Kostvetarprogram

180 hp

Utbildningsplan, SKV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet är en utbildning med huvudområdet kostvetenskap och biområdet företagsekonomi. Utbildningens innehåll ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta med mat och måltider i olika positioner inom ett brett verksamhetsfält. Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar olika perspektiv såsom nutrition, livsmedelsvetenskap och samhällsvetenskapliga aspekter av mat och ätande. Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället. Ett vetenskapligt förhållningssätt med fokus på progression genomsyrar alla kurser som även har en del praktiska inslag. Utbildningen är också förberedande för fortsatta studier på avancerad nivå.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

 • visa kunskap och förståelse för områdets vetenskapliga grund, där matens betydelse för människors hälsa och hållbar utveckling är centralt i relation till individer, olika grupper och till samhälleliga faktorer
 • visa kunskap och förståelse om tillämpliga metoder inom området kostvetenskap och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa kunskap om ledning av kostrelaterade verksamheter

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att planera och värdera mat för människor med olika behov och tillämpa detta inom olika verksamheter
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika samhällsaktörer och grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med kostrelaterade frågeställningar inom olika verksamheter och däri kunna ta hänsyn till matens komplexitet med avseende på nutrition, livsmedelssäkerhet, sensorik, miljö, ekonomi och med hänseende till kulturella och sociala samt hälsomässiga aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och kunna sammanväga olika perspektiv på mat
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Termin 1

 • Kostvetenskap A: Nutrition 30 hp

Termin 2

 • Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap 30 hp

Termin 3

 • Mat, marknad och ledarskap I 15 hp
 • Sensorik och produktutveckling 15 hp

Termin 4

 • Nutrition och folkhälsa 15 hp
 • Mat, marknad och ledarskap II 15 hp

Termin 5

 • Företagsekonomi A 30 hp

Termin 6

 • Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat 7,5 hp
 • Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder 7,5 hp
 • Kostvetenskap C: Examensarbete 15 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen som erbjuds inom ramen för kursen Mat, marknad och ledarskap II görs inom verksamheter som godkänts av Institutionen för kostvetenskap.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid och undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, fältstudier, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro vilket anges i studiehandledning/schema för respektive kurs. Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan och vid början av varje kurs ges anvisningar om undervisning och examination.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet kostvetenskap, där biområdet företagsekonomi utgör 30 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin