Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

Media and Communication Studies C: Theory in Journalism Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-05-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för och förklara centrala teorier inom, och med relevans för, journalistikstudier,
 • redogöra för och förklara hur dessa teorier förhåller sig till olika kontexter - exempelvis social, kulturell, politisk - där journalistik produceras.

Färdighet och förmåga

 • självständigt och kritiskt analysera och presentera - muntligt och skriftligt - teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet journalistikstudier,
 • på ett självständigt sätt kunna visa hur teorier kan användas i konkreta forskningsuppgifter inom området journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt diskutera normativa perspektiv inom journalistikstudier,
 • självständigt resonera kring journalistikens makt, i relation till exempelvis kön, etnicitet och klass, samt journalistikens förhållande till exempelvis politisk och ekonomisk makt.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom MKV B/Journalistikstudier, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för journalistik genom en filosofisk, ontologisk, och etisk reflektion kring centrala frågor inom journalistikstudier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella- och gruppbaserade uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Worlds of journalism : journalistic cultures around the globe Hanitzsch, Thomas; Hanusch, Folker; Ramaprasad, Jyotika; De Beer, A. S.

  New York: Columbia University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bokkapitel och/eller artiklar tillkommer (600 sidor).