Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR112

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR112
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Förvaltningsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs på Politices kandidatprogrammet.

Kursen kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt hantera och analysera inom offentlig verksamhet bedriven verksamhet vad gäller allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt och regler om allmänna handlingars offentlighet förekommande frågor av enklare slag.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna

  • känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet.
  • förstå betydelsen av innehållet i dessa.
  • kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art.
  • kunna upprätta förslag till beslut för ärenden inom det angivna området.
  • kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i 4 avsnitt.

Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.

Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.

Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt Kommunallagen.

Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.

Examination

Examination sker i tre moduler:

  1. Tentamen del I, 7,5 högskolepoäng
  2. Redovisning, 3 högskolepoäng
  3. Tentamen del II, 4,5 högskolepoäng

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används i examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 2 och 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på den andra examinationsmodulen ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoduler. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst en av de två sistnämnda examinationsmodulerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin