Socionomprogrammet

210 hp

Utbildningsplan, SOC1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.

Beslut och riktlinjer

ÖVERGRIPANDE PROGRAMFÖRKLARING

I såväl riktlinjerna från Internationella socialarbetarfederationen (IFSW) som Internationella associationen för högskolor för socialt arbete (IASSW) framhålls vikten av kunskaper om mänskligt beteende och dess relation till socialt sammanhang. Utgångspunkten är ett samspel mellan individen och dennes omgivning i ett livsloppsperspektiv, dvs. att individens utveckling och beteende formas över tid genom ett samspel mellan biologiska och psykologiska faktorer samt med olika sociokulturella faktorer.

Socionomutbildningen ska genomgående förmedla kunskaper i och förståelse för hur klass, etnicitet, kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning, könsidentitet och religion påverkar lika rättigheter, likabehandling och diskriminering och hur makt och ojämlikhet formas i skärningspunkter däremellan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper och anges i 1 kap. 8§ högskolelagen. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper och anges i 1 kap. 9§ högskolelagen.

Mål för socionomexamen (utöver de allmänna målen i 1 kap 8-9§§ HL)

För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,

• visa kunskap om ledning av socialt arbete, och

• visa kunskap om och förståelse för barns och äldres behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser genom livsloppet.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

• visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,

• visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,

• visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och

• visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

• visa självkännedom och empatisk förmåga,

• visa förmåga att med en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

• visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,

• visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

PROGRESSION INOM PROGRAMMET

Under terminerna 1-3 ges studenten grundläggande kunskaper inom ämnet socialt arbete, sociologi, juridik och psykologi. Under terminerna 4-6 fördjupas kunskaperna inom ämnet socialt arbete och under termin 7 fördjupas kunskaperna inom valda områden.

Efter genomgånget basblock förväntas studenten ha grundläggande kunskaper om ämnet socialt arbete och det sociala arbetets praktik. Studenten ska ha kunskap och förståelse för innebörden av skilda mänskliga levnadsvillkor och livsbetingelser, barns och äldres behov, skilda samhällsvillkor och deklarationen om mänskliga rättigheter. Studenten ska dessutom ha kunskaper om socialpolitik, samhällsvetenskaplig teori, juridik och relevanta författningar inom det sociala området, och ha grundläggande kunskap om vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Färdighet och förmåga tränas i såväl juridik som vetenskaplig metod inklusive utvärdering.

Efter genomgånget fördjupningsblock förväntas studenten ha fördjupat sina kunskaper från basblocket. Studenten har fått kunskaper om professionens och det sociala arbetets villkor samt tränat den färdighet och förmåga som krävs för att genomföra och utveckla ett professionellt socialt arbete. Inom fördjupningsblocket skall studenten ha genomfört ett självständigt examensarbete i form av en uppsats.

Efter termin 7, med kurser på avancerad nivå, förväntas studenten ha fördjupat sina kunskaper inom valda områden. Studenten ska ha visat sig kunna tillämpa de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utbildningen förmedlat och ha redskap och förmåga att analysera konsekvenser av samhällsåtgärder och sociala interventioner.

PROGRAMMETS STRUKTUR

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundnivå och inleds termin 1 med det sociala arbetets teori, utveckling och profession samt en grundläggande kurs i sociala villkor och sociala problem där studenten lär sig att förstå, tolka och undersöka sociala problem. Termin 2 ges kurser i det sociala arbetets juridik. Termin 3 tränas studenten i samtalsmetodik och kommunikation, studerar psykologi i ett livsloppsperspektiv samt fördjupar sina kunskaper i sociala villkor och sociala problem genom analys och problematisering. Termin 4 ges en kurs i socialpolitik och samhällsarbete och en kurs i det sociala arbetets metoder. Hela termin 5 är verksamhetsförlagd, där studenten under handledning får möjlighet att pröva och utveckla sin förmåga att integrera teori och praktik i arbetet med människor. Under termin 6 ligger ett påbyggnadsblock kring forsknings- och utvärderingsmetod som en förberedelse inför uppsatsen som avslutar kurserna på grundnivå. Under termin 7 har du möjlighet att välja bland ett antal kurer/kursblock på avancerad nivå.

Under hela utbildningen får den studerande, genom diskussion och reflektion, möjlighet att utveckla yrkesrollen och sina personliga egenskaper i kursen Personlig professionell utveckling.

KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET

(Kursens namn, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Huvudområde)

Termin 1

Socialt arbete: Teori, utveckling, profession, 14 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Sociala villkor och sociala problem I, 14 hp, Sociologiska institutionen, Sociologi

Personlig och professionell utveckling, 2 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 2

Det sociala arbetets juridik, 28 hp, Juridiska institutionen, Juridik

Personlig och professionell utveckling, 2 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 3

Samtalsmetodik och kommunikation, 7,5 hp, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Pedagogik

Psykologi i ett livsloppsperspektiv, 7,5 hp, Institutionen för psykologi, Psykologi

Sociala villkor och sociala problem II, 13 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete och Sociologi

Personlig och professionell utveckling, 2 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 4

Socialpolitik och samhällsarbete, 14 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete och Sociologi

Det sociala arbetets metoder, 14 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Personlig och professionell utveckling, 2 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning, 28 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Personlig och professionell utveckling, 2 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 6

Forsknings- och utvärderingsmetod, 15 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete och Sociologi

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Termin 7

Ledning och utvärdering i socialt arbete 10 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Missbruk, 10 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Barn- och ungdom, 10 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Personer med funktionsnedsättningsar, 10 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

Sociala perspektiv på äldre och åldrande, 10 hp, Sociologiska institutionen, Socialt arbete

UPPLÄGGNING/STUDIEGÅNG

Alla de studerande läser kurserna i den ordning som de presenteras i utbildningsplanen ovan t.o.m. termin 6. Under termin 7 väljer studenten tre av fem valbara kurser.

Undervisning

Huvudområdet för programmet är socialt arbete.

Progressionen inom programmet sker genom att kunskapernas svårighetsgrad successivt ökas samt genom krav på ökad självständighet i studentens kunskapsinhämtning.

Under utbildningen deltar de studerande i en kurs där de med stöd från lärare och seniora studerande och i möten med representanter för praktiken löpande reflekterar över den egna personliga utvecklingen, lärandeprocessen och det framtida yrket i relation till de olika kurserna, för att nå en fördjupning av förmågan till självreflektion, empati, yrkesidentitet och förmågan till reflektion över yrkesrollen.

Kunskapsbredden i programmet uppnås genom att de olika kärnområdena inom socialt arbete, t.ex. sociologi, juridik, statsvetenskap, psykologi, pedagogik och socialpolitik, samt ämnen inom den medicinska fakulteten finns representerade på grundnivå i hela utbildningen. Vissa av dessa ämnen förekommer sedan även på avancerad nivå för att ge ytterligare fördjupade kunskaper.

Examen

Fullföljd utbildning leder fram till Socionomexamen 210 hp (Degree of Bachelor of Science in Social Work).

Övriga föreskrifter

Utbildningsplanen gäller för dem som antas till utbildningen ht-13.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin