Nordiska språk A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS228

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS228
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om de nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen, både i ett modernt och historiskt perspektiv. Den behandlar svenska språket med särskilt fokus på grammatik, språksociologi och språkhistoria och ger en grundläggande introduktion till modern isländska, norska och danska.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kännedom om språksituationen i Norden
 • visa grundläggande kunskaper om de nordiska språkens struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga

 • läsa och tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsrad på modern isländska, norska och danska
 • producera texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om språkförhållanden i Norden
 • visa medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser: 1. Isländska, 7,5 hp; 2. Språkstruktur, 7,5 hp; 3. Svenskan i tid och rum, 7,5 hp; 4. Danska och norska, 7,5 hp.

1. Isländska, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i modern isländska samt insikter i isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • tillämpa och redogöra för grunderna i den moderna isländskans uttal, grammatik och ordförråd
 • tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsgrad på modern isländska
 • beskriva och redogöra för isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan

2. Språkstruktur, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Studenten utvecklar insikter i språkets struktur samt färdigheter i språkstrukturell analys. Vidare introduceras grundläggande begrepp för analys av språklig betydelse.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik
 • tillämpa grundläggande språkstrukturella analysmetoder

3. Svenskan i tid och rum, 7,5 hp

Delkursen behandlar språklig variation och förändring, såväl i nutid som över tid. Studenten får kunskap om svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500, samt om språkets sociala och regionala variation. Vidare fördjupas studentens insikter i det svenska språksamhället.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för språklig variation och förändring med hänsyn till historiska, sociala, regionala och språkpolitiska faktorer
 • redogöra för svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500
 • kritiskt diskutera Sverige som språksamhälle

4. Danska och norska, 7,5 hp

Delkursen syftar till at ge en orientering om språk- och kulturgemenskapen i Skandinavien och övriga Norden. Studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i nutida danska och norska, samt tränar förmågan att förstå de båda språken i tal och skrift. Därutöver utvecklar studenten grundläggande insikter i dansk och norsk språkhistoria och språkvariation.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kännedom om ordförråd och grammatik i danska och norska
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan danskt och norskt respektive svenskt tal- och skriftspråk
 • redogöra för den historiska bakgrunden till den nordiska språksituationen
 • i huvuddrag beskriva talspråksvariationen inom det danska och norska språkområdet

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin