Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 hp

För att skapa ett hållbart samhälle måste vi hushålla med jordens resurser, satsa på ny kunskap, använda nya synsätt och skapa innovativa tekniska lösningar. Hur kan vi utveckla teknik för att lösa dagens och morgondagens utmaningar kring vatten och miljö? På Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får du den kunskap och de färdigheter du behöver för att leda utvecklingen i miljö- och vattensektorn och angränsande områden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet förbereder dig för att utveckla tekniska system för ett hållbart samhälle. Under studieåren stimuleras ditt intresse för teknik genom att du lär dig nya metoder och synsätt för problemlösning inom framtidsområdet miljö- och vattenteknik.

Utbildningen ger dig en vetenskaplig grund inom matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten). Du fördjupar dig inom olika miljötekniska områden såsom

 • dricksvattenproduktion och vattenresursteknik
 • dagvattenhantering och avloppsvattenrening
 • sanering av förorenad mark
 • hållbarhetsarbete i företag och organisationer
 • luftvård och klimat
 • modellering av naturliga vattensystem.

Programmet ger dig en gedigen utbildning inom teknik och naturvetenskap som är mycket eftersökt på arbetsmarknaden.

Under utbildningen får du en inblick i hur det är att arbeta inom miljö- och vattenteknik genom verklighetsanknutna projekt där du får tillämpa dina nyvunna kunskaper och självständigt utveckla tekniska lösningar.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vilket gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Våra lärare är också forskare med spetskompetens inom vattenresurser, förorenade områden, meteorologi, mätmetoder, miljöanalys och teknik.

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av vårt utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser samt för att klimatanpassa viktiga samhällsfunktioner. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker hänger ihop och baserar dina beslut på systemförståelse, teknisk kunskap och matematiska verktyg. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Under årskurs ett och två bygger du upp en stadig grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du genomför ditt första tillämpade projektarbete för externa uppdragsgivare från myndigheter och företag.

I årskurs fyra och fem väljer du själv att specialisera dig inom minst två olika terminsblock där du i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får då övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Du kan välja att specialisera dig inom något av följande:

 • uthålliga vatten- och avloppssystem
 • markmiljö
 • vattenresurser
 • luftvård och klimat
 • miljömanagement
 • ekosystemmodellering.

Under årskurs fyra eller fem får du även läsa en hel termin med självvalda kurser som ligger utanför programmet. Under dessa årkurser är det även vanligt att studenter åker på utbytesstudier. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som görs i samarbete med olika aktörer i samhället såsom industrier, kommuner, konsultfirmor och forskare på universiteten.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Se ämnesfördelningen på programmet

Undervisningen är nära kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. Du kommer att träna på hur man kommunicerar och jobbar i grupp, en färdighet som har blivit allt viktigare för att kunna möta dagens miljö- och vattenproblem.

Utbildningen blandar traditionell teknik med naturvetenskapliga ämnen för att finna helhetslösningar på miljö- och vattentekniska utmaningar. Eftersom programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU läser du kurser vid båda lärosätena i Uppsala.

Programmet har ett nära samarbete med sektionsföreningen WAWE som bevakar programmet, håller kontakt med näringslivet och ordnar studentaktiviteter. Studenternas aktiva studiebevakning säkerställer kvaliteten i samtliga kurser och utvecklar programmet.

Studera utomlands

Det finns många möjligheter att studera utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Singapore, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till. Utbudet är stort och många av studenterna inom programmet som gör en utbytestermin väljer att göra det i årskurs 4–5.

Läs mer om utbyten på institutionen för geovetenskaper

Läs mer om utbyten på SLU:s studentwebb

Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade på arbetsmarknaden, och du kommer att kunna välja mellan många intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Fler än hälften av våra studenter får jobberbjudande under studietiden.

Många av våra civilingenjörer påbörjar sina karriärer inom konsultbranschen (till exempel på Sweco, Ramboll, Tyréns, Geosigma och Afry) eller på kommunala bolag inom vatten- och avlopp och statliga myndigheter (Trafikverket, Energimyndigheten, Vattenfall). Det är dock inte ovanligt att våra alumner byter arbetsplats några gånger under sina karriärer eftersom de har lätt att förvärva nya kunskaper och vill utforska nya arbetsmiljöer.

Våra alumner jobbar inom flera yrken, som till exempel:

 • konsulter inom miljö- och vattenteknik och förorenade områden
 • utrednings- och processingenjörer på kommunala vattenverk och avloppsreningsverk
 • miljöhandläggare på länsstyrelsen
 • miljöstrateger och -utredare på myndigheter
 • projektledare på större företag inom vatten, miljö och energi
 • forskare inom miljö- och vattenteknik och angränsande områden.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden och tillämpa kunskapen på systemlösningar i samhället. Du jobbar med konkreta lösningar för att nå samhällets hållbarhetsmål.

Många av våra alumner har arbetsuppgifter som har en direkt koppling till:

 • vattenanvändning och vattenskydd
 • hållbar vattenförsörjning
 • miljöpåverkan från samhället och industrier
 • effektiva åtgärder mot föroreningsspridning
 • klimatanpassning av städer och inom industrisektorn.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin