Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR112

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR112
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Förvaltningsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs på Politices kandidatprogrammet.

Kursen kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt hantera och analysera inom offentlig verksamhet bedriven verksamhet vad gäller allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt och regler om allmänna handlingars offentlighet förekommande frågor av enklare slag.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna

  • känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet.
  • förstå betydelsen av innehållet i dessa.
  • kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art.
  • kunna upprätta förslag till beslut för ärenden inom det angivna området.
  • kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i 4 avsnitt.

Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.

Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.

Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt Kommunallagen.

Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.

Examination

Examination sker i tre moment:

  1. Tentamen del I, 7,5 högskolepoäng
  2. Redovisning, 3 högskolepoäng
  3. Tentamen del II, 4,5 högskolepoäng

Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmomentet har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på det andra examinationsmomentet ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning. För betyget G krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoment. Betyget VG ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst ett av de två sistnämnda examinationsmomenten.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin