Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV386

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå som vill fördjupa sina kunskaper i att planera och genomföra vetenskapliga projekt inom området folkhälsovetenskap. Den är särskilt lämplig för studenter som avser skriva masteruppsats inom området.

Inom kursen behandlas olika typer av forskningsfrågor och vilka studiedesigner och vetenskapliga metoder som kan användas för att besvara dem. Det ingår både kvalitativa och kvantitativa (experimentella och deskriptiva) designer. Olika metoder för att samla in, analysera och tolka kvalitativa och kvantitativa data behandlas, med särskilt fokus på statistiska metoder. Dessutom ingår vetenskapsteori, forskningsetik och implementeringsteori.

De pedagogiska formerna för undervisningen är föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och individuella uppgifter.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin