Kostvetarprogram

180 hp

Utbildningsplan, SKV1K

Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 augusti 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/73 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet är en utbildning med huvudområdet kostvetenskap och biområdet företagsekonomi. Utbildningens innehåll ska utveckla kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta med mat och måltider i olika positioner inom ett brett verksamhetsfält. Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar olika perspektiv såsom nutrition, livsmedelsvetenskap och samhällsvetenskapliga aspekter av mat och ätande. Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället. Ett vetenskapligt förhållningssätt med fokus på progression och teoretiska moment genomsyrar alla kurser. Även yrkesrelaterade och praktiska inslag ingår i programmet. Utbildningen är förberedande för fortsatta studier på avancerad nivå.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter avklarade studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse för områdets vetenskapliga grund, där matens betydelse för människors hälsa och hållbar utveckling är centralt i relation till individer, olika grupper och till samhälleliga faktorer
 • visa kunskap och förståelse om tillämpliga metoder inom området kostvetenskap och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa kunskap om ledning av kostrelaterade verksamheter

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att planera och värdera mat för människor med olika behov och tillämpa detta inom olika verksamheter
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med andra identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika samhällsaktörer och grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med kostrelaterade frågeställningar inom olika verksamheter och däri kunna ta hänsyn till matens komplexitet med avseende på nutrition, livsmedelssäkerhet, sensorik, miljö, ekonomi och med hänseende till kulturella och sociala samt hälsomässiga aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och kunna sammanväga olika perspektiv på mat
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Programmets studiegång bygger på progression med ämnesdjup inom huvudområdet kostvetenskap samt bredd med grundläggande företagsekonomi som biområde. Kurserna som ingår och i vilken ordning de ges anges i studieplanen.

Under första året läggs grunderna inom nutrition och livsmedelsvetenskap. Under andra året breddas och fördjupas kunskaperna genom studier i sensorik och produktutveckling, folkhälsonutrition, samt måltidservice med fokus på organisation och ledarskap. Det andra året inkluderar även verksamhetsförlagda studier. Under det avslutande tredje året breddas kunskaperna med studier inom företagsekonomi samtidigt som kunskaperna fördjupas ytterligare inom kostvetenskap och vetenskaplig metod. Dessutom genomförs ett självständigt examensarbete.

Platsgaranti ges till programmets samtliga kurser, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet för respektive kurs. Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges anvisningar om undervisning och examination.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår inom ramen för programmet görs inom verksamheter som godkänts av Institutionen för kostvetenskap. Student söker själv sin praktikplats inom en mat-, livsmedels- och/eller måltidsrelaterad verksamhet. Detta sker i samråd med kursansvarig lärare som måste godkänna praktikplatsen.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och varje termin 30 hp. Programmets kurser planeras utifrån 40-timmars studietid per vecka, vilket inkluderar schemalagd tid samt tid för självstudier så som inläsning av litteratur, arbete med hemuppgifter och förberedelser av grupparbete. Undervisningen är varierad och består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, fältstudier, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning. Digitala undervisningsinslag förekommer. Ett flertal undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro fysiskt på plats vilket anges i studieinformation/schema för respektive kurs. Där anges också formerna för möjligheten att ta igen obligatoriska moment som missats på grund av exempelvis sjukfrånvaro. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för varje kurstillfälle anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle för salstentor. Administration och kommunikation kring kurser sker företrädelsevis digitalt.

UNDERVISINGSSPRÅK

Det huvudsakliga undervisnings- och examinationsspråket är svenska men viss undervisning kan komma att ges på engelska. Både svenskspråkig och engelskspråkig kurslitteratur används.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet kostvetenskap 90 hp, inklusive 15 hp självständigt arbete (examensarbete), samt 30 hp inom biområdet företagsekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin