Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier 2019/2020

Bild för Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier erbjuder ett unikt tillfälle att studera Ryssland och det post-sovjetiska området samtidigt som du lär dig ryska genom intensiva språkkurser. Programmet har en internationell profil och förbereder dig för en karriär som analytiker inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. En examen kvalificerar dig också för att söka forskarutbildning inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Om programmet

Det mångvetenskapliga Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier är ett nytt program som ges av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i samarbete med Institutionen för informatik och media och Institutionen för moderna språk. Programmet har en tydlig internationell prägel och erbjuder en unik kombination av kunskaper om Ryssland och det post-sovjetiska området och dessutom intensiva studier i det ryska språket. Programmet förbereder dig för en yrkeskarriär som analytiker eller utredare inom såväl privat som offentlig sektor, samt arbete inom kultur, media och kommunikation både i Sverige och utomlands och förbereder dig för forskarutbildning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

IRES är ett internationellt forskningsinstitut som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Samtliga lärare på programmet är aktiva forskare och all undervisning baseras på den unika forskningskompetens som finns vid IRES. Utbildningen har en utpräglat mångvetenskaplig karaktär och inbegriper studiet av Rysslands och Eurasiens politik, ekonomi, historia, kultur och samhälle. Parallellt med ämneskurser erbjuder programmet en högintensiv kurs i ryska språket. Under programmets gång ges du även möjlighet till en halv termin praktik eller intensiva språkstudier i ryska på ett europeiskt eller ryskt partneruniversitet.

Programmet är unikt i Sverige och Norden då det i dagsläget inte finns någon liknande engelskspråkig utbildning som erbjuder en kombination av ämnes- och språkkunskaper. Du som har kandidatexamen i humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen får genom detta masterprogram en möjlighet att profilera dig och skaffa en på arbetsmarknaden högt efterfrågad kompetens.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 hp) med euroasiatiska studier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 hp).

Upplägg

Termin 1 består av en obligatorisk ämneskurs om Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle 15 högskolepoäng (hp), där ämnet introduceras, och grundläggande teoretiska och tematiska perspektiv förmedlas, samt en obligatorisk kurs i ryska om 15 hp på antingen nybörjar- eller avancerad nivå beroende på förkunskaper.

Termin 2 läser du två obligatoriska ämneskurser om respektive 10 hp. Den ena fokuserar på ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, medan den andra inriktar sig på politik, media och kommunikation samt internationella relationer. Kurserna är tematiska specialiseringar som utifrån en teoretisk grund problematiserar centrala frågeställningar kring utvecklingen i området. Under terminen läser du också en obligatorisk kurs i ryska om 10 hp på antingen nybörjar- eller avancerad nivå.
Du som vill avsluta dina studier med en magisterexamen väljer en av ämneskurserna som ges denna termin, läser en kortare kurs i ryska om 5 hp samt skriver ett självständigt arbete om 15 hp.

Under termin 3 erbjuder programmet möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands om 15 hp, eller ägna sig åt språkstudier utomlands om 15 hp, alternativt läsa en fördjupningskurs inom något av ämnesområdena från termin 1 och 2 på 15 hp. Du har också möjlighet att läsa en kurs från något annat masterprogram om 15 hp. Andra halvan av terminen innehåller en obligatorisk kurs i metod om 10 hp samt en kurs i ryska om 5 hp.

Termin 4 ägnas åt examensarbetet på 30 hp.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:
Rysslands- och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, 15 hp
Ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, 10 hp
Politik, media och kommunikation och internationella relationer, 10 hp
Metod, 10 hp
Masteruppsats, 30 hp (Magisteruppsats, 15 hp)
Ryska 1, 15 hp
Ryska 2, 10 hp
Ryska 3, 5 hp

Valbara kurser:
Praktik, 15 hp
Språkstudier (Ryska), 15 hp
Rysslands- och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, fördjupningskurs, 15 hp
Ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, fördjupningskurs, 15 hp
Politik, media och kommunikation och internationella relationer, fördjupningskurs 15 hp

Om undervisningen

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och har en tydlig forskningsförankring vilket skapar förutsättningar för studenten att kontinuerligt utveckla sin analytiska kompetens och vetenskapliga förhållningssätt. Kunskaper förmedlas och förvärvas genom undervisning, seminariediskussioner, egna studier, muntliga presentationer, skriftliga rapporter, samt handledning. Undervisningen bedrivs på engelska. Genom hela utbildningen läggs stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet under kursens gång och successivt tillägna sig både yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studierna förutsätter att den som antas till programmet har tillägnat sig grundläggande kunskaper i metod.

Karriär

Myndigheter, företag och internationella organisationer har ett stort behov av områdesexperter då det i nuläget råder brist på specialister med denna kompetens både nationellt och internationellt. Programmet ger dig en högt eftertraktad kompetens om Ryssland och det postsovjetiska området i kombination med gedigna kunskaper i ryska språket. Du förbereds för kvalificerade analys- och utredningsarbeten inom privata och offentliga organisationer, myndigheter och företag, både nationella och internationella, samt för en akademisk karriär.

Behörighet och anmälan

Observera! Alla handlingar för behörighet och urval (se nedan), inklusive ditt personliga brev, laddas upp på www.antagning.se.

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2483 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jevgenija Gehsbarga, Informatör

master@ires.uu.se

018- 471 1630

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

Gamla Torget 3, plan 3

Box 514, 751 20 Uppsala

018-471 16 97

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.