Socionomprogrammet

210 hp

Utbildningsplan, SOC1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SOC1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för psykologi, Juridiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas.

Studierna inom socionomprogrammet syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält. En socionomexamen kan vara en ingång till arbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, kriminalvård, eller andra organisationer och företag som bedriver verksamhet inom det sociala arbetes sfär. Socionomer kan arbeta inom offentlig, privat eller den civila sektorn, i Sverige eller internationellt. Socionomens sakkompetens efterfrågas inom skilda verksamhetsområden som arbete med barn och unga, äldre, personer med funktionshinder, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld, migration med mera. Dessutom efterfrågas socionomens ledarskapskompetens inom skilda verksamhetsområden.

Utbildningen är vetenskapsbaserad och forskningsförberedande. Utgångspunkten ligger i ämnet socialt arbete, men där det blir relevant införlivas perspektiv från andra discipliner som sociologi, psykologi, juridik och statsvetenskap i undervisningen. En grundläggande fråga för ämnet är relationen mellan socionomen och den som hen vill hjälpa. Under utbildningen läggs därför stor vikt på kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation.

Socialt arbete kan definieras utifrån två begrepp: social utsatthet och sociala problem. På socionomprogrammet studeras uppkomst och orsaker till sociala problem och utsatthet, liksom deras förekomst och utbredning i samhället. De två nyckelbegreppen studeras i utbildningen utifrån två perspektiv:

1) Professionell praktik innefattar yrkets ramar (till exempel historia, socialpolitik, lagstiftning, välfärdsstatens organisation, etik, professionens utveckling) arbetsfält (de verksamhetsområden som socionomen kan arbeta inom) samt professionella färdigheter (till exempel samtal, bemötande, utredningsmetodik, juridisk bedömning, samverkan, ledarskap, digitalisering).

2) Socialt arbete som vetenskap vilket består av metod (till exempel kunskapsöversikt, studiedesign, datainsamling, analys av data) forskningsfält (till exempel beroende, äldre, globalisering, våld i nära relation, barn & familj, kommunikation/samtal) och vetenskapliga färdigheter (till exempel akademiskt skrivande, analytisk förmåga, kritiskt förhållningsätt, vetenskapsbaserad praktik).

Utifrån dessa perspektiv förmedlas kunskap om åtgärder för att lindra eller förhindra sociala problem och utsatthet. De åtgärder som studeras kan verka på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Programmet är en generalistutbildning som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn där socionomen självständigt kan bidra till att lösa komplexa uppgifter knutna till utsatthet inom givna ramvillkor. Utbildningen ger studenterna specifika färdigheter för att inom ramen för en helhetssyn också kunna ta sig an mer avgränsade problem.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För socionomexamen skall den studerande

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,

- visa kunskap om ledning av socialt arbete,

- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar mäns och kvinnors livsbetingelser, och

- visa kunskap om olika perspektiv på våld samt kunskap om och förståelse för olika förövare- och offerpositioner när det gäller våld i nära relation

Färdighet och förmåga

För socionomexamen skall studenten

- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,

- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,

- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och

- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För socionomexamen skall studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

De första sex terminerna består av obligatoriska kurser som kunskapsmässigt bygger på varandra för att säkerställa att studenten erhåller en tillräcklig bredd i sin professionella kompetens. Den sista terminen erbjuder, genom valbara kurser, möjlighet till fördjupning och viss specialisering. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.

Progression i utbildningen

Utbildningens progression innebär såväl en successivt högre ämneskompetens som en gradvis utveckling av socionomrollen och ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmets kurser utformas för att detta ska uppnås på ett väl avvägt sätt. Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet. Det innebär en djupare förståelse och förmåga att hantera komplexitet inom socialt arbete, såväl teoretiskt (socialt arbete som vetenskap) som färdighetsmässigt (professionell praktik).

Programmets kurser

Under terminerna 1-4 får studenterna grundläggande kunskaper om socialt arbete som vetenskapligt ämne och profession. Introduktion ges i grundläggande teorier om sociala problem och utsatthet, om socionomers professionella praktik och om socialt arbete som vetenskap. Progressionen sker under hela utbildningen genom att generella kunskaper inom ämnet socialt arbete fördjupas och studenterna får möjlighet att utveckla såväl yrkesspecifika färdigheter som vetenskaplig kunskap.

Med den grund som lagts under de första fyra terminerna genomför studenterna under termin 5 handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU). Studenterna får här möjlighet att observera och praktisera olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Dessa erfarenheter analyseras och reflekteras utifrån teorier, begrepp och kunskap från tidigare terminer och integreras i ett interprofessionellt lärande. Målet är att detta förmedlar en handlingsberedskap inför en kommande yrkespraktik.

Framför allt under terminerna 1-5 läggs särskild vikt vid att uppnå progression i personlig och professionell utveckling (PPU). Detta innefattar bland annat etisk medvetenhet, empatisk kompetens och bemötande. Sådana färdigheter förstärks och betonas genom uppgifter, reflektioner och färdighetsövningar som följs upp i kurser varje termin.

På termin 6 fördjupas kunskap om socialt arbete som vetenskap. Den första delen av terminen ägnas åt vetenskapsteori och forskningsmetod med både teoretiska och färdighetsinriktade inslag. Under den andra delen av terminen genomförs ett självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats.

Under termin 7 ges studenterna möjlighet till viss specialisering genom att välja bland en uppsättning fördjupningskurser. Här kan vissa kurser vara mer färdighetsorienterade medan vissa är mer teoretiskt eller vetenskapligt inriktade.

Undervisning

Undervisning och examination

Utbildningen har studenternas lärande i fokus och studieformer anpassas efter målen i de enskilda kurserna och progression i programmet men även utifrån variation vad gäller pedagogiska former samt studenternas varierade förutsättningar. Studieformerna kan bestå av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning, eget arbete med texter, samt uppgifter enskilt eller i grupp. Genom färdighetsövningar och uppgifter baserade på konkreta fall tränar studenterna på situationer som de kan möta i framtida yrkesverksamhet. Undervisning och examination sker både i fysiska rum och digitalt. De studerande erbjuds utbildning i informationshantering via universitetets bibliotek och språkhantering via språkverkstaden. Administration, information och kommunikation kring kurser hanteras företrädesvis digitalt.

Examen

Examensbenämning

Socionomexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Bachelor of Science in Social Work

Bachelor of Social Science with a major in Social Work

Examenskrav

Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng inom socionomprogrammet. Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet socialt arbete. För socionomexamen och kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete skall studenten inom ramen för kursfordringarna även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete.

Inom socionomprogrammets ram vid Uppsala universitet ingår 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Utbildningen på avancerad nivå innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå.

Övriga föreskrifter

Internationalisering

Uppsala universitet arbetar aktivt för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö, vilket innefattar utbyte på student-, lärar- och forskarnivå. Detta arbete sker genom Internationella kansliet genom vilket Uppsala universitet har upprättat avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Utlandsstudier inom socionomprogrammet planeras i samråd med programsamordnare, kursansvarig för H-VFU och internationaliseringsansvarig vid det Internationella kansliet. Programansamordnaren bedömer i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom socionomprogrammet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin