Masterprogram i estetik

120 hp

Vad menar vi när vi säger att något har ett estetiskt värde? Vad är relationen mellan konst och medvetandefilosofi? Vilka är konstkritikens förutsättningar? Kan man uppskatta naturen estetiskt? På det här internationella masterprogrammet i estetik vidareutvecklar du din förmåga att tänka klart och strukturerat om frågor som dessa och om konst, estetiska upplevelser och kultur i allmänhet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Ämnet estetik ligger i själva hjärtat av humaniora. Genom att ta sig an filosofiska frågor om konst och på ett precist sätt utforska begrepp som estetiska upplevelser, kultur, skönhet, känslor och kreativitet behandlar estetiken delar av vad som är gemensamt för oss människor. På det här internationella masterprogrammet i estetik kommer du att få värdefull inblick i sådana frågor genom att undersöka såväl historiska perspektiv som samtida debatter.

Programmet är en utmärkt möjlighet för dig som vill fortsätta dina akademiska studier i filosofisk estetik. Du får tillfälle att fördjupa dina ämneskunskaper, förbättra din förmåga att argumentera och stärka dina färdigheter i att skriva och göra presentationer.

Under programmet kommer du att:

 • intensivt studera filosofisk estetik
 • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare
 • skriva ett examensarbete bestående av en uppsats i vilken du närmare undersöker en frågeställning inom estetik.

Masterprogrammet i estetik ges av filosofiska institutionen. Institutionens expertkunskap inom filosofisk estetik är framför allt inom den anglo-amerikanska analytiska traditionen. Institutionen kan bara i mycket liten omfattning erbjuda undervisning och handledning i andra traditioner, som till exempel kontinentalfilosofi eller kritisk teori. Om du är osäker på om programmet passar dig och dina filosofiska intressen är du välkommen att kontakta programansvarig.

Du kommer att kunna dra nytta av institutionens breda filosofiska kompetens utöver estetikämnet, bland annat i praktisk filosofi (inklusive metaetik och normativ etik), teoretisk filosofi (inklusive språkfilosofi och metafysik), filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet ger dig utmärkta förutsättningar för fortsatta studier på forskarnivå i Sverige eller internationellt. Du får också värdefulla meriter för att ge dig ut på arbetsmarknaden direkt efter examen.

Studentprofil

Studenter vid programmet har vanligen en bakgrund i filosofi, estetik eller ämnen som litteraturvetenskap eller konstvetenskap. Programmet har vanligen 15 aktiva studenter, och många nationaliteter är representerade.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i estetik är uppbyggt som ett tvåårigt program och leder till en masterexamen, men du kan även välja att endast läsa ett år av programmet och ta ut en magisterexamen.

Tvåårigt program (masterexamen, 120 hp)

Under första terminen läser du två obligatoriska kurser: en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter, och en kurs om klassiska texter i filosofisk estetik. Du kommer också att läsa två valbara kurser om 7,5 hp vardera. Det erbjuds minst två kurser i estetik, men du kan också läsa andra kurser vid filosofiska institutionen och även söka till andra kurser vid Uppsala universitet.

Under andra terminen läser du tre valbara kurser. En av de valbara kurserna kan vara en Master Class som brukar ges av en gästforskare. Under programmets gång är det obligatoriskt att läsa åtminstone en Master Class, antingen på termin 2 eller termin 4. Du kommer också att påbörja ditt examensarbete genom att delta i ett förberedande seminarium.

Under tredje terminen läser du två valbara kurser. Du arbetar vidare med ditt examensarbete i samråd med din handledare och deltar i regelbundna masterseminarier.

Under fjärde terminen fokuserar du på ditt examensarbete som du lämnar in och försvarar i slutet av terminen. Du läser också en valbar kurs om 7,5 hp.

Du kan också välja att göra praktik som en del av programmet istället för att läsa en eller två valbara kurser (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Du ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats men programansvarig hjälper dig att planera praktiken.

Ettårigt program (magisterexamen, 60 hp)

Under den första terminen läser du en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter, två valbara kurser om 7,5 hp vardera och du påbörjar examensarbetet. Under andra terminen arbetar du med ditt examensarbete och läser den Master Class (7,5 hp) som brukar hållas av en gästforskare .

Kurser inom programmet

Nedan följer ett standardupplägg för ett tvåårigt program.

Termin 1

 • Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
 • Grundläggande texter i estetik, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
 • Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

 • Valbara kurser, totalt 22,5 hp, inklusive eventuell Master Class, 7,5 hp
 • Examensarbete, 7,5 hp

Termin 3

 • Valbara kurser, totalt 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Termin 4

 • Examensarbete: inlämning och försvar av masteruppsats, 22,5 hp
 • Valbar kurs, 7,5 hp (kursen måste vara en Master Class, om den inte lästes under termin 2)

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och brukar ges på helfart.

Undervisningen består vanligen av en blandning av seminarier och självstudier. På seminarierna diskuterar du och dina kurskamrater texter som ni har läst i förväg och du får tillfälle att presentera dina egna tankar om materialet. Läraren fungerar mestadels som en moderator och bidrar med kunskap och expertis. Syftet är att vidareutveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Alla studenter förväntas delta aktivt i diskussionerna.

Den vanligaste examinationsformen är skriftliga uppgifter, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Examensarbetet, som består i skrivandet av en masteruppsats (45 hp), utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur du vill organisera uppsatsarbetet. Obligatoriskt deltagande i regelbundna masterseminarier, där studenterna presenterar och diskuterar sina arbeten, är en viktig del av arbetet. Examensarbetet avslutas med att masteruppsatsen läggs fram vid en ventilering och muntligen försvaras. På ventileringen agerar en annan student som opponent.

Du kommer också att uppmuntras att och förväntas delta i andra aktiviteter på institutionen, till exempel det regelbundna högre seminariet i estetik, där seniora forskare från institutionen och annat håll presenterar och diskuterar sina senaste arbeten.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Masterprogrammet i estetik ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många yrkesbanor. Det handledda arbetet med masteruppsatsen och de skriftliga inlämningsuppgifterna utvecklar och skärper din analytiska skriftliga förmåga. Den filosofiska estetikens krav på noggrannhet i argumentation och i den skriftliga framställningen är värdefulla tillgångar inom kultur- och konstadministration, journalistik, undervisning, policy- och samhällsanalys med mera.

Utbildningen ger dig också mycket goda förutsättningar för fortsatta studier i filosofi, estetik eller liknande discipliner på doktorandnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Institutionen ger stöd och vägledning till studenter som vill söka till studier på forskarnivå.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin