Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Utbildningsplan, MFV2M

Kod
MFV2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 mars 2022
Diarienummer
MEDFARM 2021/1330
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för vetenskapsområdet medicin och farmaci 2018-04-24. De allmänna målen i högskolelagen för högskoleutbildning på avancerad nivå skall gälla (1 kap 9§).

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi, kemi eller liknande område. Examen måste minst inkludera kurser om sammanlagt 15 hp i organisk/oorganisk kemi eller analytisk kemi och kurser om sammanlagt 15 hp i genetik eller cell-/molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Efter avslutat program kan studenten avlägga masterexamen med forensisk vetenskap som huvudområde.

Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet inom myndighet, näringsliv eller för en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten kunna delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom forensiska och medicinska områden.

Mål

För masterexamen skall studenten uppfylla de mål som anges i högskoleförordningens examensordning (1993:100).

Programspecifika mål

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten efter genomgången utbildning inom masterprogrammet i forensisk vetenskap

 • kritiskt och korrekt på engelska  kunna sammanfatta kunskapsläget inom forensisk vetenskap och andra områden inom biologi och kemi vad gäller metoder, resultat och tillämpningsmöjligheter
 • ha förvärvat förståelse för hur de egna kunskaperna och färdigheterna kan bidra till att lösa olika uppgifter i samhället
 • ha fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om analysmetoder och forskningsmetodik inom området. Detta innefattar kunskaper om humangenetik, kriminalteknik, forensisk genetik, rättsmedicin, rätt och psykologi, kriminalteknisk kemi och analytisk kemi.
 • självständigt kunna välja optimal analysmetod samt kunna utföra olika biologiska och kemiska tester
 • självständigt kunna ansvara för och leda undersökningar på vetenskaplig grund samt utvärdera och rapportera resultat från dessa undersökningar
 • besitta de nödvändiga kunskaper i lagar och förordningar som reglerar området
 • kunna samarbeta effektivt med andra i arbetslaget och olika samarbetspartners i samhället samt kunna leda grupparbete

Programmets uppläggning

Alla kurser läses på avancerad nivå. Kurserna bygger på förkunskaper i genetik, cell- och molekylärbiologi samt kemi och analytisk kemi från kandidatnivån. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet. Programmet omfattar 120 hp (högskolepoäng)

Termin 1

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp

Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2

Rätt, psykologi och forensisk expertis, 15 hp

Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3

Analytiska metoder för forensisk vetenskap, 15 hp

Valbar period 15 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp, alternativt 45 hp (inklusive valbar period)

Undervisning

Under hela utbildningen är studierna schemabundna med undervisning som omfattar föreläsningar, laborationer, övningar, gruppundervisning, demonstrationer och studiebesök. Delar av undervisningen kommer att ges via interaktivt webbaserat material. Studenten kommer att genomgående tränas i kreativitet och problemlösningsförmåga.

Närvaro är obligatorisk vid följande moment:

 1. föreläsningar som innehåller demonstrationer eller vars innehåll kompletterar obligatorisk kurslitteratur
 2. gruppundervisning
 3. seminarier
 4. laborationer och övningar
 5. studiebesök

Examen

Medicine masterexamen med forensisk vetenskap som huvudområde

Övriga föreskrifter

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänd examination.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Betyg erhålls enligt den tregradiga betygsskalan underkänd, godkänd, väl godkänd eller den tvågradiga betygsskalan underkänd, godkänd.

Förkunskapskrav för tillträde till ny årskurs

För tillträde till årskurs 2 krävs godkända obligatoriska moment från årskurs 1 samt att minst 37,5 hp från programmet är godkända, eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om humangenetik, rättsgenetik, rättsmedicin, analytisk kemi samt hur vittnesmål och teknisk bevisning samlas in, analyseras och värderas i brottmål.

Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

För påbörjande av examensarbete krävs att minst 60 hp från masterprogrammet är godkända.

Dispens från tillträdeskraven kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Det åligger varje studerande som inte uppfyller tillträdeskraven att själv i god tid ansöka om dispens.

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas ej under termin 1. Studieuppehåll under termin 2-4 beviljas för högst ett år av studievägledaren. Om ansökan avser studieuppehåll under längre tid än ett år eller avser förlängning av tidigare beviljat studieuppehåll hänförs ärendet till programkommittén.

Allmänna regler för studieuppehåll, återupptagande av studierna samt ansökan till senare del av utbildningen

Ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier samt ansökan till senare del av utbildningen skall vara inlämnad till kansliet senast den 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Detta gäller även för studerande som önskar påbörja en kurs under senare delen av en termin. Inlämnas ansökan senare får den sökande lägre prioritet vid återupptagandet av studierna. Om ansökan kommer in för sent eller om det visar sig att den studerande under merparten av studieuppehållet ägnat sig åt aktivitet som berättigar till annan prioritetsgrupp kan omprövning ske. Intyg som styrker prioritering måste bifogas ansökan. Om studierna inte återupptas i rätt tid betraktas detta som studieavbrott.

Återupptagande av studierna

Alla studerande som, när antagningstiden går ut den 15 april respektive 15 oktober, är behöriga rangordnas först i sin respektive prioritetsgrupp.

Prioritetsgrupper

 1. Militärtjänstgöring, sjukdom, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
 2. Forskning

  1. Disputation vid medicinsk fakultet
  2. Antagning till forskarutbildning vid Uppsala universitets medicinska fakultet
  3. Forskning på heltid under studieuppehållet

 3. Resttentor
 4. Övrigt (arbete, resor, andra studier etc.)
 5. Studerande vars studieuppehållsansökan eller ansökan om återupptagande av studierna kommit in för sent.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin