Engelska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha utökade kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi samt ha insikt i uttalsregler och förhållandet mellan stavning och uttal. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt korrekt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska också ha förvärvat grundläggande kunskaper om brittiska och amerikanska samhällsförhållanden. Studenten ska även kunna tillgodogöra sig och ha insikt i modern engelskspråkig litteratur samt andra kulturyttringar.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Språkstruktur + uppsats (10 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

Språkstruktur

- kunna identifiera och använda grundläggande grammatisk terminologi

- kunna identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana som skiljer sig åt mellan engelska och svenska, samt att kunna använda dessa

- kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion

- ha kunskap om engelskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster

- kunna förklara skillnader mellan de engelska och svenska ljudsystemen, samt betonings- och intonationsmönstren

- ha kunskap om och kunna förklara skillnader mellan engelsk stavning och uttal samt särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska

- ha kunskap om ljudsymboler samt kunna läsa fonetisk skrift

- kunna tillämpa uttalsregler och uttalsmönster i fri och styrd produktion

- ha utökat sitt ordförråd och ha kunskap om ordbildning

- kunna använda relevanta lexika

Uppsats

- känna till de grundläggande stegen i skrivprocessen

- ha utvecklat sitt engelska ordförråd och sin stilistiska färdighet

- kunna skriva sammanhängande prosa på engelska

- kunna organisera idéer

- kunna presentera material, diskutera och argumentera skriftligt på engelska

- kunna anpassa stilen till såväl ämne som mottagare

- kunna revidera en skrivuppgift efter att ha inhämtat kritiska synpunkter

- kunna tänka kritiskt

Delkurs 2. Tal (5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

- ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal

- ha utvecklat sina kommunikativa färdigheter

- ha utvecklat sin sociala kompetens i ett kontrastivt och tvärkulturellt perspektiv

- kunna tillämpa viss presentationsteknik

- kunna organisera och leda diskussioner

Delkurs 3. Kultur och samhälle (7,5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha övergripande kunskap om den idé- och kulturhistoriska utvecklingen från renässansen till nutiden med tonvikt på Storbritannien och USA

- kunna redovisa hur den historiska utvecklingen har påverkat det nutida Storbritannien och USA

- ha grundläggande kunskap om de moderna engelskspråkiga samhällena med tonvikt på Storbritannien och USA

- kunna analysera och se sambanden mellan olika aspekter av amerikanskt och brittiskt samhällsliv

- kunna redogöra för ovannämnda kunskap både muntligt och skriftligt

Delkurs 4. Litteratur (7,5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha viss kännedom om berättarteknisk terminologi samt att kunna tillämpa denna på litterära texter

- ha ökat sin förmåga att läsa engelska texter

- ha uppnått ökad språklig medvetenhet

- ha uppnått grundläggande färdighet i att analysera och tolka litterära texter

- ha viss förmåga till närläsning av litterära texter

- ha förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och argumentera för sin tolkning av en text med stöd av texten

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Språkstruktur och uppsats (10 hp)

Delkurs 1 inriktas på språkets konstruktion; dess grammatiska och fonetiska strukturer, men även ordkunskap och ordbildning ingår. Dessutom tränas den skriftliga kommunikationsförmågan.

Delkurs 2. Tal (5 hp)

Delkurs 2 koncentrerar sig på träning av den muntliga kommunikationsförmågan.

Delkurs 3

Delkurs 3 behandlar den kulturhistoriska bakgrunden och det moderna samhället.

Delkurs 4

Delkurs 4 ägnas engelskspråkig litteratur.

Undervisning

Delkurs 1. Språkstruktur och uppsats (10 hp)

Grammatik: Studier av grundläggande grammatiska begrepp och termer samt analys av sats- och meningsbyggnad utgör grunden för tillämpningsövningarna, som syftar till att öka den språkliga medvetenheten och kunskaperna om språkbruket i standardengelskan.

Uttalslära: genomgång av principer för engelskt uttal, sambandet mellan engelskt uttal och stavning, de viktigaste uttalsskillnaderna mellan engelskan och svenskan, något om uttalsvariation inom engelskan och då särskilt skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska.

Ordkunskap: Fokusering på de ord där det föreligger stor risk för sammanblandning med svenska betydelser. Övning i användandet av lexika.

För samtliga moment ovan sker undervisning i form av föreläsningar och gruppundervisning.

Uppsats: Träning av den skriftliga kommunikationsförmågan genom obligatoriska övningsuppsatser. Föreläsningar, individuell handledning och genomgång av övningsuppsatser.

Delkurs 2. Tal (5 hp)

Kursen innehåller talträning med muntliga redovisningsuppgifter. Föreläsning och gruppundervisning.

Delkurs 3. Kultur och samhälle (7,5 hp)

Delkursen belyser dels den idé- och kulturhistoriska utvecklingen från renässansen till nutiden dels olika aspekter av moderna engelskspråkiga samhällen med tonvikt på Storbritannien och USA. Föreläsningar och gruppundervisning.

Delkurs 4. Litteratur (7,5 hp)

Delkursen behandlar modern litteratur från den engelskspråkiga världen. Härvid uppövas förmågan att med adekvat terminologi beskriva och analysera litterära verk. Samtidigt tränas även den språkliga uttrycksförmågan. Viss del av delkursen redovisas i form av en uppsats. Föreläsning och gruppundervisning.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Som betyg används i Delkurs 2 och 3 uttrycken godkänd eller underkänd, i Delkurs 1 och 4 något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på antingen hela Delkurs 1 eller på Delkurs 4 samt en av de två delarna av Delkurs 1.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. I undantagsfall kan särskild prövning förekomma.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier i ämnet engelska. För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Engelska B1 och Engelska C1).

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen Engelska B gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på hela kursen.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A2, A3, A4, A6, GLS1, HS1 eller kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 5 eller 10 poäng.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin