Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: THU2M
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-01-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2020/258
 • Studieplanen gäller från: HT 2021
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

MX0141 och/eller 1GE059 krävs för Examensarbete E (1GV038).

ELLER

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med kurser 1GE059 och/eller 1GE028. Om samtliga kurser under år är
genomgåtts, har studenten även möjlighet att använda hela termin 3 till att läsa externa kurser för
att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde.

MX0141 och/eller 1GE059 krävs för Examensarbete E (1GV038)

OCH/ELLER

1GE028 kan läsas antingen under period 1 eller 2.

Termin 4

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (EX0901 SLU)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap (huvudområde vid SLU) A2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)