Kursplan för Genusvetenskap A

Gender Research A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 03, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

MÅL
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
 • göra genusvetenskapliga analyser inom givna tidsramar och av olika typer av empiriska material
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.

A1. Genusvetenskapens grunder 7.5 hp
Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2. Arbete och familj 7.5 hp
Delkursen introducerar aktuell genusforskning med samhälleliga perspektiv på arbete och familj. Mot en bakgrund av historiska perspektiv och globala utblickar fokuseras nutida förhållanden i en svensk kontext.

A3. Sexualiteter och kroppar 7.5 hp
Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4. Kulturella representationer 7.5 hp
Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom salstentamen och seminariedeltagande.
Delkurs 2 examineras genom fältarbete, hemskrivning och seminariedeltagande.
Delkurs 3 examineras genom PM och seminariedeltagande.
Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt seminariedeltagande.
Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygskriterier delas ut vid kursstart.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Genusvetenskap A

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

A1: Genusvetenskapens grunder

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aliki, Silas Transfobins historia

  Ingår i:

  Glänta [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Glänta, 1996-

  (2019) nr. 1-2 s. 35-45

  s. 35-45 (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alm, Erika; Nord, Signe; Schmidt, Irina Queer- och transforskning

  Ingår i:

  Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (2016) s. 61-67

  (7 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  s. 15-40 (25 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Eller upplaga från 2016 (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma Intersectionality [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Polity, 2016

  S. 11-31, 53-70 (37 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  s. 15-68, 95-111 (69 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  S. 13-28 och 109-135 (41 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Egeberg Holmgren, Linn Feministiska män från i-princip till i-praktik

  Ingår i:

  Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  (2012) s. 139-164

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Mia; Gottzén, Lucas BeGreppbart - Genus

  Liber, 2020

  s. 10-40 och 42-74 (62 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Ingår i:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  s. 33-78 (45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  (i urval, ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  Kapitel "Goda män och Andra män", s. 7-23 (16 s.)

 • hooks, bell Svarta kvinnor : Utformandet av feministisk teori

  Ingår i:

  De los Reyes, Paulina Postkolonial feminism : 2

  Hägersten: Tankekraft förlag, [2012]

  (2011) s. 245-252

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • James, Selma; Dalla Costa, Mariarosa Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Ingår i:

  Pelling, Lisa; Strid, Ingvar Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  s. 80-97

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia : Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Ingår i:

  Whitehead, Stephen; Barrett, Frank J The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  s. 266-287 (21 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  (eller senare upplagor) (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Loomba, Ania Söderlind, Oskar Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Stockholm: Tankekraft, 2008

  Kap. 1, 2, 8. 10. 13 och 14 (91 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  (7 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (i urval, ca 24 s. + kursiv läsning)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Manns, Ulla På två ben i akademien : Om den tidigare kvinnoforskningens projekt

  Ingår i:

  Bladh, Christine Einarsson, Monica Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006

  Huddinge: Södertörns högskola, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mattsson, Katarina Genus och vithet i den intersektionella vändningen

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2010) nr. 1-2 s. 5-22

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

A2: Arbete och familj

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  s. 151-197 (46 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin Feminism som byråkrati : jämställdhetsintegrering som strategi

  Stockholm: Leopard, 2016

  s. 7-55 (48 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  (25 s.) (Tillgänglig via ub.uu.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Malinda Blodets och rötternas logik [Elektronisk resurs] : internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

  Uppsala: Department of Sociology, Uppsala universitet, 2010

  s. 45-55 (11 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bredström, Anna; Gruber, Sabine Närvarande och frånvarande fäder: Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 38 (2017) nr. 3 s. 11-30

  (20 s) (tillgänglig via ub.uu.se samt tegeve.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • de los Reyes, Paulina Introduktion : Inte bara jämställdhet

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  s. 87-114 (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  s. 21-50, s. 67-171 (133 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diskrimineringslag 2008:567

  Arbetsmarknadsdepartementet, 2008

  tillgänglig här

 • Edgren, Monika Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : Plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 35-60

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  s. 81-133 (52 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergman, Helena; Eriksson, Maria; Klinth, Roger Föräldraskapets politik : från 1900- till 2000-tal

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2011

  s. 7-26 och s. 245-272 (45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goedecke, Klara; Klinth, Roger Selling Swedish Fathers : On Fatherhood, Gender Equality and Swedishness in Strategic Communication by the Swedish Institute, 1968-2015

  Ingår i:

  Nora : Nordic journal of feminist and gender research

  London: Taylor & Francis, 1998-

  14 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gondouin, Johanna Adoption,surrogacy and Swedish exeptionalism

  Ingår i:

  Critical Race and Whiteness Studies

  Australian Critical Race & Whiteness Studies Association (ACRAWSA),

  vol. 8 (2012) nr. 2 s. 1-20

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Flera artiklar i urval. Se läsanvisningarna.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  (i urval, ca. 56 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mulinari, Paula Motstånd och fatalism : Läkares erfarenheter av rasism

  Ingår i:

  Arbetsmarknad & arbetsliv [Elektronisk resurs]

  Karlstad: Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, 2007-

  vol. 18 (2012) nr. 4 s. 23-37

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Annika Arbetslivets villkorade jämställdhet : Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 87-114

  (27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Program för lika villkor vid Uppsala universitet, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

  Uppsala Universitet, 2017

  tillgänglig här

 • På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

  Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2018

  (96 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rönnblom, Malin Vad är problemet? : konstruktioner av jämställdhet i svensk politik

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  s. 33-55 (22 s.)

  2011:2/3, s. 33-55

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Ingår i:

  Waylen, Georgina The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  (s. 803-828) (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Stockholm: Wolters Kluwer, [2017]

  s. 371-394 (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Uppsala universitet, Handlingsplan för lika villkor

  Uppsala universitet, 2019

  UU: Handlingsplan för lika villkor

  (14 s.)

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden : Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

  s. 1-62 (62 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

A3: Sexualiteter och kroppar

 • Apelmo, Elisabet Crip heroes and social change

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (25 s.)

  2012(17):1/2, s. 27-52

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bahner, Julia The Power of Discretion and the Discretion of Power: Personal Assistents and Sexual Facilitation in Disability Services

  Ingår i:

  Vulnerable groups & inclusion.

  vol. 4 (2013) nr. 1 s. 1-22

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Aizura, Aren Z. The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cahn, Susan K. From the "muscle moll" to the "butch" ballplayer : mannishness, lesbianism, and homophobia in U.S. women's sport

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  (26 s.)

  19(1993):2, s. 343-368

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cannon, Clare; Lauve-Moon, Katie; Buttell, Fred Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory and the Sociology of Gender

  Soc. Sci., 2015

  länk till artikel

  668-687(19 s.)

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  s. 3-13 (10 s.)

  2016(37):4, s. 2-138

  Se bibliotekets söktjänst

 • Garland-Thomson, Rosemarie Integrating Disability, Transforming Feminist Theory.”

  Ingår i:

  NWSA journal. [Elektronisk resurs] : a publication of the National Women's Studies Association

  1999-

  vol. 14 (2002) nr. 3 s. 1-32

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Kap 1 s. 5-23 (18 s.) (e-bok, laddas ner via UUB)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kwan, Samantha Navigating Public Spaces : Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life

  Ingår i:

  Feminist Formations [Elektronisk resurs]

  1999-

  vol. 22 (2010) nr. 2 s. 144-166

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lee Bartky, Sandra Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power

  Ingår i:

  Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  2. ed.: New York: Oxford University Press, 2003

  4 upplagan (finns även i 2:a och 3:e uppl.) (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  s. 155-247 och 249-262 (105 s. läses kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmberg, Denise "To be cocky Is to Challenge the Norms": The Impact of Bodynormativity on Bodily and Sexual Attraction in Relation to Being a Cripple

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 194-216

  (22 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  s. 97-112 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  (14 s.) (Laddas ned via UUB, tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  kapitel 1, s. 9-29 (20 s.)

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Ingår i:

  Bromseth, Janne; Siverskog, Anna LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (21 s.)

  S. 141-162

  Se bibliotekets söktjänst

 • Smith, Elizabeth Megan 'It Gets very Intimate for Me’ : Discursive Boundaries of Pleasure and Performance in Sex Work

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 20 (2017) nr. 3 s. 344-363

  (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Ingår i:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Kroppar sedda utifrån cripteori

  Ingår i:

  Sandström, Frida Kroppsfunktion : en antologi

  Stockholm: c.off, [2015]

  (2015) s. 10-17

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weitz, Rose Women and Their Hair : Seeking Power through Resistance and Accommodation

  Ingår i:

  Gender & society [Elektronisk resurs] : published in association with Sociologists for Women in Society

  1999-

  vol. 15 (2001) nr. 5 s. 667-686

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (30 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Young, Iris Marion On female body experience [electronic resource] : "Throwing like a girl" and other essays

  New York: Oxford University Press, 2005

  "Breasted Experience: The Look and the Feeling.", s. 75-96 (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

A4: Kulturella representationer

 • Björklund, Jenny; Lönngren, Ann-Sofie Now You See It, Now You Don´t : Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility

  Ingår i:

  Scandinavian studies : the journal of the Society for the advancement of Scandinavian studies

  vol. 92 (2020) nr. 2 s. 196-228

  (32 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Ingår i:

  Butler, Octavia E. Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Valfri utgåva (ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pics or It Didn´t Happen. [Elektronisk resurs] : bilder som bannlysts från Instagram Byström, Arvida; Soda, Molly Stålmarck, Ylva; Kraus, Chris

  MiMa Förlag, 2018

  s. 14-21 (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cheers, Imani M. Black Women in Television : A Short History

  Ingår i:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. 1-9 (9 sid)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill Black feminist thought [Elektronisk resurs] : knowledge, consciousness, and the politics of empowerment

  Rev. 10th anniversary ed.: New York: Routledge, 2000

  s. 76-106 (30 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fahlgren, Siv Having Your Cake and Eating it? : The 'Painful Cake' Incident of 2012 Examined

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning

  Stockholm: Taylor & Francis, 1932-

  vol. 84 (2015) nr. 1 s. 55-70

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  s. 23-56 (33 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Fina och fula änglar? : om den osynliggjorda relationen mellan populär- och finkultur

  Ingår i:

  Jonsson, Kjell; Öhman, Anders Populära fiktioner

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000

  (12 sidor)

  S. 23-35

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Kulturforskaren som fönstershoppare? : Erfarenheter från ett kulturforskningsprojekt.

  Ingår i:

  Gemzöe, Lena Nutida etnografi : reflektioner från mediekonsumtionens fält

  Nora: Nya Doxa, 2004

  (2004) s. 55-71

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gill, Rosalind Gender and the media

  Cambridge: Polity, cop. 2007

  s. 249-271 (22 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Göthlund, Anette Makt och blickar i Sisleys modebilder

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 72 (2003) nr. 3 s. 206-16 (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halberstam, Judith (Jack) The transgender gaze in Boys Don't Cry

  Screen 41 (3): 294-298 (4 sid), 2001

  294-298 (4 sid)

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (12 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Black looks : race and representation

  Boston, Mass.: South End Press, cop. 1992

  s. 115-131 (16 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Dan Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige

  10000. uppl.: 10tal Bok, 2012

  s. 12-25 (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Monsson, M.J. Race-Based Fantasy Realm: Essentialism in the World of Warcraft. Games and Culture

  Sage Journals, 2012

  7 (1): 48-71 (23 sidor)

 • Mulvey, Laura Visuell lust och narrativ film

  Ingår i:

  Riviere, Joan Arrhenius, Sara Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  (2001) s. 45-66 (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nead, Lynda Gender and the Media

  Ingår i:

  Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (2010) s. 519-534

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Press, Andrea. L. Johnson, Sarah R. Feminist Reception Studies

  Ingår i:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. s. 1-13 (13 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean Representation

  2. ed.: London: SAGE, 2013

  s. 17-26 (9 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rodriquez, Julian. A. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Media : Key Narratives, Future Directions

  Ingår i:

  Sociology compass [Elektronisk resurs]

  [Oxford]: Blackwell Pub. Ltd.,

  vol. 13 (2019) nr. 4 s. 10 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Ingår i:

  Lindberg, Anna Lena Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sahn, Sarah. F. Between Friends : Disability, Masculinity, and Rehabilitation in The Best Years of Our Lives

  Ingår i:

  Journal of Literary & Cultural Disability Studies [Elektronisk resurs]

  2005-

  vol. 11 (2017) nr. 1 s. 17-34 (17 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shaw, Adrienne Friesem, Elizaveta Where Is the Queerness in Games? : Types of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content in Digital Games

  Ingår i:

  International journal of communication [Elektronisk resurs]

  Los Angeles, CA: University of Southern California's Annenberg Center for Communication, 2007-

  vol. 10 (2016) nr. 13 s. 3877-89 (12 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trépanier-Jobin, Gabrielle Bonenfant, Maude Bridging Game Studies and Feminist Theories

  Ingår i:

  Kinephanos [Elektronisk resurs]

  2009-

  https://www.kinephanos.ca/2017/gender-issues-in-video-games

  (2017) s. 30 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan