Engelska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2010
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07. Planen är reviderad 2009-05-28 och gäller fr.o.m. 2010-01-18.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi samt ha insikt i uttalsregler och förhållandet mellan stavning och uttal. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt korrekt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska också ha förvärvat grundläggande kunskaper om brittiska och amerikanska samhällsförhållanden. Studenten ska även kunna läsa och analysera engelskspråkig litteratur samt kunna tillgodogöra sig och visa insikt i andra kulturyttringar.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Språkstruktur (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- kunna identifiera och använda grundläggande grammatisk terminologi

- kunna identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana som skiljer sig åt mellan engelska och svenska, samt kunna använda dessa

- kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion och i översättning

- kunna redogöra för engelskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster

- kunna visa kunskap om skillnader mellan engelsk stavning och uttal samt särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska, i såväl stavning som uttal

- ha ett brett ordförråd i akademisk engelska, vilket visas i muntlig och skriftlig produktion och visa kunskap om ordbildning

- kunna använda relevanta lexika

Delkurs 2. Muntlig och skriftlig produktion (7,5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna skriva sammanhängande prosa på engelska utan något större antal språkliga fel

- kunna logiskt strukturera idéer

- kunna presentera material, diskutera och argumentera muntligt såväl som skriftligt på korrekt engelska

- kunna anpassa stilen till såväl ämne som mottagare

- kunna självständigt revidera en skrivuppgift efter att ha inhämtat kritiska synpunkter

- kunna identifiera formellt och informellt tal

- ha goda kommunikativa färdigheter

- kunna tillämpa viss presentationsteknik och kunna organisera och leda diskussioner

- kunna tillämpa uttalsregler och uttalsmönster i fri och styrd produktion

- kunna visa medvetenhet om genusperspektivets betydelse i muntlig och skriftlig produktion

Delkurs 3. Kultur och samhälle (7,5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha övergripande kunskap om den idé- och kulturhistoriska utvecklingen från renässansen till nutiden med tonvikt på Storbritannien och USA

- kunna redovisa hur den historiska utvecklingen har påverkat det nutida Storbritannien och USA

- ha grundläggande kunskap om de moderna engelskspråkiga samhällena med tonvikt på Storbritannien och USA

- kunna analysera och se sambanden mellan olika aspekter av amerikanskt och brittiskt samhällsliv

- kunna redogöra för ovannämnda kunskap både muntligt och skriftligt

Delkurs 4. Litteratur (7,5 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna visa god förmåga att läsa litterära texter på engelska

- kunna presentera analyser och tolkningar av litterära texter, såväl muntligt som skriftligt, på engelska

- kunna använda vedertagen kritisk terminologi vid analysen av litterära texter

- kunna ge stöd för sin tolkning av en text med hänvisningar till texten

- kunna visa medvetenhet om genusperspektivets betydelse vid läsningen av en text.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1

Delkurs 1 inriktas på språkets uppbyggnad, dess grammatiska och fonetiska strukturer, men även ordkunskap, ordbildning och översättning ingår.

Delkurs 2

Kursen innehåller talträning med muntliga redovisningsuppgifter samt träning av den skriftliga kommunikationsförmågan genom obligatoriska övningsuppsatser.

Delkurs 3

Delkursen belyser dels den idé- och kulturhistoriska utvecklingen från renässansen till nutiden dels olika aspekter av moderna engelskspråkiga samhällen med tonvikt på Storbritannien och USA.

Delkurs 4

Delkurs 4 ägnas åt läsning och analys av engelskspråkig litteratur.

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. På delkurs 2 tillkommer dessutom handledning och genomgång av övningsuppsatser.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd utom på delkurs 3 där betyget godkänd eller underkänd ges. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på två av delkurserna 1, 2 och 4.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier i ämnet engelska. För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Engelska B1 och Engelska C1).

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska B gäller att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd tre av de fyra delkurserna där delkurserna 1 och 2 skall ingå. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska LS, HS1, kurser som ingår i kurspaketet Praktisk Engelska (30 hp) eller med kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 7,5 eller 15 högskolepoäng.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin