Historikerprogrammet

180 hp

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger dig möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, samt att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Utbildningen ger dig en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag och öppnar upp en intressant europeisk arbetsmarknad.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På Historikerprogrammet studerar du hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att analysera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang.

Du studerar hur uppdelningar av människor i sociala klasser, kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Det ger möjligheter att förstå samtiden som del av pågående processer. Historiska perspektiv hjälper oss att se, förstå och förklara förändring, vilket är viktigt för både yrkesliv och samhällsengagemang.

Utbildningen ger dig

  • förståelse för hur sociala klasser, kön och andra grupper skapats och förändrats genom tiderna
  • förmåga att kritiskt granska och utvärdera olika vetenskapliga ståndpunkter och opinionsyttringar
  • en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag.

Utbildningen är den enda i sitt slag i landet då den integrerar de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria. Det innebär att valmöjligheterna gällande fördjupningsområden är mycket stora. Efter introduktionsterminen får du behörighet till B-kurser i alla tre ämnena. Du kan även göra praktik på en för dig intressant arbetsplats eller läsa en termin utomlands.

Programmet ger dig förmåga att kritiskt och med stor noggrannhet utvärdera och granska stora mängder material, inklusive ståndpunkter som förs fram av samtida opinionsbildare och forskare. Utbildningen ökar din förmåga att läsa, förstå och sortera information i olika typer av texter. Du lär dig genomföra självständiga analyser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, samt utvecklar förmågan att formulera egna frågeställningar och mål.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med ekonomisk historia, historia eller idéhistoria som huvudområde.

Utbildningen är ett samarbete mellan de tre ämnena historia, ekonomisk historia, och idéhistoria.

I ekonomisk historia får du en bra grund för att reda ut och förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. Perspektiven i ekonomisk historia går från lokalt till globalt. Kunskapen i ekonomisk historia ger dig verktyg för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Historia handlar om hur våra samhällen har förändrats över tid. Du studerar bakgrunderna, orsakerna och effekterna av dessa förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt. Du får förförståelse för forna tiders ekonomiska, sociala och politiska system och lär dig att se dem i ljuset av samtidens kultur och ideologi. Du får veta hur och varför historiker i olika tider har gett olika förklaringar till historisk förändring.

Idéhistoria behandlar tänkandets historia. Här studeras hur filosofi, vetenskap, medicin, samhällstänkande och kultur har förändrats genom tiderna. Återkommande frågor gäller hur människor i olika epoker har förstått omvärlden och sig själva, samt hur idéer och kunskaper har använts, och vad deras roll är i dagens samhälle.

Vill du profilera dig ytterligare väljer du att läsa den för programmet specialdesignade kursen Historia i praktiken. Du studerar då historiskt berättande, konsten att läsa statistik, hur man använder materiellt källmaterial och utredningsteknik

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs: Frågor till det förflutna, 30 hp

Termin 2

B-kurs i historia, ekonomisk historia eller idéhistoria, 30 hp

Termin 3

B-kurs i ett annat av de tre historieämnena, 30 hp

Termin 4

Valbara kurser, utlandsstudier och/eller praktik, 30 hp

Termin 5

Kursen Historia i praktiken eller valbara kurser, 30 hp

Termin 6

Examenstermin (C-kurs) i något av de tre historieämnena, 30 hp

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier inom programmet. Vi har avtal med ett 40-tal universitet i Europa. Som regel sker utlandsstudier under fjärde terminen, men här finns viss flexibilitet och utlandsvistelsen kan utökas till två terminer.

Undervisningen äger rum i centrala Uppsala och ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärarna är forskare inom historia, ekonomisk historia och idéhistoria. De anknyter till sina forskningsintressen i undervisningen, både vid föreläsningar och seminarier.

Dina studier innebär att du läser kurslitteratur, lyssnar på föreläsningar och diskuterar olika historiska frågeställningar, både med dina studiekamrater i studiegrupper och vid lärarledda seminarier. Du får också skriva kortare och längre texter som diskuteras och bedöms. Examination sker genom skrivningar, seminariedeltagande, och skriftliga uppgifter: PM och vetenskapliga uppsatser.

Vi har också gemensamma aktiviteter där alla studenter som läser programmet får ta del av gästföreläsningar och debatter. I anslutning till dessa ordnas ofta informella sammankomster. Det finns en mycket aktiv studentförening - Historikerstudenterna - som ordnar olika sammankomster dit alla som läser programmet är välkomna.

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom bibliotek, arkiv, förlag, eller på myndigheter, för att ge några exempel. Historikerprogrammet är inte en yrkesutbildning utan ger dig istället färdigheter som förbereder dig för många olika former av yrken med fokus på utredning och analys.

På europeisk nivå finns också en arbetsmarknad där kvalificerade historiker med rätt kompetenser behövs. Dessutom kommer denna grundutbildning att vara en bra förberedelse för dig som vill fortsätta med ett masterprogram i historiska ämnen liksom för dig som sedan vill fortsätta med en forskarutbildning.

Utbildningen öppnar också möjligheter för påbyggnadsprogram, exempelvis inriktade mot arbete inom förvaltning, undervisning, journalistik och medier, arkiv eller bibliotek. Den kunskapsproducerande sektorn utanför högskolevärlden är en växande och högst relevant arbetsmarknad för historiker.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin