söktjänst