Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Utbildningsplan, MFV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MFV2M
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinarprogrammet, 28 november 2012
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för vetenskapsområdet medicin och farmaci 2006-06-08. De allmänna målen i högskolelagen för högskoleutbildning på avancerad nivå skall gälla (1 kap 9§).

MÅL OCH INRIKTNING

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall masterutbildningen ge ytterligare insikter och fördjupade kunskaper inom huvudämnet forensisk vetenskap. Studenten skall förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande. Utbildningen skall ge djup kunskap och förståelse för tillämpning av biomedicinska grundkunskaper inom rättsväsendet. Detta innefattar kunskaper om forensisk genetik, rättsmedicin, analytisk kemi, kriminologi och toxikologi. Utbildningen förbereder för forskarutbildning och arbete inom forskning, undervisning, myndigheter och industri. Kursmålen för delkurser i mastersprogrammet redovisas i kursplanerna.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Utöver vad som krävs för godkänd examen på grundnivå skall en student med godkänd examen på avancerad nivå:

- självständigt kunna genomföra undersökningar och på vetenskaplig grund kunna tillämpa och utvärdera resultaten från dessa. Därför måste studenten ha fördjupade kunskaper, inse dessas begränsningar och därvid själv kunna vidga sitt kunskapsområde och ha stor förmåga att självständigt utföra empiriska undersökningar

- kritiskt och korrekt på engelska och på svenska kunna sammanfatta kunskapsläget inom forensisk vetenskap och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Studenten måste därför besitta betydande sakkunskap, vara väl förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga resultat från olika forskningstraditioner, och kunna formulera sina bedömningar

- studenten skall också ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv. Studenten skall ha omfattande erfarenhet av att arbeta i grupp och kunna leda grupparbete

- ha uppnått en omfattande bildning, samt ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna kan bidra till att lösa olika uppgifter i samhället

- ha fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om analysmetoder och forskningsmetodik inom området

- självständigt kunna välja optimal analysmetod, utföra analyser av DNA, toxikologiska och kemiska tester

- självständigt kunna förbättra befintliga rutinanalyser och utveckla nya metoder för användning inom kriminalteknisk och toxikologisk verksamhet

- självständigt kunna ansvara för och leda utredningar och undersökningar på vetenskaplig grund samt utvärdera och rapportera resultat från dessa undersökningar

- skall besitta de nödvändiga kunskaperna i lagar och förordningar som reglerar området

- kunna samarbeta effektivt med andra i arbetslaget och olika samarbetspartners i samhället

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp. Utbildningen vänder sig till studenter med grundexamen om minst 180 hp inom biomedicin, medicin, molekylärbiologi, biologi, kemi, biokemi, farmaci eller motsvarande. Programmet ges på avancerad nivå och goda förkunskaper krävs i cell- och molekylärbiologi samt i kemi/biokemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Programmets uppläggning

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Alla kurser läses på avancerad nivå. Kurserna bygger på förkunskaper i cell- och molekylärbiologi och kemi från kandidatnivån. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet.

Kursen i kriminologi 15 hp läses vid Stockholms universitet medan övriga kurser läses vid Uppsala universitet. I kursen Forensisk vetenskap och kriminalteknik 7,5 hp deltar lärare från polisväsendet.

KURSER I PROGRAMMET

Programmet omfattar 120 hp (högskolepoäng)

Termin 1: Forensisk vetenskap och kriminalteknik 7,5 hp

Forensisk genetik och medicin 18 hp

Projektledning 4,5 hp

Termin 2: Kriminologi 15 hp (Stockholms universitet)

Kriminalteknisk kemi 15 hp

Termin 3: Analytisk toxikologi 30 hp

Termin 4: Examensarbete 30 hp

Undervisning

Under hela utbildningen är studierna schemabundna med undervisning som omfattar föreläsningar, laborationer, gruppundervisning, demonstrationer och studiebesök. Delar av undervisningen kommer att ges via interaktivt webbaserat material. Studenten kommer att genomgående tränas i kreativitet och problemlösningsförmåga i alla kursmoment.

Närvaro är obligatorisk vid följande moment:

1) Föreläsningar som innehåller demonstrationer eller vars innehåll kompletterar obligatorisk kurslitteratur

2) Gruppundervisning

3) Seminarier och konferenser

4) Laborationer och obduktioner

5) Studiebesök

Examen

Medicine masterexamen

Övriga föreskrifter

EXAMINATION

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkända tentamensprov.

För att få delta i tentamensprov skall den studerande ha genomgått kursens samtliga obligatoriska moment med godkänt resultat.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Student som har underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Efter fem underkända tentamensprov kan studenten förlora sin plats på utbildningen. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k "blank" skrivning räknas som tentamenstillfälle. Inför det 4:e tentamenstillfället skall studenten göra en skriftlig anmälan till studierektor/kursledaren. Studierektor/kursledaren skall tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Betyg erhålls enligt den 3-gradiga betygsskalan Underkänd-Godkänd-Väl godkänd.

FÖRKUNSKAPSKRAV FÖR TILLTRÄDE TILL NY ÅRSKURS

För tillträde till Åk 2 krävs godkända obligatoriska moment från Åk 1 samt att minst 37,5 hp från Åk 1 är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Dispens från tillträdeskraven kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Det åligger varje studerande som inte uppfyller tillträdeskraven att själv i god tid ansöka om dispens.

STUDIEUPPEHÅLL

Studieuppehåll beviljas ej under termin 1. Studieuppehåll under termin 2-4 beviljas för högst ett år av studievägledaren. Om ansökan avser studieuppehåll under längre tid än ett år eller avser förlängning av tidigare beviljat studieuppehåll hänförs ärendet till programkommittén.

ALLMÄNNA REGLER FÖR STUDIEUPPEHÅLL, ÅTERUPPTAGANDE AV STUDIERNA SAMT ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV UTBILDNINGEN

Ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier samt ansökan till senare del av utbildningen skall vara inlämnad till kansliet senast den 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Detta gäller även för studerande som önskar påbörja en kurs under senare delen av en termin. Inlämnas ansökan senare får den sökande lägre prioritet vid återupptagandet av studierna. Om ansökan kommer in för sent eller om det visar sig att den studerande under merparten av studieuppehållet ägnat sig åt aktivitet som berättigar till annan prioritetsgrupp kan omprövning ske. Intyg som styrker prioritering måste bifogas ansökan. Om studierna inte återupptas i rätt tid betraktas detta som studieavbrott.

ÅTERUPPTAGANDE AV STUDIERNA

Alla studerande som, när antagningstiden går ut den 15 april respektive 15 oktober, är behöriga rangordnas först i sin respektive prioritetsgrupp.

PRIORITETSGRUPPER

1. Militärtjänstgöring

Sjukdom

Föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)

2. Forskning

a) Disputation vid medicinsk fakultet

b) Antagning till forskarutbildning vid Uppsala universitets medicinska fakultet

c) Forskning på heltid under studieuppehållet

3. Resttentor

4. Övrigt (arbete, resor, andra studier etc.)

5. Studerande vars studieuppehållsansökan eller ansökan om återupptagande av studierna kommit in för sent.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin