Persiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR315
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Persiska A och minst 22,5 hp från Persiska B

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, samt förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Kursen ger ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa moderna persiska dikter
 • översätta moderna persiska dikter till svenska
 • redogöra för klassicerande grammatiska drag i modern persisk diktning
 • läsa avancerade moderna persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal
 • översätta avancerade persiska skönlitterära prosatexter till svenska
 • stilistiskt analysera modern skönlitteratur från olika genrer
 • analysera verbformer och satsstruktur i avancerade persiska texter
 • analysera persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext
 • framföra korta muntliga presentationer på persiska
 • skriva korta sammanfattningar och artikelreferat på persiska.

Delkurs 2: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska
 • ur texter ge exempel på de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala särdragen i klassisk persiska
 • läsa klassiska dikter och enklare prosa
 • översätta klassiska dikter och enklare prosa till svenska
 • beskriva det arabisk-persiska metriska systemets grundläggande begrepp
 • redogöra för stavelselängd i persisk metrik
 • läsa enkel nasta`liq (skrivstil)
 • analysera persiska dikter efter ett givet versmått
 • analysera klassiska persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext.

Delkurs 3: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa sakprosa- och massmedietexter på persisk
 • översätta och redogöra för innehållet i dessa på persiska
 • redogöra för de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter
 • redogöra för de viktigaste stilistiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • ha kännedom om grundläggande språkvetenskapliga och sociolingvistiska teorier
 • översiktligt redogöra för metoder i språkvetenskaplig och sociolingvistisk analys
 • ha kännedom om etiska överväganden i samband med datainsamling
 • på ett grundläggande kunna sätt tillämpa språkvetenskaplig/sociolingvistisk metod i en uppsatsförberedande uppgift.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet (7,5 hp)

Delkurs 2: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

Delkurs 3: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. salsskrivning
 2. muntlig presentation

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och minst G på moment 2.

Delkurs 2: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 3: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. salsskrivning 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 4: Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Kursen tenteras genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salsskrivning på den gemensamma kurslitteraturen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin