Kursplan för Persiska C

Persian C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR315
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Persiska A och minst 22,5 hp från Persiska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, samt förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Vidare ger kursen ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i persiska, antingen historiskt eller geografiskt, alt. språk och litteraturer i regionen.


Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet
- läsa valda moderna persiska dikter,
- översätta valda moderna persiska dikter till svenska,
- redogöra för klassicerande grammatiska drag i modern persisk diktning,
- läsa avancerade moderna persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal,
- översätta avancerade persiska skönlitterära prosatexter till svenska,
- stilistiskt analysera modern skönlitteratur från olika genrer,
- analysera verbformer och satsstruktur i avancerade persiska texter,
- analysera valda persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext,
- framföra korta muntliga presentationer på persiska,
- skriva korta sammanfattningar och artikelreferat på persiska.

Avseende delkurs 2: Klassiska persiska texter och grammatik
- redogöra för de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska,
- ur valda texter ge exempel på de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala särdragen i klassisk persiska,
- läsa valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa),
- översätta valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa) till svenska,
- beskriva det arabisk-persiska metriska systemets grundläggande begrepp,
- redogöra för stavelselängd i persisk metrik,
- läsa enkel nasta`liq (skrivstil),
- analysera persiska dikter efter ett givet versmått,
- analysera valda klassiska persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext.

Avseende delkurs 3, se kursplan för 5PE230 Persisk litteratur

Avseende delkurs 4, se kursplan för 5AA014 Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:
Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet (7,5 hp),
Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp),
5PE230 Persisk litteratur (7,5 hp) samt
5AA014 Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Se kursplanen för respektive delkurs

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter
Kursen har två examinerande moment:
Salsskrivning.
Muntlig presentation. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Delkurs 2: Klassiska persiska texter och grammatik
Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 3: 5PE230 Persisk litteratur
Kursen har två examinerande moment;
Salsskrivning.
Muntlig presentation. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Delkurs 4: 5AA014 Språkvetenskaplig teori.
Examination sker i form av dugga, muntlig presentation och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet

 • Text- och grammatikkompendier

  Institutionen för lingvistik och filologi,

  Obligatorisk

Språkvetenskaplig teori och metod

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AA014Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

Klassiska persiska texter och grammatik

 • Textkompendium

  Institutionen för lingvistik och filologi,

Persisk litteratur

 • Utas, Bo Essäer och översättningar

  Institutionen för lingvistik och filologi, 2011

 • Kurskompendium

  Institutionen för lingvistik och filologi,

Versioner av litteraturlistan