Strategiska partnerskap för långsiktig utveckling

Uppsala universitet har avtal för strategiska partnerskap med en rad företag och organisationer. (Se vilka längre ner på sidan.) Ambitionen är att kontinuerligt utveckla dessa samarbeten för att bidra till samhällsnytta och innovation samtidigt som universitetets forskning och utbildning stärks.

Partnerskapen förankrar långsiktig samverkan, exempelvis genom forsknings- och utvecklingsprojekt; ökad mobilitet i form av gästprofessurer och industridoktorander och direkt kunskapsutbyte genom studiebesök, gästföreläsningar och en branschnära synvinkel på utformningen av utbildningar vid universitetet som bidrar till att matcha behov på arbetsmarknaden.

Partnerskap bygger på gemensamma och ömsesidiga intentioner. De syftar till att skapa ömsesidig kunskapsutveckling, synliggöra det gemensamma arbetet, uppmärksamma resultat och stärka den forskning som bedrivs inom partnerskapet.

De strategiska partnerskapen arbetar också för att sprida erfarenheterna från tidigare projekt, utveckla och etablera nya former för samverkan och hitta nya områden inom universitetet för samverkan.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som kan berika universitetets forskning och utbildning. De kännetecknas av en stor bredd som omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden. Initiativet till ett partnerskap kan antingen tas från Uppsala universitets ledning eller från extern partner.

Dra nytta av partnerskapen

Partnerskapen finns till för att underlätta för de externa parterna att få kontakt direkt med universitetets forskare och studenter .

Om du har en idé om samverkan, eller bara vill veta mer om partnerskapen och de möjligheter som finns, är du välkommen att höra av dig till partnerskapsledarna vid Uppsala universitet. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive partnerskap nedan.

Universitetets fem strategiska partnerskap

Uppsala universitets partnerskap med Alleima innebär gemensamma åtaganden för långsiktig samverkan kring forskning, utbildning och innovation. Det strategiska partnerskapet ska bidra till rekrytering av specialistkompetens, fortsatt gemensam forskning inom materialvetenskap och kringliggande ämnesområden och ökad mobilitet genom exempelvis industridoktorander, gästföreläsare och studiebesök.

Partnerskapet syftar också till att hitta nya områden för samverkan där universitetet tillsammans med Alleima kan arbeta för att möta de utmaningar som finns i övergången till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Partnerskapet med Alleima etablerades i april 2024.

Partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet:
Urban Wiklund, professor i materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet e-post: urban.wiklund@angstrom.uu.se, telefon: 018-471 3092

Partnerskapsledare vid Uppsala universitet:
Fredrik Engelmark, samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan, fredrik.engelmark@uu.se, telefon 018-471 7158

Alleima

Fokusområden för samverkan:

  • Kompetensutveckling och rekrytering
  • Forskning
  • Kommunikation

Partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet:
Saman Majdi, Docent vid institutionen för elektroteknik vid Uppsala universitet, e-post: saman.majdi@angstrom.uu.se, telefon: 018-471 58 54.

Partnerskapsledare vid Uppsala universitet:
Harris Stamatopoulos, samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan, harris.stamatopoulos@uu.se, telefon 018-471 74 56

Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)

Fokusområden för samverkan:

  • En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
  • Ömsesidigt kunskapsutbyte
  • Forskning och innovation

Partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet:
Olle Jansson, Prefekt vid Institutionen för Speldesign, tel: 073-4619063,
e-post: olle.jansson@speldesign.uu.se

Partnerskapsledare vid Uppsala universitet:
Gustav Melén vid UU Samverkan, tel: 018-471 7052, e-post: gustav.melen@uu.se

Region Gotland

Uppsala universitets partnerskap med Volvo Car Corporation innebär gemensamma åtaganden för att bland annat tillsammans se hur man kan samverka kring forskning, utbildning och innovation. På lång sikt hoppas det strategiska partnerskapet kunna bidra till rekryteringen av välutbildade ingenjörer men också till en effektiv forskning med mål att existerande och framtida teknologier ska bidra till en ekonomisk och hållbar tillväxt samt god konkurrenskraft.

Partnerskapet med Volvo Car Corporation etablerades i april 2022.

Partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet:
Daniel Brandell, professor vid Institutionen för kemi, e-post: daniel.brandell@kemi.uu.se, telefon: 018-471 37 09

Partnerskapsledare vid Uppsala universitet:
Harris Stamatopoulos, samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan, harris.stamatopoulos@uu.se, telefon 018-471 74 56

Volvo Car Corporation

Partnerskapet med Uppsala kommun har hållbart samhällsbyggande som särskilt samverkanstema, men omfattar även aktiviteter och samverkansformer på andra områden.

Partnerskapsansvarig vid Uppsala universitet:
Esbjörn Larsson vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,
tel: 018-471 7628, e-post: esbjorn.larsson@edu.uu.se

Partnerskapsledare vid Uppsala universitet: Anette Persson Stache vid UU Samverkan, tel: 018-471 1820, e-post: anette.stache@uu.se

Uppsala kommun

Mer om universitetets viktiga forum för samarbete och samverkan

Uppsala universitet samarbetar med de bästa universiteten i världen. Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala universitet är avgörande för spridningen av kunskap, idéer och kompetens, inte bara inom universitetet utan också i samhället i stort. Uppsala universitet är medlem i flera olika internationella nätverk och centra för akademiska samarbeten runtom i världen.

Intentionsavtal med forskningsinstituten RISE

Uppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med forskningsinstituten RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut.
Syftet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden, samt bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem.

Exempel på samverkan är driva gemensamma forskningsprojekt och seminarier, samarbeta om rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar samt samfinansiera dyrbar utrustning.

Områden med goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
Energi med KIC InnoEnergy
Hälsoområdet med EIT Health
Nanoteknologi
Testbäddar för t.ex biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Kontaktperson vid Uppsala universitet:
Margaretha Andersson, tel: 070-1679331, e-post: margaretha.andersson@uu.se

RISE (Research Institutes of Sweden)

Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin