Om oss

Inom ramen för Klinisk Geriatrik arbetar vi med flera projekt som adresserar olika aspekter av äldreomsorg och hälsa hos äldre. Dessutom arbetar vi med diagnostik och behandling av demenssjukdomar. Dessa projekt inom geriatriken är av stor betydelse för att främja hälsa och välbefinnande hos äldre individer genom tvärvetenskapliga ansatser och longitudinella studier. Genom att överbrygga kunskapsklyftor och forma framtidens äldrevård hoppas vi på att skapa en mer hållbar och effektiv vård för äldre populationer.

I Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM), fokuserar vi på att använda plasma p-tau som en biomarkör för Alzheimer-patologi och prediktor för demens. Dessutom studerar vi fall och frakturer hos äldre män. Genom en longitudinell studie av en äldre kohort hoppas vi att bidra till ökad förståelse för sjukdomsutveckling och geriatriska utfall.

I genetiska studier av demenssjukdomar fokuserar vi på att identifiera genetiska riskfaktorer för ärftliga former av demenssjukdomar genom mutationsanalyser och funktionella studier. Genom att studera DNA från patienter och kontroller hoppas vi att öka kunskapen om sjukdomsmekanismer och potentiella terapeutiska mål för demenssjukdomar.

Därefter, Geriatric Lifestyle and Mental Health Research (GLiMHeR) gruppen, ledd av Docent Mattias Damberg, undersöker äldres livsstil och mentala hälsa. Ett av projekten inom denna forskargrupp, DepActive, fokuserar på att minska depression hos äldre genom telefonbaserad beteendeaktivering, vilket visat lovande resultat för att förbättra tillgången till psykologisk behandling och minska depressionens negativa konsekvenser.

En annan viktig forskningslinje är Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom. Projektet undersöker sambandet mellan herpesvirusinfektion och Alzheimers sjukdom, med fokus på tidiga sjukdomsprocesser och potentiella behandlingsalternativ.

Bakterier i blodet: ett hot mot äldres hjärnhälsa? är en annan studie inom området. Genom epidemiologiska undersökningar och analys av befolkningsmaterial försöker vi förstå infektionsrelaterade mekanismer vid demensutveckling för att identifiera potentiella behandlingsmål för att förebygga demens.

Slutligen, inom fysisk aktivitet i hälsopromotion och vård fokuserar vi på att främja motorisk funktion och självständighet hos äldre. Genom att studera äldres motoriska funktion och fysisk aktivitet ur olika perspektiv, hoppas vi utveckla effektiva rehabiliteringsmetoder för att främja livskvalitet och välbefinnande.

Våra pågående forskningsprojekt:

Våra kohortstudier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin