Livslångt lärande

Livslångt lärande är en enskild individs möjlighet, och ansvar, att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet. Biologin i Uppsala har flera kurser som syftar till fortbildning och förkovran.

Kurser i livslångt lärande

Kurserna är uppdelade efter när de går.

Kurser på höstterminen

Artidentifiering för naturvårdare - svampar, lavar och mossor, 3 hp - 1BL804
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom naturvård och miljövård eller de som vill meritera sig för sådant arbete. Vi kommer att fokusera på hur man identifierar våra viktigaste svampar, lavar och mossor i olika typer av skogsmark utifrån ett naturvårdsperspektiv. Däribland ingår så kallade signalarter, men även en del rödlistade arter och andra arter som är viktiga för att förstå skogens tillstånd. Kursen går under period 1.

Bioinformatik på nätet, 5 hp - 1BG425
Bioinformatik bidrar med värdefulla verktyg till i stort sett alla typer av biologiska studier. Kursen Bioinformatik på nätet är en helt nätbaserad distanskurs där studenterna får möjlighet att pröva några av de verktyg som finns allmänt tillgängliga på nätet, framför allt för att studera och tolka sekvensdata för både DNA och proteiner.

Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - 1BG603
Kursen ger grundläggande kunskaper om växtvärldens mångfald och evolution samt grundläggande principer för släktskapsanalyser, klassifikation och namnsättning av organismgrupper. Kursen börjar period 1.

Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - 1BG602
Kursen ger grundläggande kunskaper om cellernas struktur och funktion, samt mikroorganismernas mångfald, uppbyggnad och funktion. Dessutom ges träning i mikrobiologisk teknik. Kursen börjar period 2.

Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi, 5 hp - 1BL811
En exceptionellt snabb utveckling inom tekniker för sekvensanalys "Next generation sequencing" har öppnat upp nya möjligheter inom forskning och hälsovård. Målet för denna kurs är att ge djupa kunskaper i aktuella storskaliga sekvenseringstekniker, dess möjligheter och begränsningar. I kursen behandlas såväl konventionella strategier för sekvensering av hela genom och de tekniker och plattformar som idag används för storskalig analys av genetisk variation och transkriptionsmönster. Kursen börjar period 2.

Epigenetisk hantering av stress och sjukdom, 2 hp - 1BL807
Genomet ansvarar för de flesta fenotypiska och beteendemässiga variationerna mellan olika arter och inom en population. Men det är inte bara DNA-sekvensen som bestämmer fenotyper, utan också mekanismen genom vilken vissa gener aktiveras och andra tystas. Frågan är hur detta styrs? För de flesta av dessa fenotypiska resultat som är oberoende av genotypen anses epigenetiska modifieringar vara orsaken. Miljön har en signifikant effekt på hur epigenomen moduleras på ett positivt eller negativt sätt. På kursen kommer vi att disktutera de epigenetiska modifikationeras roll inom:

  1. celldiversifiering, spridning och hur miljöfaktorer kan påverka processen
  2. motståndskraften mot abiotiska och biotiska miljöfaktorer
  3. aktivering av immunförsvaret
  4. långsiktig reglering av genuttryck
  5. bevarande av genetisk stabilitet genom kontroll av ombytbara element.

Kursen börjar i period 1.

Alla sökande bör ha grundläggande kunskaper i genetik.

Forskningsfronten inom livsvetenskap, 10 hp - 1BG430
Syftet med kursen är att ge förståelse för, och diskutera den samhälleliga inverkan av, banbrytande upptäckter inom molekylärbiologi. Vi startar med en introduktion till de grundläggande molekylär biologiska principerna och kommer också att gå igenom omvälvande genombrott inom genteknologi och syntetisk biologi. Ett laboratoriebesök där kursdeltagarna får bereda DNA ingår. Ämnen vi kommer att diskutera innefattar bland annat: Vad är vetenskapliga hypoteser och teorier? Hur ser DNA ut och vad är dess funktion? Vad är CRISPR och hur kan man använda det inom genterapi och genetiskt modifierade grödor? Kan stamceller bota? Kan vi vaccinera mot cancer? Kursen börjar period 1.

Introduktion till biologi, 7,5 hp - 1BG600
Kursen ger en bred översikt av biologiämnet och vad som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt. Under kursen får du en inblick i vad det breda och fascinerande ämnet biologi handlar om, vad biologer intresserar sig för, hur arbetsmarknaden för biologer ser ut och hur biologisk kunskap och forskning kan bidra till en mer hållbar utveckling. Kursen orienterar även om ett urval forskningsprojekt och andra arbetsuppgifter för biologer. Kursen börjar period 1.

Mikrobiologiska laborationer och säkerhet för ämneslärare, 3 hp - 1BL805
Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare och som vill utveckla din undervisning och dina kunskaper och laborativa färdigheter i mikrobiologi. I denna kurs lär du dig mer om bakterier och deras samspel med andra organismer, inte minst oss människor, samt om antibiotika och resistensproblematik. I samband med föreläsningar ingår ämnesdidaktiska diskussioner. Kursen börjar period 1.

Människans evolution - översiktskurs, 10 hp - 1BG046
Kursen ger en grundläggande kunskap om människans evolution och förhistoria. Vi kommer att studera de senaste rönen från den genetiska forskningen om människans evolution, hur genomet fungerar hos människor, hur genomisk variation undersöks och analyseras. Vi kommer också att fokusera på människans närmsta släktingar, såsom neandertalare och arkaiska grupper från Homo-släktet dels från ett fossil och arkeologiskt perspektiv, dels från ett genetisk perspektiv. Vi kommer att diskutera frågor om när och var den moderna människan uppstod? Vilka gener har förändrats under människans evolution? Kursen börjar period 1.

Vattenvård, 10 hp - 1BG411
Kursen tar upp ämnesområden som till exempel de naturliga vattendragens kemi och biologi, övergödning och sjörestaurering, försurning och kalkning, industriutsläpp och tungmetaller. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger även fördjupade kunskaper av ett vattenvårdsproblem i form av ett litteraturarbete. Kursen börjar period 1.

Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6, 5 hp - 1BL800
Lär dig mer om djur och växter i skolans närmiljö
”Åh, vad är det där för snigel?” frågar en elev och pekar på en snäcka. ”Vilken fågel är det där?” frågar en annan, och ”Vad är det där för blomma?”.
Som lärare får du säkert många frågor om arter som du inte kan svaret på. Den här kursen ger dig möjlighet att ge bättre svar på dessa frågor. I kursen ” Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6, 5 hp” får du lära dig mer om de organismer du och dina elever kan hitta nära din skola. Kursen börjar period 1.

Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - 1BG601
Kursen ger kunskaper om djurvärldens mångfald, variation och morfologiska särdrag samt om de evolutionära mekanismer och förändringar som skapat denna. Under kursen studeras mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper, från de mest primitiva svampdjuren till däggdjuren. Ett avsnitt om encelliga heterotrofa organismer, vilka egentligen inte är djur, ingår också. Kursen börjar period 2.

Kurser på vårterminen

Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - 1BG605
Kursen ger grundläggande kunskaper om vävnader och organ och deras funktion hos djur och växter. Kursen börjar under period 3.

Bevarandegenetik för naturvårdare, 3 hp - 1BL815
Kursen belyser hur man i praktiken kan genomföra räddningsåtgärder för hotade arter, med tanke på både demografiska och genetiska problem hos små populationer. Metoder inkluderar till exempel reintroduktioner och kontrollerade korsningar mellan populationer för att motverka inavel och förlust av genetisk mångfald. Vi tar också upp hur man kan använda generell kunskap om arters livshistoria och habitat för att tänka bevarandegenetiskt, även utan genetiska data. Kursen tar också upp nya metoder för genetisk övervakning i fält, som eDNA. Kursen börjar period 3.

Bioinformatik i skolan för ämneslärare, 3 hp - 1BL810
Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare och som vill utveckla din undervisning och dina kunskaper och färdigheter i bioinformatik. I denna kurs lär vi oss om databaser och verktyg som används inom bioinformatik för att svara på spännande frågor om allt från släktskap, genetiska sjukdomar till smittspårning. I samband med föreläsningar ingår datorövningar och ämnesdidaktiska diskussioner som lyfter kopplingen mellan bioinformatik och undervisning i skolan, inklusive etiska frågor. Kursen börjar period 3.

Bioinformatik på nätet, 5 hp - 1BG425
Bioinformatik bidrar med värdefulla verktyg till i stort sett alla typer av biologiska studier. Kursen Bioinformatik på nätet är en helt nätbaserad distanskurs där studenterna får möjlighet att pröva några av de verktyg som finns allmänt tillgängliga på nätet, framför allt för att studera och tolka sekvensdata för både DNA och proteiner.

Ekologi, 7,5 hp - 1BG606
Kursen ger grundläggande kunskaper om ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Kursen ger tillämpbara kunskaper i ämnets hela bredd och utgör en bas för vidare studier i ämnet. Kursen börjar period 4.

Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp - 1BL812
I denna kurs går vi igenom hur industriell produktion av biomolekyler sker. Vi analyserar och diskuterar design av bioprocesser för ekonomiskt hållbar, säker produktion av hög kvalité. I samarbete med Testa Center och Cytiva i Uppsala, presenteras valmöjligheter vad gäller bioprocess-instrumentering och metoder. Kursen börjar period 3.

Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp - 1BL813
I denna kurs genomförs ett bioprocessexperiment i form av odling och skörd i industriell miljö på Testa Center. Du får vara med i planering, genomförande och analys av resultat från en odling och skörd av celler som producerar en biologisk molekyl. Vi analyserar och diskuterar resultat av den genomförda odlingen och skörden. Kursen börjar period 4.

Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp - 1BL814
Kursen ger praktisk träning och kunskap om tillämpade analysmetoder för industriell produktion av biologiska molekyler som till exempel terapeutiska antikroppar och enzymer. Kursdeltagarna får planera och genomföra rening och analys av biomolekyl från råmaterial från en bioreaktorodling. Kursen börjar period 4.

Floristik och faunistik, 7,5 hp - 1BG607
Kursen ger en introduktion till den svenska floran och faunan, med fokus på inlärning av utvalda arter och grupper av kärlväxter och djur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, levnadssätt hos olika djur- och växtgrupper, insamlings- och bestämningsmetodik samt ekologiska och historiska förutsättningar för den svenska växt- och djurvärlden. Kursen går under period 4.

Genetik, 7,5 hp - 1BG604
Kursen ger grundläggande kunskaper i genetik och användning av genetiska metoder inom ekologi, evolution och naturvårdsbiologi. Under kursen behandlas kromosomer, mitos, meios, klassisk genetik, DNA, RNA, proteiner, genetisk kod, replikation, transkription, translation, prokaryoters och eukaryoters genetik, populationsgenetik, allelfrekvenser, genotypfrekvenser, Hardy-Weinbergfördelning, inavel, genetisk drift, migration, mutation, selektion, orientering om molekylärgenetiska metoder och om populationsgenetiska tillämpningar inom ekologi och naturvård. Kursen börjar period 3.

Mikrobiologi, 10 hp - 1BG413
Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologin med tonvikt på bakteriella aspekter och interaktioner med människor. Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld inklusive oss själva. Kursen börjar period 3.

Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6, 5 hp - 1BL800
Lär dig mer om djur och växter i skolans närmiljö
”Åh, vad är det där för snigel?” frågar en elev och pekar på en snäcka. ”Vilken fågel är det där?” frågar en annan, och ”Vad är det där för blomma?”.
Som lärare får du säkert många frågor om arter som du inte kan svaret på. Den här kursen ger dig möjlighet att ge bättre svar på dessa frågor. I kursen ” Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6, 5 hp” får du lära dig mer om de organismer du och dina elever kan hitta nära din skola. Kursen börjar period 3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin