Internationella samarbeten

Internationell samverkan är ett medel för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Uppsala universitet arbetar med detta på olika sätt, bland annat genom att ingå i ett antal nätverk, samarbetsprojekt och regionala centra med internationella läroverk. Universitetet arbetar också med internationalisering specifikt inom forskning och utbildning.

Afrika

PEP är ett projekt inom Erasmus+ som arbetar för kapaciteten att undervisa professionell engelska vid sex universitet i Mali, Elfenbenskusten och Burkina Faso. Ett av projektets slutgiltiga mål är att öka studenters och forskares kompetens inom tal och skrift på akademisk engelska. Vid Uppsala universitet drivs projektet som ett samarbete mellan enheten för globalt samarbete, International Science Programme (ISP) och Unit for Professional English (UPE).

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Nätverket SANORD, Southern African-Nordic Centre, består av universitet, högskolor och forskningsinstitut i Norden och södra Afrika. Uppsala universitet var ett av de åtta universitet som bildade nätverket, men antalet medlemsuniversitet är nu närmare 50. Varje år anordnar SANORD konferenser där forskare och administratörer från medlemsuniversiteten har möjlighet att knyta kontakter.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

South Africa - Sweden University Forum (SASUF) är ett samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska universitet som koordineras av Uppsala universitet. Projektets syfte är att föra samman forskare, lärare och studenter såväl som forskningsfinansiärer, näringsliv och ministerier genom aktiviteter i båda länderna.

SASUF finansieras från Sverige av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och från Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education, samt av partneruniversiteten.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Asien

IncEdu (Developing Inclusive Education for students with disabilities in Sri Lankan Universities) är ett samarbete mellan flera universitet i Sri Lanka och Europa. Projektet är en del av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnadsprogram. Syftet med IncEdu är att öka jämlikheten på universitet i Sri Lanka genom att utveckla ett system som stöttar studenter med funktionshinder och säkerställa deras rättigheter.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan flera svenska och japanska universitet. Projektet syftar till att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan. Det är särskilt inriktad på forskare som både är tidigt i karriären och vill utveckla gemensamma svensk-japanska forskningsprojekt inom innovation, åldrande, materialvetenskap, hållbarhet eller innovation och entreprenörskap.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Europa

The Baltic University Programme (BUP) omfattar medlemsuniversitet och högskolor i Östersjöregionens dräneringsområde. Huvudsyftet med verksamheten är att stödja arbetet med att bygga starka utbildnings- och forskarsamarbeten i regionen. Inom programmet erbjuds bland annat universitetskurser inom hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Coimbra Group bildades med målet att främja akademiska och kulturella förbindelser mellan universiteten. Coimbra Group har en rad stipendier, summer schools, långvariga projekt, priser m.m. Gruppen uttalar sig i europeiska sammanhang om policybeslut rörande högre utbildning, och fungerar även som expertgrupp i flera sammanhang.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Inom Europauniversitetet ENLIGHT samarbetar Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet. Det större målet är att stärka Europas studenter att bli globalt engagerade medborgare som tar sig an de stora samhällsutmaningarna. På sikt ska studenter fritt kunna ta del av kurser vid samtliga deltagande universitet och på så sätt skräddarsy sin egen utbildning.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

The Guild består av några av Europas främsta forskningsintensiva universitet. Nätverket bildades 2016 för att stärka universitetens röst i forsknings- och utbildningsfrågor på EU-nivå. På nätverkets hemsida publiceras de senaste inspelen i viktiga policyfrågor.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

SkillMill är namnet på både ett strategiskt partnerskapsprojekt som finansieras av EU inom ramen för Erasmus+ och den applikation som skapats inom projektet. Det koordineras av Uppsala universitet och omfattar även andra universitet i Europa. Projektets mål är att utveckla en strukturerad metod för att hjälpa studenter identifiera, förstå och sätta ord på de lärdomar i mjuka färdigheter de får från utlandsstudier. Tack vare SkillMill-appen kan lärdomarna från ett utbyte eller praktik utomlands presenteras som värdefulla meriter på arbetsmarknadnaden.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Swetaly syftar till att stärka de akademiska relationerna mellan Sverige och Italien inom forskning och högre utbildning. Swetaly lanserades 2019 och består idag av flera svenska och italienska universitet. De tre teman som är i fokus är artificiell Intelligens (AI), åldrande samt akademisk frihet och Scholars at Risk.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Projektet Teaching Entrepreneurship for Sustainability (TES) syftar till att implementera hållbarhet i entreprenörskapsutbildning. Det är ett ERASMUS+ strategiskt partnerskapsprojekt som involverar Uppsala universitet, universitetet i Groningen och Nord universitet.

Kontaktperson vid Uppsala Universitet

Mer information

Sedan 2019 har Uppsala universitet och Durham University i England utlyst medel för att främja och stötta gemensamma samarbetsprojekt. Uppsala–Durham Strategic Development Fund välkomnar ansökningar avseende både forskningssamarbeten och samarbeten inom utbildning.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Latinamerika

ACCESS är ett samarbetsprojekt mellan flera universitet i Chile och Sverige. Syftet är att främja akademiskt samarbete mellan de båda länderna. Det görs bland annat genom att organisera ett bilateralt forskningsseminarium en gång per år.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

VAMOS (Virtual Exchange to Tackle Wicked Problems: Latin American and European Collaboration on Education for Sustainable Development) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Det samlar sex universitet från Latinamerika (Brasilien och Honduras), två universitet från Europa (Sverige och Italien) och en NGO (UNICollaboration). Projektet koordineras i samarbete med SWEDESD och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling.

Målet med VAMOS är att utveckla en virtuell kurs för studenter med fokus på komplexa hållbarhetsutmaningar samt låta universiteten utbyta erfarenheter inom internationalisering, virtuellt utbyte och utbildning inom hållbarhet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Nordamerika

SIREUS är ett samarbetsprojekt mellan The Swedish American Chambers of Commerce (SACC-USA) och flera svenska universitet. Fokus ligger på kunskapsutbyte inom innovation, vetenskap och entreprenörskap samt mobilitet för studenter och forskare mellan Sverige och USA. Projektet bygger på SACC-USA:s bilaterala affärs- och talangnätverk och pågår 2022-2025. Sveriges ambassad i Washington D.C. och Svenska institutet stödjer plattformen.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Samarbeten där flera kontinenter ingår

Matariki är ett nätverk av universitet som täcker hela världen. Det innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare. Nätverkets vision är att utveckla internationell spetskompetens inom utbildning och forskning samt främja socialt ansvar både lokalt och globalt. Medlemsuniversiteten är bland sina respektive länders främsta och spelar en viktig roll i sina lokala samhällen.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Scholars at Risk (SAR) skyddar forskare som utsätts för allvarliga hot mot sina liv, frihet och välbefinnande. Flera hundra högre utbildningsinstitutioner världen över är medlemmar i nätverket. Den svenska sektionen arbetar aktivt för att kunna erbjuda forskare i riskzonen tillfälliga tjänster i Sverige.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering (USI) är ett tvärvetenskapligt nätverk som verkar för internationalisering av svensk utbildning och forskning. Flera svenska universitet och svenska Medelhavsinstitut arbetar tillsammans för att erbjuda internationella forskarseminarier och masterkurser med fältstudier på plats i Medelhavsregionen.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

Tidigare samarbeten

2019-2022

EASTEM (Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Projektet syftar till att förbättra anställningsbarheten hos studenter i teknik- och naturvetenskapliga ämnen från universitet i Vietnam, Indonesien och Thailand genom att utveckla den pedagogiska kompetensen hos universitetslärare och stärka kopplingen mellan industri och akademi.

Vietnams utbildningsministerium och företagsorganisationen Vietnam Electronics Industries Association är associerade partners i EASTEM. Projektet koordineras av Uppsala universitet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

2017-2020

Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship (LISTO) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som finansieras av EU inom ramen för Erasmus+. Det samlar universitet från Brasilien, Argentina och Uruguay i Latinamerika och universitet från Sverige, Nederländerna och Spanien i Europa. Projektet har som mål att främja utbyte av kunskap och god praxis för lärare, innovationspersonal och universitetsledning. Projektet fokuserar på tre arbetspaket: relationer mellan universitet och industri (AIMday), entreprenörskap i utbildning och universitetsstrategier för innovation.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

2020-2021

RED4SUS har som syfte att bygga kapacitet för innovationsledarskap på projektutvecklingskontoret i Rio Grande do Sul i Brasilien. Programmet arbetar med Design Thinking för att utveckla nya metoder för hållbar innovation och SDG-åtgärder. Samarbetet sker mellan tre parter: Uppsala universitet, Federal University Rio Grande do Sul och delstaten Rio Grande do Sul. RED4SUS finansieras av Svenska institutets Public Sector Innovation Programme.

Kontaktperson vid Uppsala universitet

Mer information

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin