Nordiskt masterprogram i miljörätt 2019/2020

Bild för Nordiskt masterprogram i miljörätt 2019/2020
Anmälan

Internationellt, inom EU och nationellt finns många lagar för att hantera klimatuppvärmning och andra miljöproblem. Miljörätten är mycket komplex och dynamisk och det efterfrågas experter i ämnet, såväl nationellt som internationellt. Det nordiska masterprogrammet i miljörätt ger dig en konkurrenskraftig examen. Du får studera vid tre nordiska universitet, alla med specialistkompetens i miljörätt.

Om programmet

Programmet behandlar miljörätt på tre nivåer: internationellt, inom EU och i de olika nordiska länderna. Målet är att skapa goda förutsättningar för dig som vill arbeta juridiskt inom miljöområdet, nationellt eller internationellt, men även för dig som vill genomföra en forskarutbildning i miljörätt vid universitet.

Programmet ger grundläggande teoretisk och metodologisk kunskap i miljörätt. Därutöver får du fördjupade juridiska kunskaper och färdigheter inom två centrala miljöområden: (i) förvaltning av naturresurser och skyddet för biologisk mångfald samt (ii) klimatuppvärmning och energiomställning.

Du studerar i tre nordiska länder, först vid Uppsala universitet i Sverige, därefter vid Östra Finlands universitet i Joensuu och slutligen vid UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø. Detta ger dig internationella erfarenheter inom och vid sidan av utbildningen. Varje universitet har sin egen kulturella och sociala miljö. Programmet ger dig ekonomiskt bidrag till resorna mellan universiteten. Observera att ansökan till programmet sker endast vid Uppsala universitet.

Programmet är tvåårigt och har ett givet utbud av kurser. Det finns en stark forskningsanknytning i utbildningen, dels genom att nästan alla lärare är disputerade, dels genom krav på studenterna att göra egna utredningar inför seminarier och att genomföra en masteruppsats om 30 hp.

Programmet kan sökas av juridikstuderande från hela världen (se behörighetskraven). Gruppen består av maximalt 25 studenter.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosätena som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science, 120 credits) (Uppsala universitet), Master of International and Comparative Law (University of Eastern Finland), Master of Laws (UiT The Arctic University of Norway).

Upplägg

Programmet består av tre delar som i korthet innebär: (i) introduktion till miljörätten, (ii) fördjupning inom två miljörättsliga delområden samt (iii) en ytterligare fördjupning i en masteruppsats.

(i) Under programmets första del går du en grundläggande introduktionskurs där rättens roll inom miljöpolitiken står i centrum (första terminen, Uppsala). Du får lära dig funktionerna och potentialen hos olika miljörättsliga instrument och principer, men också hur lagstiftning och rättsliga principer kan motverka genomförandet av miljömål och grön tillväxt. Du får även kunskaper om hur internationell miljörätt och EU-miljörätt interagerar med nationell rätt och om grundläggande strukturer och utmaningar i de olika nordiska ländernas miljörätt.

(ii) Programmets andra del (slutet av första och hela andra och tredje terminerna) innebär en specialisering inom två miljörättsområden. Båda är av grundläggande betydelse internationellt, inom EU och i Norden. Du läser flera kurser, vissa ges parallellt. Det ena området är reglerna om förvaltning av naturresurser, inklusive skydd av biologisk mångfald. I en första inledande kurs i Uppsala (termin 1) analyseras relationen mellan förvaltningen av naturresurser (skog, vatten, vind m.m.) och intresset av att bevara biologisk mångfald enligt internationell rätt, EU-rätt och de nordiska rättsordningarna. I Joensuu (termin 2) tar du kurser i internationell rätt och skog, internationell vattenrätt samt om miljökonsekvensbedömningar och WTO-lagstiftning med koppling till naturresurser. I Tromsø (termin 3) studerar du internationell rätt och hållbart nyttjande av levande marina naturresurser. Kursen omfattar studier kring skydd av biologisk mångfald i samband med uttag av havets resurser inom och utanför områden under nationell jurisdiktion och erbjuder fallstudier om nationellt genomförande.

Det andra området för specialisering är klimat- och energirätt. Den första kursen går i Joensuu (termin 2). Den ger dig en grundläggande förståelse för klimatutmaningen och de viktigaste rättsliga verktygen och policyinstrumenten vid begränsning av, men även anpassning till, klimatförändringen. Du läser även en kurs om internationell handel under Världshandelsorganisationen (WTO). Kursen behandlar de viktigaste WTO-reglerna om klimatförändringar, liksom frågor kring handeln med förnybar energiteknik och förhållandet mellan WTO och systemet för handel med utsläppsrätter. I Tromsø (termin 3) tar du en kurs som ger fördjupad kunskap om förhållandet mellan klimat och energi, inbegripet konsekvenserna av klimatlagstiftningen för energisektorn, förnybar energi, utsläppshandel och geologisk lagring av koldioxid. Kursen innehåller också fallstudier från Arktis.

(iii) Under programmets tredje del (termin 4) skriver du en masteruppsats. Genom de olika kurserna har du fått fördjupade kunskaper om rättsliga frågor kring förvaltning av naturresurser och biodiversitet, liksom om klimat- och energirätt. Uppsatsen ska behandla ett specifikt ämne inom något av dessa två områden. Du får handledning under uppsatsarbetet. Vid kursens seminarier får du råd om juridisk metod, strukturering och skrivfärdighet. Den slutliga uppsatsen är föremål för opposition under ett seminarium i slutet av kursen. För att antas till fjärde terminen måste den studerande ha fullgjort 75 hp av programmets kurser.

Kurser inom programmet

Termin 1:
Rättens roll i miljöpolitiken (15 hp) och Lagstiftning om förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald (15 hp). Studier vid Uppsala universitet.

Termin 2:
Klimatlagstiftning och politik (5 hp), WTO: Miljö, hållbar energi och naturresurser, handel och resurser (5 hp), Internationell miljörätt II (5 hp), Internationell rätt och skog (5 hp), Miljö- och social konsekvensbedömning (5 hp) och Internationell vattenrätt (5 hp). Studier vid Universitetet för Östra Finland, Joensuu.

Termin 3:
Energi- och klimaträtt (15 hp) och Skydd av marina miljöer med inriktning på lagstiftning om levande marina resurser (15 hp). Studier vid UiT Norges Arktiske universitet, Tromsø.

Termin 4:
Examensarbete i miljörätt (30 hp). Seminarier i början, mitten och slutet av terminen. Ingen skyldighet för studenter att bo i Uppsala, Tromsø eller Joensuu. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt, men kan i de flesta fall ske via videolänk.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika undervisningsformer, främst föreläsningar och seminarier. Undervisningsformerna varierar beroende på de olika kursernas mål. Undervisningen är i hög grad inriktad mot problemlösning, kritiskt tänkande och aktivt studentdeltagande i form förberedelse till seminarier samt muntliga och skriftliga prestationer vid dessa. Du arbetar ofta i en grupp med andra studenter. Seminarierna omfattar bland annat analyser av rättsfall och konstruerade hypotetiska fall, liksom processpel.

Utbildningen är i huvudsak teoretisk. Nästan alla lärare har en doktorsexamen i juridik, många är professorer. Planen är dock att även engagera praktiskt verksamma jurister från domstolar, företag, myndigheter, intressegrupper med mera, som lärare. På vissa av kurserna kommer du att göra studiebesök hos företag, myndigheter, med mera. Om möjligt kommer praktiker att involveras som rådgivare (inte handledare eller examinator) under masteruppsatsen (del tre). Examination sker på olika sätt. Skriftlig tentamen är vanligast, men även muntliga och skriftliga prestationer vid seminarier, med mera. värderas. Den som ansvarar för kursen är också ansvarig för examinationen av denna.

Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.

Karriär

Programmet ges första gången med start höstterminen 2019 och det går därför inte att säga säkert hur en examen från programmet kommer att värderas på arbetsmarknaden (även om en mindre enkät bland möjliga arbetsgivare 2016 gav ett positivt gensvar). Det är dock klart att miljörätten är omfattande och växande internationellt, inom EU och nationellt. Därför efterfrågas experter som kan hantera det komplexa rättsområdet. Detta gäller inte minst i samband med hållbart nyttjande av naturresurser och skydd för biodiversitet samt inom klimat- och energiområdet. Det behövs miljörättsexperter bland annat vid departement, vid statliga och kommunala myndigheter, i domstolar, inom EU-kommissionen och FN:s miljöprogram, men även på det privata området: företag, advokatbyråer, miljöorganisationer med mera. En examen från det nordiska miljörättsprogrammet bör då vara mycket konkurrenskraftig. Det finns inget annat masterprogram i Norden med samma inriktning.

En examen från programmet är också mycket värdefull om du ansöker om forskarutbildning i miljörätt. Miljörättsforskningen är mycket aktiv, inte minst i Norden. Universiteten efterfrågar kompetenta forskare och lärare i ämnet. En examen från programmet kan med fördel även användas om du vill söka ett annat masterprogram med miljöinriktning.

Behörighet och anmälan

Eftersom detta är ett gemensamt masterprogram måste din kandidatexamen godkännas av samtliga universitet enligt de bestämmelser som gäller i respektive land. Programmet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift. Anmälningsavgiften är 900 kr. Studieavgiften den första terminen vid Uppsala universitet är 50 000 kr. Avgifter för de resterande terminerna bestäms av respektive universitet.

UIT, the Arctic University of Norway (Tromsø):
https://en.uit.no/utdanning/art?p_document_id=374659&dim=191037
University of Eastern Finland (Joensuu):
https://www.uef.fi/web/admissions/tuition-fees-and-scholarships

Nordiskt masterprogram i miljörätt

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-01-15

Anmälningskod: UU-M2814 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Juridisk examen om minst 180 hp eller kandidatexamen om minst tre års heltidsstudier med ett innehåll som är av relevans för programmet. Examen ska innehålla kurser i rättsvetenskap om minst 90 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du tar upp andra omständigheter, såsom tidigare utbildning, arbete och annan erfarenhet.

Kontakt och mer info

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2007

Lee Holmström lawmaster@jur.uu.se

Telefon: 018-471 28 56

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.