Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet - Speciallärarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet - Speciallärarprogrammet 2022/2023
  • 90 hp
  • HT 2022, Uppsala, 50 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 50 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du arbeta med barn som har svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen? På Speciallärarprogrammet får du utveckla dina kunskaper om specialpedagogik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk-, skriv- och läsutvecklande miljöer.

Om programmet

En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Med sin spetskompetens arbetar specialläraren med att förebygga och åtgärda svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen. En viktig del i arbetet är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till både kolleger och föräldrar i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Specialläraren har också en viktig roll i utredningen av svårigheter och ska analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan. Specialläraren förväntas också kunna arbeta direkt med elever i svårigheter.

Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling. Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar och att leda pedagogisk utveckling samt att följa upp och utvärdera arbete. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig i att bedöma, granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

En speciallärarexamen från Uppsala universitet ger dig kompetens att

  • arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
  • leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möte behoven hos ala barn och elever
  • utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer, att stöjda barn och elever, samt utveckla verksamhetens lärmijöer
  • kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen
  • individanpassa arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
  • bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Examen

Programmet leder till en speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet är uppdelat i tre områden om vardera 30 högskolepoäng (hp).

Det första området introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt innehåller även en kurs som fokuserar på att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Området avslutas med en kurs som behandlar olika typer av kvalificerade samtal i en pedagogisk miljö, exempelvis handledning.

Det andra området fokuserar på barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området berör svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Området avslutas med en kurs som är inriktad på förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter.

Det tredje området innehåller två teori- och metodkurser som förbereder inför ett avslutande självständigt arbete där du fördjupar dig inom ett område av relevans för specialiseringen.

Programmets kurser ges på halvfart. Det innebär att du under en termin läser antingen två kurser om 7,5 hp eller en kurs om 15 hp. Utbildningen omfattar även studier under sommaren. Studierna under vardera sommarperiod omfattar en kurs om 7,5 hp.

Kurser inom programmet

Vårterminen 2023
Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl 13-18, udda veckor

Sommaren 2023

Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Distansundervisning

Höstterminen 2023
Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl 10-16, udda veckor

Vårterminen 2024

Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl 10-16, udda veckor

Sommaren 2024

Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
Distansundervisning

Höstterminen 2024
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar 10-16, jämna veckor

Vårterminen 2025

Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar 10-16, jämna veckor

Om undervisningen

Under utbildningen förenas teoretiska och verksamhetsinriktade studier för att du ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för barn och elever i behov av särskilt stöd. Programmets undervisnings- och arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuella arbeten, grupparbeten, helgruppsdiskussioner och övningar. De olika kurserna innehåller således både individuellt och kollektivt arbete i studentgrupper där ni bearbetar och fördjupar er i olika uppgifter, case, dilemman och gruppdiskussioner.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver du som studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier samt examination. Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska praktiska moment. På utbildningen arbetar forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Karriär

Som speciallärare med inriktning mot elevers språk-, skriv- och läsutveckling kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Inriktningen på din lärarexamen avgör vilka skolformer och årskurser som du blir behörig att undervisa i som speciallärare. Det förväntas bli en stor efterfrågan på speciallärare framöver.

Behörighet och anmälan

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande av deltagande som finns på Skolverkets webbplats.

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet

90 hp

HT 2022, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2022

Anmälningskod: UU-F2100 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Urval: Lottning

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet

90 hp

VT 2023, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-F1200 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Urval: Lottning

Kontakt och mer info

Kontakt

Administrationen för speciallärarprogrammet

speciallararprogrammet@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02