Läkarprogrammet

360 hp

Som läkare måste du behärska vetenskapens senaste landvinningar och samtidigt kunna se och möta människan bakom symptomen. Det kräver bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, samtalsfärdigheter och en personlig mognad. Läkarprogrammet är direkt legitimationsgrundande och du får även grunden för fortsatt medicinsk forskning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Förebygga, lindra och läka - kraven på läkare är höga. På läkarprogrammet vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket liksom för att bedriva medicinsk forskning. Samtidigt är det det första steget i ett livslångt yrkeslärande.

Redan under det basvetenskapliga stadiet får du dina första patientkontakter. Du lär dig undersökningsmetoder och andra kliniska färdigheter samtidigt som din förståelse för både etiska och vetenskapliga frågeställningar byggs upp. Genom hela programmet kommer du att närma dig din yrkesroll genom att biologisk basvetenskap integreras med klinisk vetenskap och klinisk färdighetsträning.

Du kommer i allt väsentligt studera teoretiska moment satta i sitt sammanhang. Du lär dig hur sjukdomar och tillstånd diagnosticeras och behandlas och hur du i detta arbete förhåller dig till patienter, närstående och medarbetare inom vården. Även om metoderna för undersökning, analys och behandling blir allt mer avancerade, är det fortfarande till stor del i det direkta mötet med patienter och medarbetare som läkaryrket utövas. Att kunna få fram och tolka patientens besvär och symptom är en förutsättning för att kunna ställa korrekt diagnos och föreslå lämplig behandling.

Utbildningen ger dig

  • patientkontakter redan i det basvetenskapliga stadiet
  • teoretiska kunskaper satta i sitt sammanhang
  • verktyg att diagnosticera, behandla och, inte minst, möta patienten bakom symptomen.

Läkarprogrammet är från och med höstterminen 2021 direkt grund för läkarlegitimation och det innebär att det är en stor mängd kunskaper och färdigheter att tillgodogöra sig under utbildningen. Detta gör att utbildningen är lång med många schemalagda undervisningstimmar, laborationer, projektarbeten och klinisk träning, samtidigt som det kräver omfattande självstudier.

Examen

Programmet leder till en läkarexamen (Master of Science in Medicine). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läkarprogrammet omfattar 12 terminers heltidsstudier och är uppdelat i tre stadier om vardera fyra terminer. Kurserna på termin 1–6 utgör grundnivå och termin 7–12 avancerad nivå.

Stadium I–III

Stadium I

Termin 1–4 har betoning på basvetenskapliga kunskaper och basala kliniska färdigheter. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral i Region Uppsala, där du får träna dig i din framtida yrkesroll. Den campusförlagda utbildningen sker huvudsakligen vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Rudbecklaboratoriet i Uppsala.

Stadium II

Termin 5–8 har betoning på sjukdomslära. Du får lära dig om sjukdomar och deras symptom genom att teori varvas med kortare kliniska moment såsom patientdemonstrationer, simuleringar och särskilda studentmottagningar. Fokus ligger på de vanliga och de farliga sjukdomarna och deras symptomatologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prevention. Den kliniska undervisningen är huvudsakligen förlagd till Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala.

Stadium III

Termin 9–12 har betoning på tillämpning och fördjupning. Du tränar dig att bli läkare genom längre kliniska placeringar. Du börjar med en termin av självständigt arbete, som individuell fördjupning och träning i vetenskaplig analys och problemlösning. Därefter vidtar två terminer som huvudsakligen består av 4–6 veckor långa kliniska placeringar inom medicin, kirurgi, psykiatri, akutsjukvård och primärvård, där du under handledning deltar i avdelningens dagliga arbete. De längre placeringarna till stor del förlagda till vårdcentraler och sjukhus utanför Uppsala, i huvudsak inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Vid regionplacering utanför Uppsala får du gratis boende och resor.

Den avslutande terminen inleds med en valbar kurs som individuell fördjupning. Programmet avslutas med en längre fördjupad kurs. Här tränas du ytterligare i att strukturerat och ändamålsenligt handlägga patientfall med beaktande av medicinska, etiska och juridiska aspekter, med särskilt fokus på vanliga och akut livshotande tillstånd. Denna kliniska träning äger huvudsakligen rum i Uppsala.

Du som vill bedriva forskningsarbete har goda möjligheter att göra det under sommartid eller vid sidan av studierna. Observera att Läkarprogrammets upplägg varierar mellan olika universitet, vilket försvårar möjligheterna till byte av studieort.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen.

Studera utomlands

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. I samband med utlandsstudier kan du söka resebidrag från medicinska fakulteten.

Undervisningen är kompetensbaserad, det vill säga inriktad mot din förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i konkreta situationer. Undervisningen vilar på studentdriven pedagogik, såsom problem-, fall- och teambaserat arbete, seminarier, laborationer och gruppövningar, jämte handledd klinisk tjänstgöring. Detta kompletteras med återkommande föreläsningar. Den övergripande principen är att det ska finnas en ökande grad av integrering av basvetenskaper, kliniska vetenskaper och klinisk färdighet.

Inom alla tre stadier förekommer undervisning i professionell utveckling. Detta inkluderar bland annat professionellt och vetenskapligt förhållningsätt, samtalsfärdigheter, genus- och jämställdhetsfrågor och ledarskapsträning. Dessutom finns återkommande interprofessionellt lärande baserat på undervisningsmoment där du lär med och av studenter från övriga professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Uppsala universitet.

En stor del av kurslitteraturen är engelskspråkig och en del utbildningsmoment och i vissa fall hela kurser ges på engelska. Vid kommunikation med patienter är goda språkkunskaper i svenska viktiga.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i en fastställd ordning.

Anställningsformer och arbetsplatser för läkare är högst varierande. Du kan arbeta på sjukhus, inom primärvården, på privata mottagningar, inom företagshälsovård, vid forskningslaboratorier, inom myndigheter och på läkemedelsföretag. Som läkare inom sjukvården är det ofta möjligt att kombinera patientarbete med undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning, administration och inte minst forskning.

Som läkare inom sjukvården varierar det dagliga arbetets innehåll till stor del beroende på vilken specialitet du har valt och var du arbetar. Exempel på inriktningar är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, psykiatri, obstetrik och gynekologi.

I och med att Läkarprogrammet leder till en examen på avancerad nivå är du efter genomgånget program även behörig till fortsatt utbildning på forskarnivå.

Efter examen kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen och därefter om att påbörja bastjänstgöring (BT). BT är en tjänstgöring under anställning och fungerar som ett första fristående steg i din specialisttjänstgöring (ST) inom ett speciellt medicinskt område. BT är en ny företeelse i Sverige och ska fungera som en introduktionstjänstgöring, dels för läkare som utbildats inom den nya, direkt legitimationsgrundande läkarutbildningen, dels för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Studenter som fullföljer läkarutbildning som påbörjats innan höstterminen 2021 kan inte beviljas legitimation vid examen och genomför heller inte BT. Istället väntar då minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT), varefter ansökan om legitimation kan göras.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin