Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet bidrar till förståelse för hur hållbarhet kan implementeras i globala hälsosammanhang utan att skapa nya socioekologiska problem i t ex andra sektorer, för andra grupper i samhället eller för framtida generationer. Programmet behandlar samskapande ramverk och perspektiv, där olika aktörer bidrar med sina kunskaper för att minimera risker för att t ex partiskhet eller feltolkningar av kontexter leder till misslyckanden.

Om programmet

Programmet syftar till att inspirera till teoretisk, empirisk och praktisk kunskap om utformningen av lärandeprocesser som stöder implementering av hållbarhetsaktiviteter och projekt i komplexa (wicked) globala hälsosammanhang. Programmet uppmuntrar också studenter att bidra till kunskapen inom området lärande för hållbar utveckling och global hälsa och till att kritiskt reflektera över denna kunskapsproduktion i olika forsknings- och utvecklingssammanhang.

Genom att gå detta program kan du som student förvänta dig att:

  • få en allmän förståelse för ämnesområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa
  • få en fördjupad kunskap om implementeringsvetenskap, förändring, styrning och utformning av kollaborativa transformativa lärandeprocesser, inklusive insikter i samtida forsknings- och utvecklingspraxis
  • utveckla en förmåga att tillämpa kritiskt systemtänkande inom ekonomiska, sociala/kulturella och ekologiska hållbarhetsområden, med beaktande av komplexitet och målkonflikter
  • studera med kursdeltagare från olika delar av världen.

Studenter med en magisterexamen i implementering, transformativt lärande och hållbarhet kommer att vara berättigade till forskarstudier i "lärande för hållbar utveckling" och "global hälsa". Programmet kvalificerar också studenter för forskarstudier inom flera andra tvärvetenskapliga ämnesområden, till exempel miljökommunikation, humanekologi och genusvetenskap.

Studentprofil

Du har ett starkt intresse för hållbar utveckling. Du är intresserad av människors hälsa, men även för djur och ekosystem, och vill bidra till en hållbar framtid som kännetecknas av social rättvisa. Kanske känner du frustration över att omställning mot hållbarhet går för sakta, och vill tackla hållbarhetsutmaningar genom att implementera hälsa för alla. Du har goda sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt reflektera över frågeställningar och problem, och är tillräckligt kreativ för att formulera innovativa idéer och presentera dem. Du har kanske funderat över en framtida utbildning som doktorand eller över att arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med lärande för hållbar utveckling och global hälsa som huvudområde.

Upplägg

Masterprogrammet sträcker sig över fyra terminer och börjar med en obligatorisk introduktionsvecka på campus. Under den första terminen får du en grundförståelse för hållbarhet, global hälsa, socialt lärande, implementering och komplexa problem (på engelska "wicked"). Den sista delen av terminen fokuserar vi på utmaningar kopplade till implementering i en kontext som kännetecknas av intressekonflikter, maktasymmetri och ojämlikhet.

Under den första delen av programmets andra termin får du öva dig på att designa och facilitera transformativt lärande för implementering med hjälp av olika verktyg, metoder och arbetssätt. Den sista delen av terminen ger dig kunskap i viktiga element i institutionell styrning som möjliggör implementering och transformativt lärande.

Programmets sista år, termin tre och fyra, är utformat för att stötta dig i ditt eget forskningsprojekt och börjar med en obligatorisk vecka på campus.Termin 3 inkluderar en två månaders praktik inom en relevant organisation, följt av en kurs i forskningsmetoder. Under den fjärde terminen genomför du ditt oberoende forskningsprojekt.

Progression inom masterprogrammet består av specialisering i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, vilket leder till behörighet till forskarstudier och/eller arbetsliv.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till hållbar utveckling, 7.5 hp

Introduktion till implementeringsvetenskap, 7.5 hp

Makt, jämlikhet och transformation, 15 hp

Termin 2

Metod och design för implementering, 15 hp

Ledarskap för hållbar utveckling, 15 hp

Termin 3

Praktik i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, 15 hp

Forskningsmetoder, 15 hp

Termin 4

Masteruppsats i implementering, transformativt lärande och hållbarhet, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier och uppgifter som genomförs individuellt eller i grupp. Studenterna presenterar nya kunskaper och lärdomar kontinuerligt under programperioden genom muntliga presentationer, diskussioner och vetenskapliga artiklar. Utformningen av programmet bygger på en pedagogik som inkluderar aktiv studentmedverkan och en tät kontakt och samskapande av kunskap med det omgivande samhället.

Undervisningen bygger på kollaborativt lärande där studentens tidigare erfarenheter, utbildning och forskningsperspektiv får en central roll. Som student får du medverka i utformning av uppgifter och examination samt kvalitetsgranska andra studenters vetenskapliga artiklar. All undervisning sker på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i implementeringsvetenskap, transformativt lärande och hållbarhet förbereder studenterna för att bli förändringsagenter inom kvalificerade yrken i skärningspunkten mellan hälsa och hållbarhet, internationella organisationer, statlig administration, biståndsorganisationer, konsultbyråer och utbildningssektorn. Studenterna kommer också att förvärva kunskap för att genomföra projekt och program som hanterar komplexa ("wicked") hållbarhetsproblem. Efter examen kan du också fortsätta med doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se när du anmäler dig.

Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

120 hp

HT 2022, 100 %, Distans

Studieort: Flexibel

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3557 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett tekniskt-naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt-humanistiskt eller medicinskt-farmaceutiskt område. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

  • tidigare akademiska studier relevanta för programmet,
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet,
  • en sammanfattning på engelska (max en sida) av ett projektarbete/examensarbete eller motsvarande arbete som har genomförts under kandidatstudierna och
  • relevant arbetslivserfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Neil Powell, Masterprogramsamordnare

neil.powell@swedesd.uu.se

070-1679169

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Programstart och registrering

Registrering till den första kursen Introduktion till hållbar utveckling (3BO005) och Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet (ITS):

Studenterna självregistrerar sig via Ladok under registreringsperioden: 2022-08-01 - 2022-08-28.

Om du är en antagen student som inte har möjlighet att registrera dig själv, vänligen skicka ett mejl med ditt för- och efternamn inklusive födelsedatum (år-månad-dag) till education-swedesd@uu.se senast den 14 augusti. Ämnesrad: "Registrering till Introduktion till hållbar utveckling". Registreringen kommer sedan att göras av kursadministrationen.

För mer information om kurs- och programstart, vänligen se programsidan i lärplattformen Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02