Lingvistik

Lingvistiken är det allmänna studiet av språklig kommunikation och av språks uppbyggnad. Språken utforskas både som mentala och sociala fenomen. Viktiga frågor är hur människor tillägnar sig språk och hur språk utvecklas i ett längre historiskt perspektiv. Lingvistiken intresserar sig främst för det som är gemensamt för mänskliga språk och för allmängiltiga frågor kring hur språk skall analyseras och beskrivas. Den utgör därmed ett komplement till särspråksämnen, som intresserar sig för enskilda (grupper av besläktade) språk.

Språkets uttryckssida analyseras inom fonetik (ljudproduktion och ljudperception), fonologi (hur ljudskillnader utnyttjas i språk) och grammatik, som delas upp i morfologi (formlära: böjning och ordbildning) och syntax (uppbyggnad av fraser, satser och meningar). Språkliga uttrycks innehåll och användning behandlas inom semantik och pragmatik. Diskursforskning tar upp dynamiken i samtal och strukturen hos texter. Inom ämnet studerar man även till exempel lingvistikens metoder, språkpsykologi och språksociologi.

Ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär. Det är relevant i relation till till exempel särspråksämnen, pedagogik, litteraturvetenskap, psykologi, sociologi, filosofi och historia. Lingvistikämnet kombineras med datalogi och informationsteknik inom forskningsområdet språkteknologi (datorlingvistik).

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin