Kursplan för Genusvetenskap A

Gender Research A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-04-20
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

MÅL

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
 • göra genusvetenskapliga analyser inom givna tidsramar och av olika typer av empiriska material
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.

A1. Genusvetenskapens grunder 7.5 hp

Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2. Arbete och familj 7.5 hp

Delkursen introducerar aktuell genusforskning med samhälleliga perspektiv på arbete och familj. Mot en bakgrund av historiska perspektiv och globala utblickar fokuseras nutida förhållanden i en svensk kontext.

A3. Sexualiteter och kroppar 7.5 hp

Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4. Kulturella representationer 7.5 hp

Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom salstentamen och seminariedeltagande.

Delkurs 2 examineras genom fältarbete, hemskrivning och seminariedeltagande.

Delkurs 3 examineras genom PM och seminariedeltagande.

Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt seminariedeltagande.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Genusvetenskap A

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

A1: Genusvetenskapens grunder

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aliki, Silas Transfobins historia

  Ingår i:

  Glänta [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Glänta, 1996-

  (2019) nr. 1-2 s. 35-45

  s. 35-45 (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alm, Erika; Nord, Signe; Schmidt, Irina Queer- och transforskning

  Ingår i:

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (2016) s. 61-67

  (7 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  s. 15-40 (25 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Eller upplaga från 2016 (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma Intersectionality [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Polity, 2016

  S. 11-31, 53-70 (37 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  s. 15-68, 95-111 (69 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  S. 13-28 och 109-135 (41 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Egeberg Holmgren, Linn Feministiska män från i-princip till i-praktik

  Ingår i:

  Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  (2012) s. 139-164

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Mia; Gottzén, Lucas BeGreppbart - Genus

  Liber, 2020

  s. 10-40 och 42-74 (62 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Ingår i:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  s. 33-78 (45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  (i urval, ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  Kapitel "Goda män och Andra män", s. 7-23 (16 s.)

 • hooks, bell Svarta kvinnor : Utformandet av feministisk teori

  Ingår i:

  Postkolonial feminism : 2

  Hägersten: Tankekraft förlag, [2012]

  (2011) s. 245-252

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • James, Selma; Dalla Costa, Mariarosa Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Ingår i:

  Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  s. 80-97

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia : Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Ingår i:

  The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  s. 266-287 (21 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  (eller senare upplagor) (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Loomba, Ania Söderlind, Oskar Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Stockholm: Tankekraft, 2008

  Kap. 1, 2, 8. 10. 13 och 14 (91 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  (7 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  (i urval, ca 24 s. + kursiv läsning)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Manns, Ulla På två ben i akademien : Om den tidigare kvinnoforskningens projekt

  Ingår i:

  Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006

  Huddinge: Södertörns högskola, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mattsson, Katarina Genus och vithet i den intersektionella vändningen

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2010) nr. 1-2 s. 5-22

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laula, Elsa Inför lif eller död? : sanningsord i de lappska förhållandena

  Faks. av orig-utg. 1904: Östersund: Gaaltije, 2003

  s. 3-30 (27 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

A2: Arbete och familj

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  s. 151-197 (46 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin Feminism som byråkrati : jämställdhetsintegrering som strategi

  Stockholm: Leopard, 2016

  s. 7-55 (48 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  (25 s.) (Tillgänglig via ub.uu.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Malinda Blodets och rötternas logik [Elektronisk resurs] : internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

  Uppsala: Department of Sociology, Uppsala universitet, 2010

  s. 45-55 (11 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bredström, Anna; Gruber, Sabine Närvarande och frånvarande fäder: Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 38 (2017) nr. 3 s. 11-30

  (20 s) (tillgänglig via ub.uu.se samt tegeve.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • de los Reyes, Paulina Introduktion : Inte bara jämställdhet

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  s. 87-114 (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  s. 21-50, s. 67-171 (133 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diskrimineringslag 2008:567

  Arbetsmarknadsdepartementet, 2008

  tillgänglig här

 • Edgren, Monika Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : Plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 35-60

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  s. 81-133 (52 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goedecke, Klara; Klinth, Roger Selling Swedish Fathers : On Fatherhood, Gender Equality and Swedishness in Strategic Communication by the Swedish Institute, 1968-2015

  Ingår i:

  Nora : Nordic journal of feminist and gender research

  London: Taylor & Francis, 1998-

  14 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Flera artiklar i urval. Se läsanvisningarna.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  (i urval, ca. 56 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Annika Arbetslivets villkorade jämställdhet : Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop

  Ingår i:

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  (2014) s. 87-114

  (27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Program för lika villkor vid Uppsala universitet, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

  Uppsala Universitet, 2017

  tillgänglig här

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Ingår i:

  The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  (s. 803-828) (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Stockholm: Wolters Kluwer, [2017]

  s. 371-394 (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Uppsala universitet, Handlingsplan för lika villkor

  Uppsala universitet, 2019

  UU: Handlingsplan för lika villkor

  (14 s.)

 • På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet 2020

  Örebro: Statistiska centralbyrån, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wolgast, Martin; Wolgast, Sima Vita privilegier och diskriminering : processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen Stockholm, 2021

  s. 7-60, 119-121. (53s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Storm, Palle ”I en annan situation? : Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta på äldreboenden.”

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 3/4 (2018)

  s. 231-249. (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

A3: Sexualiteter och kroppar

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Ingår i:

  The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cahn, Susan K. From the "muscle moll" to the "butch" ballplayer : mannishness, lesbianism, and homophobia in U.S. women's sport

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  (26 s.)

  19(1993):2, s. 343-368

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-2021

  s. 3-13 (10 s.)

  2016(37):4, s. 2-138

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Kap 1 s. 5-23 (18 s.) (e-bok, laddas ner via UUB)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kwan, Samantha Navigating Public Spaces : Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life

  Ingår i:

  Feminist Formations [Elektronisk resurs]

  1999-

  vol. 22 (2010) nr. 2 s. 144-166

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  s. 155-247 och 249-262 (105 s. läses kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  s. 97-112 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  (14 s.) (Laddas ned via UUB, tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  kapitel 1, s. 9-29 (20 s.)

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Ingår i:

  LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (21 s.)

  S. 141-162

  Se bibliotekets söktjänst

 • Smith, Elizabeth Megan 'It Gets very Intimate for Me’ : Discursive Boundaries of Pleasure and Performance in Sex Work

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 20 (2017) nr. 3 s. 344-363

  (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Ingår i:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Ingår i:

  The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (30 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Allen, Mary “Is There Gender Symmetry in Intimate Partner Violence?”

  Ingår i:

  Child & family social work [Elektronisk resurs]

  u997-

  vol. 16 (2011) nr. 3

  s. 245-54 (9 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hemmings, C.; Rudy, S. "‘I don’t know what gender is, but I do, and I can, and we all do’: An interview with Clare Hemmings"

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  vol. 26 (2019) nr. 2

  s. 211-222. (11 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita "Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 26 (2021) nr. 1

  s. 80-106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Farahani, F. "Diaspora och sexualitet: Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap",

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 4 (2013)

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosenberg, Tiina "Om du är queer, skrik ut det"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 19 (2014) nr. 1

  (18 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tazzyman, Abigail "Learning Womanhood: Body Modification, Girls and Identity"

  Ingår i:

  Talking Bodies : Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity

  Cham: Springer International Publishing, 2017

  s. 95-114 (18 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trujillo, Melisa "The Trouble with Body Image: The Need for a Better Corporeal Vocabulary".

  Ingår i:

  Talking Bodies : Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity

  Cham: Springer International Publishing, 2017

  s. 203-225 (22 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Young, Iris Marion "Lived Body vs Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity",

  Ingår i:

  Ratio : an international journal of analytic philosophy

  Oxford: Basil Blackwell, 1957-

  vol. 15 (2002) nr. 4

  s. 410-428 (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bahner, Julia "Sexual professionalism: for whom? The case of sexual facilitation in Swedish personal assistance services",

  Ingår i:

  Disability & society

  London: Taylor & Francis, 1986-

  vol. 30 (2015) nr. 5

  s. 788-801 (11 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bylund, Christine Anakrona livsvillkor : en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten

  Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  s. 17-30 (13 s), kursivt s. 31-33 och 221-229.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfgren-Mårtenson, Lotta "Hip to be crip?: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 17 (2012) nr. 1-2

  (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malmberg, Denise “Bodynormativity – Reading Representations of Disabled Female Bodies”

  Ingår i:

  Body claims

  Uppsala: Centre for Gender Research, Uppsala University, 2009

  s. 58-83 (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sothern, Matthew "You Could Truly Be Yourself If You Just Weren't You: Sexuality, Disabled Body Space, and the (Neo)Liberal Politics of Self-Help",

  Ingår i:

  Environment and planning.. : D Society & space

  London: Pion, 1996-

  vol. 25 (2007) nr. 1

  s. 144-159 (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

A4: Kulturella representationer

 • Björklund, Jenny; Lönngren, Ann-Sofie Now You See It, Now You Don´t : Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility

  Ingår i:

  Scandinavian studies : the journal of the Society for the advancement of Scandinavian studies

  vol. 92 (2020) nr. 2 s. 196-228

  (32 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Ingår i:

  Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Valfri utgåva (ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pics or It Didn´t Happen. [Elektronisk resurs] : bilder som bannlysts från Instagram Byström, Arvida; Soda, Molly Stålmarck, Ylva; Kraus, Chris

  MiMa Förlag, 2018

  s. 14-21 (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cheers, Imani M. Black Women in Television : A Short History

  Ingår i:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. 1-9 (9 sid)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill Black feminist thought [Elektronisk resurs] : knowledge, consciousness, and the politics of empowerment

  Rev. 10th anniversary ed.: New York: Routledge, 2000

  s. 76-106 (30 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fahlgren, Siv Having Your Cake and Eating it? : The 'Painful Cake' Incident of 2012 Examined

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning

  Stockholm: Taylor & Francis, 1932-

  vol. 84 (2015) nr. 1 s. 55-70

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  s. 23-56 (33 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Fina och fula änglar? : om den osynliggjorda relationen mellan populär- och finkultur

  Ingår i:

  Populära fiktioner

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000

  (12 sidor)

  S. 23-35

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Kulturforskaren som fönstershoppare? : Erfarenheter från ett kulturforskningsprojekt.

  Ingår i:

  Nutida etnografi : reflektioner från mediekonsumtionens fält

  Nora: Nya Doxa, 2004

  (2004) s. 55-71

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gill, Rosalind Gender and the media

  Cambridge: Polity, cop. 2007

  s. 249-271 (22 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Göthlund, Anette Makt och blickar i Sisleys modebilder

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 72 (2003) nr. 3 s. 206-16 (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halberstam, Judith (Jack) The transgender gaze in Boys Don't Cry

  Screen 41 (3): 294-298 (4 sid), 2001

  294-298 (4 sid)

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (12 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Black looks : race and representation

  Boston, Mass.: South End Press, cop. 1992

  s. 115-131 (16 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Dan Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige

  10000. uppl.: 10tal Bok, 2012

  s. 12-25 (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Monsson, M.J. Race-Based Fantasy Realm: Essentialism in the World of Warcraft. Games and Culture

  Sage Journals, 2012

  7 (1): 48-71 (23 sidor)

 • Mulvey, Laura Visuell lust och narrativ film

  Ingår i:

  Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  (2001) s. 45-66 (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nead, Lynda Gender and the Media

  Ingår i:

  The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (2010) s. 519-534

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Press, Andrea. L. Johnson, Sarah R. Feminist Reception Studies

  Ingår i:

  The international encyclopedia of gender, media, and communication / edited by Karen Ross [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  (2020) s. s. 1-13 (13 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean Representation

  2. ed.: London: SAGE, 2013

  s. 17-26 (9 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rodriquez, Julian. A. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Media : Key Narratives, Future Directions

  Ingår i:

  Sociology compass [Elektronisk resurs]

  [Oxford]: Blackwell Pub. Ltd.,

  vol. 13 (2019) nr. 4 s. 10 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Ingår i:

  Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sahn, Sarah. F. Between Friends : Disability, Masculinity, and Rehabilitation in The Best Years of Our Lives

  Ingår i:

  Journal of Literary & Cultural Disability Studies [Elektronisk resurs]

  2005-

  vol. 11 (2017) nr. 1 s. 17-34 (17 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shaw, Adrienne Friesem, Elizaveta Where Is the Queerness in Games? : Types of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content in Digital Games

  Ingår i:

  International journal of communication [Elektronisk resurs]

  Los Angeles, CA: University of Southern California's Annenberg Center for Communication, 2007-

  vol. 10 (2016) nr. 13 s. 3877-89 (12 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trépanier-Jobin, Gabrielle Bonenfant, Maude Bridging Game Studies and Feminist Theories

  Ingår i:

  Kinephanos [Elektronisk resurs]

  2009-

  https://www.kinephanos.ca/2017/gender-issues-in-video-games

  (2017) s. 30 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan