Religionsvetarprogrammet

180 hp

Vad betyder trosföreställningar och religiösa handlingar för människors liv? Utan kunskap om religioner och livsåskådningar blir historien, samhället och kulturella uttryck ofta obegripliga. Om du är intresserad av att förstå hur människor tänker och handlar i relation till religion är Religionsvetarprogrammet i Uppsala rätt för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup förståelse för olika religioner och livssyner. Du får inblick i religioners och livsåskådningars innehåll, vad de kan betyda för människor och grupper, hur de fungerar i både fred och konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Religionsvetarprogrammet ger kunskap om världsreligionerna och religionens roll i samhället i historia och nutid. Du lär dig också hur man kommunicerar med människor med olika trosuppfattningar.

Varför ska du välja Religionsvetarprogrammet?

 • Du får en aktuell religionsvetenskaplig utbildning med yrkesrelevans.
 • Du får en bred och vetenskapligt grundad förståelse för religioners påverkan på människors liv och samhällen.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska religioner och livsåskådningar.
 • Du utvecklar en förståelse för andras religiösa uppfattningar och värderingar genom dialog med företrädare för religiösa grupper.

Att kunna förstå religioners påverkan på människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig för att jobba på arbetsplatser där möten med människor och religion spelar en viktig roll. Du kan ha en central roll när det handlar om att arbeta med konflikter mellan grupper där religion är inblandad.

Några tänkbara arbetsplatser efter utbildningen är inom socialtjänsten, kriminalvården, skolan, försvaret, statliga myndigheter och inom media och frivilligorganisationer. För att förstå hur ditt framtida arbete kan komma att se ut kan praktik ingå. Om du vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Som en röd tråd genom religionsvetarprogrammet går förståelsen för religiösa traditioners framväxt och nutida betydelse sett ur olika perspektiv. Under den treåriga utbildningen tränas du i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig en bredare förståelse för samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Den första hälften av programmet ger dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Teologprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Studierna inleds med att du får en bred överblick över religionsvetenskapens olika inriktningar och metoder. Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar och fördjupar dig i hur religion påverkar individen och samhällen.

På andra året går du vidare med att studera olika religioners och livsåskådningars samtida roll och betydelse, religionskritik och relationen mellan tro och vetande. Forntida och samtida religioner studeras ur både nationella och globala perspektiv. Under detta år ingår även kurser som behandlar mänskliga rättigheter och religioners betydelse för fred, konflikt, rasism och nationalism.

Inledningsvis under det tredje året har du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik i Sverige eller utomlands. Välj mellan att praktisera hela terminen eller kombinera praktik med valbara kurser. Du kan också studera utomlands en termin eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.

Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Att studera religion i samtiden, 5 hp
  • Religioner i historia och nutid, 12 hp
  • Bibeln och Koranen, 6 hp
  • Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2

 • Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Religion, individ och samhälle, 6 hp
  • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
  • Judendom och islam i världen, 3 hp
  • Kristendom i världen, 6 hp
  • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
  • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3

 • Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:
  • Etik, religion och politik, 6 hp
  • Förnuft och religiös tro, 6 hp
 • Specialkurs i religionsvetenskap I, 18 hp
  • Samtida religiösa strömningar, 6 hp
  • Konstruktiv religionskritik, 5 hp
  • Religion och mänskliga rättigheter, 7 hp

Termin 4–5

Kurserna ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen, och läses därmed antingen under termin 4 eller termin 5.

 • Specialkurs i religionsvetenskap II, 30 hp:
  • Forntida religioner, 7,5 hp
  • Religion i mediesamhället, 7,5 hp
  • Religion i fred och konflikt, 7,5 hp
  • Religion, rasism och nationalism, 7,5 hp

och ett av följande alternativ

 • Praktik, 15 hp/30 hp
 • Utlandsstudier, 30 hp
 • Valbara kurser, 15 hp/30 hp

Termin 6

 • Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Teori och metod, 7,5 hp
  • Fördjupning, 7,5 hp
  • Uppsats, 15 hp

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till länder som Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Utbildningen ger dig en god grund för arbete med utredningar, integration, bistånd, utbildning, media och kultur där kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och värderingar efterfrågas.

Religionsvetarprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom:

 • departement
 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • civilsamhällsorganisationer
 • utbildning
 • folkbildning
 • medier
 • kultursektorn

Religionsvetarprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka flera av institutionens masterprogram.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin