Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV077

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV077
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt förhålla sig till förutsättningar, möjligheter och begränsningar för ett hållbart ledarskap inom klimatområdet;
  • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv kritiskt jämföra olika förklaringsmodeller av hur förändringar i klimatet har påverkat olika samhällen;
  • tolka olika teoretiska modeller kring det industriella samhällets framväxt som orsak till antropogena klimatförändringar;
  • kritiskt granska och analysera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på klimatproblematiken;
  • analysera och tolka olika teorier om ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation för ett fungerande klimatledarskap;
  • förklara sambanden mellan klimatförändringar, konflikter och geopolitiska maktförhållanden;
  • analysera och värdera olika lösningsförslags möjligheter, begränsningar och risker inom klimatområdet;
  • tillämpa färdigheter inom ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation specifikt kopplat till olika samtids- och framtidsscenarier inom klimatområdet.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion och kritisk diskussion av grundläggande begrepp och uppfattningar om klimatförändringar, hållbar utveckling, klimatledarskap, vetenskap, makt och politik. Den vetenskapliga debatten rörande klimatförändringar och olika vetenskapsområdens perspektiv på klimatproblematiken belyses också under den första delen av kursen. Med avstamp i den inledande begreppsorienteringen följer en grundläggande, naturvetenskaplig genomgång av klimatförändringar över geologisk och historisk tid, samt ett antal miljöhistoriska fallstudier som belyser olika samhällens interaktion, anpassning och sammanbrott i relation till klimat- och omvärldsförändringar. Därefter studeras de grundläggande orsakerna till de antropogena klimatförändringarna under industrialismens historia. Utifrån den mångvetenskapliga förståelsen inom naturvetenskap, miljöhistoria och ekonomisk historia etablerad under kursens första halva definieras sen ett ramverk och förutsättningar för ett fungerande klimatledarskap, med fokus på ledarskap, kommunikation, samarbete och organisation för en hållbar utveckling och stabiliserat klimat. Diskussionen problematiseras sen ytterligare utifrån ett antal övergripande perspektiv inom politisk filosofisk, etik, rättvisa, internationella avtal, konflikter, konfliktlösning, ansvarsfrågan och ekologisk skuld. Kursen avslutas med ett antal tillämpade fallstudier utifrån olika samtida och framtida scenarier som till exempel biobränslen och stigande matpriser; katastrofhantering och olika metoder för klimatanpassning; infrastruktur och omställning; framtida konflikter och samarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen bygger på aktivt studentdeltagande och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (8 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av ett större projektarbete (7 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin