Kostvetarprogram

180 hp

Utbildningsplan, SKV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 maj 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/63 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Syfte

Kostvetarprogrammet syftar till att studenterna skall tillägna sig teoretiska och praktiska kvalifikationer som gör dem skickade att inneha positioner inom ansvarsområden för måltidsservice inom offentlig och privat sektor. Studenterna skall under utbildningen utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna verka i planering, produktion, utveckling och utvärdering av den måltidsservice som finns inom exempelvis kommuner, landsting, dagligvaruhandel, livsmedelsindustri och restaurang. Detta innebär att de skall erhålla förmågan att självständigt arbeta med uppgifter inom måltidsservice och där kunna identifiera, analysera och lösa kostadministrativa och företagsekonomiska problem.

Matens betydelse för människans hälsa och det uthålliga samhället, samt metoder för värdering av livsmedels- och måltidskvalitet är centrala i utbildningen. Studierna ska främja ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot det kunskapsinnehåll som behandlas samt ge en systematisk övning att tillämpa vetenskapliga metoder. Visst utrymme för utformning av en egen utbildningsprofil finns. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, den är forskningsförankrad och teoretiskt orienterad och ges i samarbete med andra institutioner vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

  • visa kunskap och förståelse för områdets vetenskapliga grund, där matens betydelse för människors hälsa är centralt i relation till individer, olika grupper och i relation till samhälleliga faktorer
  • visa kunskap och förståelse om tillämpliga metoder inom området kostvetenskap och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • visa förmåga att planera, värdera och tillaga mat för människor med olika behov och tillämpa detta inom området måltidsservice
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med kostrelaterade frågeställningar inom olika verksamheter och däri kunna ta hänsyn till matens komplexitet med avseende på näring, hygien, sensorik, miljö, ekonomi och med hänseende till kulturella aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på kostvetarprogrammet ska den studerande

  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och kunna sammanväga olika perspektiv på mat
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Kostvetarprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå som omfattar 180 högskolepoäng, med följande innehåll:

Termin 1

* Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp

Termin 2

* Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik 30 hp

Termin 3

* Företagsekonomi A: Företag och företagande 30 hp

Termin 4

* Dietetik och folkhälsa 15 hp

* Måltidsservice 15 hp

Termin 5 är valbar och följande alternativ finns:

* Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

* Sensorisk analysteknik och produktutveckling 15 hp

eller

* Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

* Planering och utvärdering av kompetensutveckling 15 hp

eller

* Företagsekonomi B 30 hp

eller

* Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

* Marknadsföring och organisation II 15 hp

Termin 6

* Kostvetenskap C: Kostsociologi 7,5 hp

* Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder 7,5 hp och

* Examensarbete 15 hp

Platsgaranti ges till kurser som är obligatoriska i programmet, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet till respektive kurs. För valbara kurser gäller samma regler som för övriga sökande. Den verksamhetsförlagda utbildningen som erbjuds görs inom verksamheter som godkänts av Institutionen för kostvetenskap.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och 30 hp innebär en termins arbete. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, fältstudier, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro vilket anges i studiehandledning/schema för respektive kurs. Där anges också formerna för möjlighet att inhämta obligatoriska moment vid t.ex. sjukdom. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten (PM, uppsats) eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för kursen anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle. Efter avklarad kurs erhålls betygen godkänd eller väl godkänd.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet kostvetenskap 90 högskolepoäng inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 högskolepoäng samt med 30 högskolepoäng inom biområdet företagsekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin