Biomedicinprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, MBN1K

Kod
MBN1K
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 mars 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/926
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska området.

Mål

För biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet gäller dels de allmänna mål, som anges i högskolelagen 1 kap 9 §, dels målen för kandidatexamen enligt examensordningen i högskoleförordningen och dels de mål, som anges nedan.

Kunskap och förståelse

För att erhålla examen från biomedicinprogrammet ska studenten kunna:

  • redogöra för biomedicinska områdets vetenskapliga grund och ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • redogöra för såväl bred som fördjupad kunskap inom det biomedicinska området.
  • redogöra för biomedicinsk laboratoriemetodik utifrån ett teoretiskt perspektiv.

Färdighet och förmåga

För att erhålla examen från biomedicinprogrammet ska studenten kunna:

  • uppvisa praktisk förmåga i biomedicinsk laboratoriemetodik.

  • tillämpa grundläggande statistiska metoder och bearbeta bioinformatisk data för att besvara biomedicinska frågeställningar.

  • uppvisa grundläggande förståelse för och problematisera kring etiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För att erhålla examen från biomedicinprogrammet ska studenten kunna:

  • söka, sammanställa och kritiskt bedöma information inom det biomedicinska området.
  • analysera, problematisera och lösa teoretiska och praktiska biomedicinska frågeställningar.
  • kommunicera biomedicinsk kunskap i såväl skriftlig som muntlig form med både allmänheten och yrkesutövare inom det biomedicinska området.

Programmets uppläggning

Kurserna inom biomedicinprogrammet ska tas i föreskriven ordning då deras placering är planerad för att uppnå progression och fördjupning.

Det huvudsakliga undervisnings- och examinationsspråket är svenska men viss undervisning kan komma att ges på engelska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Förutom katedrala föreläsningar sker undervisningen via ett stort antal studentaktiverande moment. Med problemorienterat lärande stimuleras studenten till ökat självständigt lärande.

Termin 1

Biomedicinsk introduktion och grundläggande kemi, 15,5 hp

Biokemi, 7 hp

Cell- och molekylärbiologi (7,5 hp av 15 hp)

Termin 2

Cell- och molekylärbiologi (7,5 hp av 15 hp)

Statistik- och dataanalys, 5 hp

Vävnads- och utvecklingsbiologi, 10 hp

Anatomi, 7,5 hp

Termin 3

Metabolism, 5 hp

Neurobiologi, 10 hp

Fysiologi, 15 hp

Termin 4

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Immunologi, 7,5 hp

Bakteriologi, 7,5 hp

Virologi, 7,5 hp

Termin 5

Professionell utveckling, 7,5 hp

Försöksdjursvetenskap och avancerad databearbetning, 8 hp

Farmakologi med läkemedelskemi, 14,5 hp

Termin 6

Sjukdomslära, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Undervisning

Progression i utbildningen

Progressionen genom biomedicinprogrammet ger successivt allt mer specialiserad kunskap. Programmets inledande kurser ger grunden till det mer specialiserade studiet av människans biologi på senare kurser.

Progressionen sker också genom att kunskaper på molekylär och cellulär nivå kontinuerligt integreras med en grundläggande förståelse om organens funktion och med komplexa fysiologiska processer hos friska och sjuka individer. Vidare skall studenten under utbildningen utveckla sin förmåga att självständigt förvärva och värdera kunskap samt att kommunicera biomedicinsk kunskap skriftligt och muntligt.

Examen

Kandidatexamen (Degree of Bachelor of Arts/Science)

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Examensbevis utfärdas på begäran av studenten.

Övriga föreskrifter

Betyg

Betyg sätts för kurs eller del av kurs. Som betyg skall användas uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om ej annat framgår av kursplanen.

Tillträde till kurs

Kursernas innehåll bygger på varandra och läses i den ordning som anges i programöversikten. För information om behörighetskrav för tillträde till kurs, hänvisas studerande till respektive kursplan.

Obligatorisk närvaro

För information om obligatorisk närvaro hänvisas studenter till respektive kursplan.

Begränsning av antal tentamensprov

Studerande som har underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle. Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina.

Disciplinära åtgärder

Avstängning

Studerande som försöker fuska eller vilseleda vid tentamen, stör eller hindrar undervisning, tentamen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Grundad misstanke om ovannämnda förseelse skall skyndsamt anmälas till rektor. Påföljden kan bli avstängning högst sex månader.

Ett beslut om avstängning innebär att den studerande inte får deltaga i någon som helst undervisning eller tentamen.

Observera att en avstängningsperiod i studiemedelshänseende räknas som studieavbrott. Studerande som avstängts är därför i princip skyldig att återbetala utbetalade studiemedel för den tid vederbörande avstängts.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin