Biomedicinprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, MBN1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 12 december 2011
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kandidatprogrammet i biomedicin är inrättat av konsistoriet vid Uppsala universitet 2006-09-22 med stöd av högskoleförordningens 7 kap 1 §. Programkommittén för biomedicinarprogrammet godkände förslaget till ny utbildningsplan 2006-04-18 och utbildningsplanen fastställdes av medicinska fakultetens Grundutbildningskommitté 2006-04-26. Ett namnbyte från kandidatprogram i biomedicin till biomedicinprogrammet tillstyrktes 2008-05-26 av programkommittén för biomedicinarprogrammet samt av Grundutbildningskommittén 2008-10-09. Utbildningsplanen reviderades av Grundutbildningskommittén 2009-03-25 samt av programkommittén för biomedicin-programmet 2011-12-12.

Mål

För biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet gäller dels de allmänna mål, som anges i högskolelagen 1 kap 9 §, dels målen för kandidatexamen enligt examensordningen i högskoleförordningen och dels de mål, som anges nedan. Programmet syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska området.

Mål som förväntade studieresultat

För att erhålla examen på biomedicinprogrammet ska studenten

- kunna redogöra för grundläggande biomedicinska mekanismer

- visa grundläggande kunskaper i kemi och biokemi, grundläggande och fördjupade kunskaper i medicinsk molekylär, cell- och vävnadsbiologi, grundläggande och fördjupade kunskaper om människans biologi, grundläggande kunskaper i farmakologi, neurobiologi, immunologi, bakteriologi och virologi samt vanliga sjukdomars uppkomst och orsaker

- visa teoretisk kunskap och praktisk förmåga i biomedicinsk laboratoriemetodik

- visa kunskap om försöksdjursfrågor och praktisk förmåga i hantering av försöksdjur i enlighet med gällande etiska normer

- kunna söka, sammanställa och kritiskt bedöma information inom det biomedicinska området

-kunna analysera och lösa teoretiska och praktiska biomedicinska frågeställningar

- kunna kommunicera biomedicinsk kunskap i såväl skriftlig som muntlig form med både allmänheten och yrkesutövare inom det biomedicinska området

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke B, Bi B

Programmets uppläggning

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: Allmän och biofysikalisk kemi 15 hp

Organisk kemi och läkemedelskemi 15 hp

Termin 2: Anatomi 7,5 hp

Cellbiologi med biokemi 22,5 hp

Termin 3: Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp

Neurobiologi med farmakologi 15 hp

Termin 4: Biomedicinsk dataanalys 4,5 hp

Försöksdjursvetenskap 3,5 hp

Medicinsk fysiologi 22 hp

Termin 5: Medicinsk genetik 7,5 hp

Bakteriologi med immunologi 10,5 hp

Virologi 12 hp

Termin 6: Sjukdomslära 15 hp

Examensarbete 15 hp

Kurserna inom biomedicinprogrammet ska tas i föreskriven tidsföljd. Undervisningen innehåller en hög grad av studentaktiverande moment med ett ökande ansvar för självständigt lärande.

Obligatorisk närvaro

Obligatorisk närvaro krävs vid flera undervisningsmoment, nämligen:

- laborationer

- seminarier

- dissektioner

- demonstrationer

- gruppundervisning

- studiebesök

- språklig träning

Förkunskapskrav för tillträde till nytt läsår

För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen under senare delar av utbildningen har krav införts på ett fastslaget antal tillgodogjorda poäng per läsår för att få fortsätta utbildningen enligt följande:

- För att få påbörja Åk 2 krävs att minst 35 högskolepoäng avklarats under Åk 1

- För att få påbörja Åk 3 krävs att minst 45 högskolepoäng avklarats under Åk 1 samt minst

35 högskolepoäng under Åk 2

Begränsning av antal tentamensprov

Studerande som har underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamensprov kan den studerande förlora sin utbildningsplats. Programkommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs kunskaper som motsvarar:

- Matematik D el 3 åk NT el etapp 4

- Fysik B el 3 åk NT el etapp 4

- Kemi B el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe et etapp 3

– Biologi B el 2 åk N el etapp 2

Lägst betyg G/3 krävs för vart och ett av ovanstående kurser/ämnen. Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier.

Betyg

Betyg sätts för kurs eller del av kurs. Som betyg skall användas uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om ej annat framgår av kursplanen.

Undervisning

Progression i utbildningen

Progressionen genom biomedicinprogrammet leder till grundläggande och successivt allt mer specialiserad kunskap. Programmets inledande kurser är relativt breda och ger kunskapsgrunden till det mer specialiserade studiet av människans biologi. Progressionen sker också genom att kunskaper på molekylär och cellulär nivå kontinuerligt integreras med en grundläggande förståelse om organens funktion och med komplexa fysiologiska processer hos friska och sjuka individer. Vidare skall studenten utveckla sin förmåga att självständigt förvärva och värdera kunskap och senare i utbildningen även utveckla förmågan att kommunicera biomedicinsk kunskap skriftligt och muntligt.

Professionell träning

Studenterna genomgår professionell träning under varje termin på Biomedicinprogrammet. Den professionella träningen består av temadagar och träning för språklig utveckling. Efter examen kan studenten erhålla ett intyg på genomförd professionell träning.

Examen

Medicine kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Examensbevis utfärdas på begäran av studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin